mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

14.03.2023

total-veiw

1399

Täze hünärmenler ýurdumyzyň ylmy kuwwatyny güýçlendirerler

Türkmenistanda ylmy ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşe möhüm goşant goşmaga niýetlenen ösen tehnologiýalara esaslanýan netijeli we özüni ödeýän sanly ylmy ulgamy döretmek boýunça giňişleýin işler alnyp barylýar.

news-photo

14.03.2023

total-veiw

1335

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty halkara internet Olimpiadalaryna gatnaşjaklary hasaba almagyny dowam etdirýär

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 12-nji aprelde we 16-njy maýda geçiriljek makroykdysadyýet we dünýä ykdysadyýeti boýunça açyk halkara internet Olimpiadalaryna gatnaşjaklary hasaba almagyny dowam etdirýär.

news-photo

14.03.2023

total-veiw

1777

Bilimiň hukuk binýady

Berkarar döwletiň täze eýyamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça kabul edilýän kadalaşdyryjy hukuknamalar toplumlaýyn we yzygiderli häsiýete eýedigi bilen tapawutlanýar. Bu hukuknamalaryň raýatlarymyzyň bilim almaga bolan konstitusion hukugyny üpjün etmek, goramak hem-de bilim ulgamynyň üznüksiz işlemegi, ösmegi üçin hukuk kepilliklerini döretmek ýaly esasy wezipeleri bardyr.

news-photo

11.03.2023

total-veiw

2517

Ylym-bilim ulgamlarynda halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär

2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen Milanyň Politehniki uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama baglaşyldy. Şol Ähtnamanyň çäginde ýokary okuw mekdepleriň arasynda netijeli işler alnyp barylýar.

news-photo

10.03.2023

total-veiw

2060

Teoretiki mehanika boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasyna gatnaşyjylary hasaba almak tamamlanyp barýar

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin «Teoretiki mehanika» dersinden II Açyk halkara internet olimpiadasyna gatnaşmaga haýyşnamalaryň kabul edilmegi tamamlanyp barýar.

news-photo

06.03.2023

total-veiw

2836

Türkmen talyplary Gazagystanda geçirilen olimpiadada baýrakly orunlara mynasyp boldular

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplarynyň ikisi Almaty şäherindäki K.I.Satpaýew adyndaky Gazagystan milli ylmy-barlaglar tehniki uniwersitetiniň we onuň düzümindäki T.K.Basenow adyndaky Binagärlik we gurluşyk institutynyň guran Respublikan talyplar onlaýn olimpiadasynda baýrakly orunlary eýelediler.

news-photo

06.03.2023

total-veiw

2509

«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Bilim ministrligi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçiriler.

news-photo

06.03.2023

total-veiw

2539

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda nemes diliniň hepdeligi geçirildi

Şu ýylyň fewral aýynyň 27-sinden mart aýynyň 5-i aralygynda «Türkmenistanda daşary ýurt dilleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyndan» ugur alyp, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda nemes diliniň hepdeligi geçirildi.

news-photo

03.03.2023

total-veiw

2134

«Materiallaryň garşylygy» dersi boýunça II Açyk halkara olimpiadasy bäsleşige çagyrýar

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, 2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Materiallaryň garşylygy» dersi boýunça II Açyk Halkara internet olimpiadasyny geçirýär we talyplary bu bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar.

news-photo

03.03.2023

total-veiw

2355

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary» atly ylmy-amaly žurnalyň ilkinji sany çap edildi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary» atly çärýekde bir gezek çykýan internet-žurnalyň birinji sanyny neşir etdi, onda innowasion ylmy we tehnologiki ugurlary öz içine alýan köp sanly makalalar ýerleşdirilipdir.

...104