mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

04.08.2022

total-veiw

3184

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Ulag we logistika Ýewraziýanyň täze geoykdysady giňişligini döretmegiň esasydyr

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 21-nji iýulda Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda belleýşi ýaly

news-photo

03.08.2022

total-veiw

2798

Pisse hasyly ýetişdi

Türкmenistanyň Bathyz döwlet tebigy goraghanasynyň we Serhetabat tokaý hojalygynyň işgärleri iň bir gyzgalaňly möwsüme – pisse hasylyny ýygnamaga taýýarlanýarlar.

news-photo

03.08.2022

total-veiw

2396

«Eşret» daýhan hojalygynyň işleri ileri

Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösmegi üçin ähli şertleriň döredilmegi senagat, azyk önümlerini öndürýän hususy hojalyklaryň sanynyň artmagyna giň mümkinçilikler döredýär. 

news-photo

02.08.2022

total-veiw

2553

«Standart, hil we howpsuzlyk» žurnalyna 10 ýyl doldy

Halkara hem döwlet ülňülerine we olaryň durmuşymyzdaky ornuna bagyşlanan «Standart, hil we howpsuzlyk» atly ylmy-tehniki žurnalyň ikinji sany çapdan çykdy. 

news-photo

01.08.2022

total-veiw

2568

Miwe kişdesini gaýtadan işlemäge girişdiler

Daşoguz welaýatynda miwe kişdesini öndürýän ýerli hususy kärhanalar bol hasyly gaýtadan işlemäge girişdiler.

news-photo

01.08.2022

total-veiw

3178

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.

news-photo

29.07.2022

total-veiw

1766

«Derýaýollary» – AGPJ: öňde durýan wezipeler

«Derýaýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti boýunça ýurdumyzyň halk hojalygy üçin zerur bolan ýükleri daşamak, gämileri we läbiksorujylary abatlamak işleri guramaçylykly alnyp barylýar.

news-photo

28.07.2022

total-veiw

2976

Möhüm tehnologiýalar – agrotehnikanyň bähbitlerine

«Türkmen Senagat» hojalyk jemgyýeti polimer çig maldan önümiň täze görnüşlerini özleşdirýär.

news-photo

27.07.2022

total-veiw

2396

Obasenagat toplumyndaky özgertmeler azyk bolçulygynyň ygtybarly binýadydyr

Obasenagat toplumyny yzygiderli ösdürmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

news-photo

26.07.2022

total-veiw

2413

Täze köpri gurlar

Ukrainanyň «Altkom» gurluşyk kompaniýasy meşhur Garabogaz kölüni Hazar deňzi bilen birleşdirýän bogazyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlar.

...234