mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Resmi

04.10.2021

total-veiw

2089

B.Myradow Türkmenistanyň Adalat ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama bilen, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Orazmuhammedowiç Myradow başga işe geçmegi sebäpli, Balkan welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

04.10.2021

total-veiw

1816

Döwlet Baştutanymyz Ç.Amanowa berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow Çarymyrat Kakalyýewiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

04.10.2021

total-veiw

1564

Türkmenistanyň Prezidenti O.Hojanyýazowa berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň içeri işler ministri Hojanyýazow Öwezdurdy Geldiýewiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

04.10.2021

total-veiw

1827

Türkmenistanyň Prezidentiniň M.G.Taganow hakynda Permany

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda, karar edýärin:

04.10.2021

total-veiw

1563

Türkmenistanyň Prezidentiniň B.R.Muhamedow hakynda Permany

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda, karar edýärin:

03.10.2021

total-veiw

2438

Döwlet Baştutanymyz Hazar deňzi institutynyň gurluşyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti “Kiberhowpsuzlyk hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda we “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipelere laýyklykda, maglumat howpsuzlygyna degişli işleriň durmuşa geçirilmegini doly üpjün etmek, şeýle hem Hazar deňzi institutynyň gurluşyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Hazar deňzi institutynyň gurluşy tassyklanyldy.

03.10.2021

total-veiw

1692

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň gurluşyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti “Kiberhowpsuzlyk hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda we “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň we maglumat howpsuzlygyna degişli işleriň durmuşa geçirilmegini doly üpjün etmek hem-de Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň gurluşyny kämilleşdirmek maksady bilen, Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň gurluşy tassyklanyldy.

01.10.2021

total-veiw

1384

Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasaryny belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ogulaltyn Amandurdyýewna Çerkezowa Daşoguz welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

01.10.2021

total-veiw

1562

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi iki Özbegistan Respublikasynyň kärhanalary bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de oba hojalyk ekinlerini kesellerden we zyýankeşlerden goramak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine:

01.10.2021

total-veiw

1377

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni 2022-2025-nji ýyllar aralygynda 512 müň tonna fosforit ununy we himiýa önümlerini satyn alar

2022 — 2025-nji ýyllarda ýurdumyzyň oba hojalygyny mineral dökünler hem-de himiýa pudagynyň önümçilik kärhanalaryny zerur bolan himiýa önümleri bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine 2022 — 2025-nji ýyllar aralygynda:

...387