mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

04.05.2022

total-veiw

2688

Türkmenistanda syýagalamlaryň görnüşleri artdyrýar

Işewür Kakaly Geldiýewiň ýolbaşçylygynda 2021-nji ýylyň maý aýynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde esaslandyrylan “Gündogar şöhlesi” hojalyk jemgyýeti ilat içinde gyzgyn garşylanan “Nusga” haryt nyşanly syýagalamlaryň (ruçkalaryň) täze hoşboý ysly görnüşiniň önümçiligini ýola goýdy.

news-photo

02.05.2022

total-veiw

2360

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.


news-photo

01.05.2022

total-veiw

2041

«Ajap önüm» HJ şu ýyl tormoz kolodkalarynyň täze 11 görnüşini öndürip başlady

«Gunt» brendi bilen Türkmenistanda tormoz kolodkalaryny ilkinji gezek önümçilige ornaşdyran «Ajap önüm» hojalyk jemgyýetiniň täze önümleri alyjylaryň ünsüni özüne çekýär.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

1642

Elektrik energiýasynyň öndürilişi barha artýar

«Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň Balkanabat döwlet elektrik bekedi diňe bir günbatar sebitiň däl, eýsem tutuş Diýarymyzyň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligini pugtalandyrmakda mynasyp orny eýeleýär. Kärhanada bitirilýän işler bolsa ýokary hil derejesi we netijeliligi bilen tapawutlanýar.

news-photo

30.04.2022

total-veiw

1327

Maldarçylyk ulgamy: owlak-guzular ösdürime göýberilýär

Lebap welaýaynyň maldarlarynyň dowarlaryň baş sanyny artdyrmak maksady bilen çekýän tutanýerli zähmeti özüniň oňyn netijelerini berýär.

news-photo

28.04.2022

total-veiw

1592

Türkmen kompaniýasy öndürýän boýaglaryny eksport etmegi meýilleşdirýär

“Dürs” hususy kärhanasy gurluşykda binalaryň bezeginde ulanylýan suwly-disperision boýaglaryň dürli görnüşleriniň önümçiligini alyp barýar.

news-photo

27.04.2022

total-veiw

2910

«Türkmenistanda öndürilen» atly milli nyşany – türkmen haryt öndürijileriniň milli brendi

Ýakyn wagtda ýurdumyzda «Türkmenistanda öndürilen» atly milli nyşany taýýarlamak boýunça çäreler alnyp barylýar. 

news-photo

27.04.2022

total-veiw

3033

Türkmen kompaniýasy “BANT” haryt nyşanly gatlakly ýelimleriň görnüşlerini köpeldýär

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň çäginde ýerleşýän “Berk önüm” hususy kärhanasy şu ýylyň başynda polipropilenden öndürilen gatlakly ýelimleriň täze görnüşlerini öndürip başlady.

news-photo

26.04.2022

total-veiw

2139

Türkmen kompaniýasy “Megafil” süzgüçleriniň täze görnüşlerini öndürmäge başladylar

“Mekanara Gatnawy” hususy kärhanasy Ahal welaýatynyň Änew şäherinde “Megafil” haryt nyşanly süzgüçleri öndürýär. 2020-nji ýylda önümçiligini ýola goýan bu kärhana Türkiýäniň, Hytaýyň kämil enjamlary bilen üpjün edildi. Bu ýerde ýeňil we ýük awtoulaglaryna, gurluşyk tehnikalaryna niýetlenilen ýag, howa süzgüçleriniň dürli görnüşleri öndürilýär.

news-photo

25.04.2022

total-veiw

1252

Aýna senagatynyň täze mümkinçilikleri

Geçen anna güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky «Türkmen aýna önümleri» kärhanasynda kuwwaty gije-gündizde 100 tonna aýna öndürmäge niýetlenen goşmaça sehiň taslamasy hakynda aýdyldy.

...226