Resmi
01.10.2021

Resmi

eye
560

Hytaýyň Milli Nebitgaz Korporasiýasyna gurluşyk-gurnama işleriniň tamamlanýan döwrüne kärendä ýer bölekleri bermek bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Ýer hakynda” Türkmenistanyň bitewi Kanunyna we “Türkmenistanda ýer gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagyň meseleleri hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martynda çykaran 14668-nji Kararyna laýyklykda, “Uglewodorod serişdeleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna hem-de “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çägi boýunça Önümi paýlaşmak hakyndaky şertnama laýyklykda işleýän Hytaýyň “International Ltd.” Milli nebitgaz korporasiýasyna Lebap welaýatyndaky “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn sebitiniň “B” böleginiň günbatar tarapynda ýerleşýän gaz känleriniň ýerüsti desgalarynda suw üpjünçiligini gurnamak üçin umumy meýdany 26,55 gektar, şol sanda Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň çäklerinde Amyderýa ýanaşyk suw toplanýan desgany gurmak üçin meýdany 18 gektar bolan ýer bölegini Önümi paýlaşmak hakyndaky şertnamanyň hereket edýän döwründe, suw geçiriji we oňa ýanaşyk ýollary gurmak üçin meýdany 8,55 gektar ýer bölegini gurluşyk-gurnama işleriniň tamamlanýan döwrüne kärendä bermek bellenildi.

30.09.2021

Resmi

eye
1095

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkimini belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, H.Aşyrmyradow Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkimi wezipesine R.Hojagulyýew bellenildi.


28.09.2021

Resmi

eye
723

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kararlary

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medaly bilen sylaglamak hakynda

28.09.2021

Resmi

eye
620

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny berkitmekde we gorap saklamakda, goranmak kuwwatyny pugtalandyrmakda, raýatlaryň howpsuzlygyny we asudalygyny, kanunylygy hem-de hukuk tertibini üpjün etmekde, Watan goragçylaryny mertlik we watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde bitiren hyzmatlary üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli dabaraly harby ýörişi ýokary derejede guramaçylykly geçirmäge goşan uly şahsy goşantlaryny nazara alyp, karar edýärin:

28.09.2021

Resmi

eye
605

Türkmenistanyň Prezidentiniň podpolkownik B.Ý.Annaýewe polkownik harby adyny dakmak hakynda Permany

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

28.09.2021

Resmi

eye
567

Türkmenistanyň Prezidentiniň podpolkownik N.M.Atagaraýewe polkownik harby adyny dakmak hakynda Permany

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

28.09.2021

Resmi

eye
535

Türkmenistanyň Prezidentiniň podpolkownik M.A.Hudaýkulyýewe polkownik harby adyny dakmak hakynda Permany

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

28.09.2021

Resmi

eye
461
28.09.2021

Resmi

eye
381

Türkmenistanyň Prezidentiniň general-maýor B.A.Gündogdyýewe general-leýtenant harby adyny dakmak hakynda Permany

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

28.09.2021

Resmi

eye
391

Türkmenistanyň Prezidentiniň general-leýtenant Ç.K.Amanowa general-polkownik harby adyny dakmak hakynda Permany

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin: