mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2757

Telekeçilik ulgamy: senagat önümleri eksport edilýär

Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agza bolup durýan hususy kärhanalar öz öndürýän senagat önümlerini daşary ýurtlara hem eksport edýärler.

news-photo

12.09.2022

total-veiw

2561

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 38 million 781 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy.

news-photo

07.09.2022

total-veiw

2280

Türkmenistanda “ak altyn” kerwenine badalga berildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk çäresi — pagta ýygymy möwsümi başlandy. Ministrler Kabinetiniň 2-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde tassyklanan tertibe laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 7-nji sentýabrda pagta ýygymyna girişildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymy 14-nji sentýabrda başlanar.

news-photo

07.09.2022

total-veiw

2117

Önümçiligiň möçberi artdyrylýar

Daşoguz welaýatynda atyzlardan ýeralmanyň bol hasyly ýygnaldy. Geçen ýyllardan tapawutlylykda bu ýerde ýeralma diňe baharda ekildi. Şunda onuň meýdany has-da artdyrylyp, ilkinji gezek 8800 gektara ýetirildi.

news-photo

03.09.2022

total-veiw

2453

Ýurdumyzda pagta ýygymy başlanar

Türkmen agrosenagat toplumynyň esasy oba hojalyk ekini bolan pagtanyň ýygymy başlanar. Bu möhüm möwsümiň başlanjak senesini Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde kesgitledi.

news-photo

03.09.2022

total-veiw

1585

Ýurdumyzyň telekeçi zenanlary üçin Türkmenistanyň BSG-ä goşulmagynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulmagynyň netijelerine bagyşlanan tegelek stol geçirildi.

news-photo

02.09.2022

total-veiw

1875

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi

2-nji sentýabrda Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine girişildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, bu möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.

news-photo

01.09.2022

total-veiw

1897

Türkmenistanyň we Eýranyň gümrük hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

2022-nji ýylyň 31-nji awgustynda Artyk-Lotfabad gümrük gözegçilik-geçiriş ýerinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýkulyýew bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Gümrük müdirliginiň başlygy Alireza Mogadasiniň arasynda iş duşuşygy geçirildi.

news-photo

31.08.2022

total-veiw

2005

«Owadan ülkäniň» önümleri

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän «Owadan ülke» kärhanasynyň hünärmenleri möwsümi dürli görnüşli miweleriň mürepbesini çykarmak bilen başladylar.

news-photo

31.08.2022

total-veiw

1839

Türkmenistanyň balykçylygynyň önümçiligi artýar

Türkmenistanda balyklaryň dürli görnüşini ýetişdirýän balyk hojalyklarynyň we kärhanalarynyň birnäçesi işleýär. 

...239