mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

24.05.2023

total-veiw

3289

Lebap welaýatynyň babadaýhanlary jogapkärli möwsümiň bosagasynda

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň zähmetsöýer babadaýhanlary ak ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmegiň, tutanýerli zähmetiň netijesinde 130 müň gektar ýerde bugdaýyň bol hasylyny kemala getirdiler.

news-photo

22.05.2023

total-veiw

2358

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 784 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.

news-photo

22.05.2023

total-veiw

1166

Arkadag şäheriniň senagat kärhanalary Türkmenistanyň eksport mümkinçiligini artdyrar

Arkadag şäheriniň senagat toplumynyň önümçilik kuwwaty Türkmenistanyň eksport mümkinçiligini artdyrar. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslakhatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparynyň barşynda aýtdy.

news-photo

20.05.2023

total-veiw

2065

Türkmenistanyň ulag syýasaty global ösüşiň ugruny döredýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuşa geçiriýän ulag syýasaty, döwlet Baştutanymyzyň ulag ulgamyndaky başlangyçlary ulag we logistika pudagynda global ösüşiň ugruny döredýär.

news-photo

20.05.2023

total-veiw

9970

«Gündogdy» HK awiasiýanyň infrastrukturasy desgalarynyň gurluşygynda ýöriteleşýär

2009-njy ýylyň mart aýynda açylan «Gündogdy» hususy kärhanasy ýurdumyzyň senagat, durmuş we ýaşaýyş jaý gurluşygyna saldamly goşant goşýar.

news-photo

19.05.2023

total-veiw

2460

Aşgabat Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy

Aşgabat Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.

news-photo

19.05.2023

total-veiw

1860

Türkmenistan tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.

news-photo

17.05.2023

total-veiw

1072

Talaplara laýyk gelýär

Şu günler Daşoguz welaýatynyň ekin meýdanlarynda ýetişdirilýän ýokary hasylly galla görnüşleriniň arasynda bugdaýyň ösüş döwri sebit üçin amatly bolan «Alekseýewiç» we «Bezostaýa-100» görnüşleri bar.

news-photo

17.05.2023

total-veiw

1247

Balkanda ýeralmanyň idegi dowam edýär

Balkanly babadaýhanlar şu ýylyň baharynda 1600 gektar ýerde esasy azyklyk önümleriň biri bolan ýeralmanyň ekişini öz wagtynda guramaçylykly geçirdiler.

news-photo

16.05.2023

total-veiw

813

«Merkezi Aziýa – Hytaý» Sammiti – ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň täze derejesi

18-19-njy maýda Hytaýyň gadymy Sian şäherinde geçiriljek «Merkezi Aziýa Hytaý» Sammiti tutuş dünýäniň ünsüni özüne çekýär.


...261