Ykdysadyýet
12.09.2021
eye
2696

“Witol” we “SOCAR” türkmen nebitini ýurt daşyna çykarmak barada şertnama baglaşdy

“Witol” halkara söwda şereketi we Azerbaýjanyň döwlet eýeçiligindäki “SOCAR” şereketi Baku ‒ Tbilisi ‒ Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi arkaly ýylda 1 million tonna türkmen nebitini da...
11.09.2021
eye
4780

Türkmenistanyň IJÖ-niň ösüşi 2021-nji ýylyň 8 aýynda 6 göterimden geçdi

Türkmenistanyň IJÖ-niň ösüşi 2021-nji ýylyň 8 aýynda 6,2 göterim boldy. Türkmenistanyň hökümetiniň mejlisinde hasabat döwründe ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň jemlerine garaldy.
10.09.2021
eye
2039

Türkmenistanda sanly bazaryň ösüşi we sanly bazarlaryň howpsuzlygynyň üpjün edilişi

2021-nji ýylyň 9-10-njy sentýabrynda elektron telekeçiligi we elektron söwdany ösdürmek, şeýle hem sanlaşdyrmaga ýardam etmek babatynda kanunçylygy ösdürmekde döwletiň roluny kesgi...
10.09.2021
eye
448

Ulag-logistika amallarynda «Bar bir ýerden» guralynyň ösdürilmegi – Aşgabatda geçirilen halkara seminaryň tematikasy boldy

Aşgabatda ÝHHG-nyň guran onlaýn seminarynda ulaglary dolandyrmagyň netijeliligni ýokarlandyrmagyň we ulag howpsuzlygyny berkitmegiň guraly hökmünde gümrük hem-de ulag amallaryny dö
09.09.2021
eye
639

Demirgazyk sebiti ýygymyň başlanmagyna taýýar

Türkmenistanyň demirgazyk sebiti pagta ýygymyna taýýar. Zerur oba hojalyk tehnikasyny, şol sanda dünýä belli “John Deere” kysymly 200-den gowrak ýokary öndürijilikli kombaýny öz iç
09.09.2021
eye
597

Peýdasy zyýada künji

Türkmenistanyň demirgazygynda köp ýetişdirilýän ekinleriň biri-de künjüdir. Geçen ýyl ol 350 gektar meýdana ekildi. Babadaýhanlar onuň her gektaryndan azyndan 10 sentner hasyl amag...
08.09.2021
eye
1140

Ýoluň rowana, “ak altyn” kerweni!

8-nji sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymyna köpçülikleýin girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýa...
07.09.2021
eye
1221

Sankt-Peterburgda oktýabryň başynda onunjy gaz forumy geçiriler

2021-nji ýylyň 5 – 8-nji oktýabrynda şu ýylyň dünýä gaz senagaty üçin esasy çäreleriň biri bolan Sankt-Peterburg ýubileý, onunjy halkara gaz forumy geçiriler.
06.09.2021
eye
1781

Eksport geleşikleriniň arasynda nebithimiýa we tekstil önümleri öňdeligi eýeleýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.
06.09.2021
eye
1236

Polimerleri gaýtdan işlemek üçin

Daşoguz welaýatynda ýurdumyzda öndürilýän sintetiki polimerleri gaýtadan işlemäge gönükdirilen hususy önümçilikleriň birnäçesi bar.