mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ylym

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1372

Türkmenistanly talyp gyz Bütinrussiýa bäsleşiginiň finalyna çykdy

Mariý döwlet uniwersitetiniň (MarDU) «Bejeriş işi» hünäri boýunça 4-nji ýyl talyby, türkmenistanly Regina Ergaşewa  «Ýylyň talyby. Lukmanlar» birinji Bütinrussiýa bäsleşiginiň finalyna çykanlaryň sanawyna girdi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş Konsullygy habar berýär.

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1512

Meýletinçiler üçin seminarlar tapgyry dowam edýär

Ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň tarapyndan guralan meýletinçi talyplar üçin okuw seminarlarynyň tapgyry dowam edýär.

news-photo

11.11.2021

total-veiw

3421

Immmunitete peýdaly Gündogar iýmişleri

Häzirki dietologlaryň pikirine görä, Gündogar iýmişleri – kişmiş, kakadylan erik, hurma we guradylan garaly beden ýaşlygy we ýürek sagdynlygy üçin has peýdaly nygmatlardyr. Bu iýmişler gadym döwürleden bäri türkmen saçagyny bezäp gelýär. Ir döwürler pederlerimiz çaý başynda ir-iýmiş iýipdirler.

news-photo

10.11.2021

total-veiw

3862

Ýurdumyzyň talyplary Halkara matematika olimpiadasyna gatnaşarlar

Şu ýylyň 12 – 14-nji noýabrynda Katowisiň (Polşa) Silez uniwersiteti we Polşa matematika jemgyýetiniň ýokarky Silez bölümi tarapyndan gurnalan matematika boýunça halkara toparlaýyn talyplar olimpiadasy geçiriler.

news-photo

10.11.2021

total-veiw

3594

Kädi – saçaklarymyzyň bezegi

Kädi bakja önümi bolup, ol halkymyzyň saçagyna bereket goşýar. Kädiniň gelip çykyşyny Merkezi we Günorta Amerika bilen baglanyşydyrýarlar we ýabany görnüşinden başga hem ýarym ýabany kädileriň köpdürli görnüşleriniň bardygy subut edilendir.

news-photo

09.11.2021

total-veiw

2413

Türkmen ýaşlarynyň täze sanly taslamalary

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan geçirilýän «Sanly çözgüt 2021» innowasion taslamalar bäsleşigi ýakyn wagtda ýeňijileriň atlaryny yglan eder. Häzirki wagtda bolsa zehinli we geljegi uly ýaşlar bäsleşigiň maksatnamasyna goşulan käbir işleri barada gürrüň berdiler.

news-photo

09.11.2021

total-veiw

2512

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26-ýyllygy mynasybetli döredijilik olimpiadasy geçirilýär

Şu ýylyň 20-nji noýabryndan 6-njy dekabry aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagy bilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli döredijilik olimpiadasyny geçirer.

news-photo

06.11.2021

total-veiw

4297

Hyzmatdaşlar bilen sanly ulgam arkaly geçirilýän gepleşik

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «PETRONAS» kompaniýasynyň Tehnologiýa uniwersiteti (Malaýziýa) bilen bilelikde talyplar üçin uzak aralykdan okuw geçirilýär.

news-photo

05.11.2021

total-veiw

4941

Hazaryň ganatly myhmanlary

Hazaryň türkmen kenarynda her ýyl on bäş müňe golaý gyzylinjik gyşlaýar.

news-photo

04.11.2021

total-veiw

3951

«Gaz» kükürdinden alynýan polimerbeton

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alymlar topary (ylmy ýolbaşçysy – himiýa ylymlarynyň kandidaty K.Mawyýew) tebigy we gidromineral çig mal himiýasy hem-de tehnologiýasy laboratoriýasynda «gaz» kükürdinden we bu maddanyň senagat taýdan gaýtadan işlenilmeginiň galyndysyndan ýeňil kükürt betonyny we polimerbeton almagyň usulyny işläp taýýarlady. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçiligi döwlet gullugy himiýaçy alymlaryň täze işine oýlap tapyşa çäkli patent berdi.

...77