mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Resmi

04.09.2023

total-veiw

1689

Esenow A.B. hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Esenow Annaguly Bozoglanowiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

04.09.2023

total-veiw

1563

S.T.Hojaýew hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Serdar Töräýewiç Hojaýewi Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

04.09.2023

total-veiw

1518

Nuryýew R.R. hakynda Türkmenistanyň PrezidentiniňPermany

Nuryýew Rejepmämmet Rejepalyýewiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

04.09.2023

total-veiw

1567

D.A.Meredow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Didar Annamämmedowiç Meredowy Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

04.09.2023

total-veiw

1494

B.G.Gylyjow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Bazarbaý Gökleňowiç Gylyjowy, pensiýa gitmegi sebäpli, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

04.09.2023

total-veiw

1387

Ş.E.Annaýew hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Şyhmyrat Esenowiç Annaýewi Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

04.09.2023

total-veiw

1370

G.T.Muhammedow hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Geldimyrat Taganmyradowiç Muhammedowy Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

01.09.2023

total-veiw

2267

A.Jepbarow Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat sekretary wezipesine bellenildi

Azat Gadamowiç Jepbarowy, başga işe geçmegi sebäpli, «Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşatmaly.

31.08.2023

total-veiw

2090

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde ýaşaýyş jaýlar we binalar toplumy gurlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmek bilen bir hatarda, ilatymyz üçin has oňaýly ýaşaýyş we dynç alyş şertlerini döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmenhimiýa» döwlet konsernine Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde ýaşaýyş jaýlar we binalar toplumynyň, şol sanda 4 gatly 6 sany 32 öýli, 4 sany 40 öýli we 2 sany 60 öýli ýaşaýyş jaýynyň, 1 sany 320 orunlyk umumybilim berýän orta mekdebiň, 1 sany 120 orunlyk çagalar bagynyň, 1 sany söwda we dynç alyş merkeziniň taslamasyny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada «Dürli-ýaz» hususy kärhanasy bilen şertnamany, ýaşaýyş jaýlar we binalar toplumy üçin elektrik, aragatnaşyk, gaz, suw üpjünçiliginiň we lagymyň meýdançadan daşarky eltiji inžener ulgamlaryny hem-de desgalaryny gurmak we umumyşäher ulgamyna birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertinde baglaşmaga ygtyýar berildi.

31.08.2023

total-veiw

2026

AGPJ «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» «Türkmendeňizderýaýollary» agentligine iki sany gury ýük gämisini gurar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ulag ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentligine iki sany gury ýük gämisini gurmak barada «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

...436