mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

BMG-niň Baş sekretarynyň Gutlagy

view-icon 8660

Türkmenistanyň BMG-ä girmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahata gatnaşyjylara 

Ýurduňyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistany gutlamaga şatdyryn.

Türkmenistan BMG-niň abraýly agza döwleti bolup durýar hem-de guramanyň maksatlaryna ýetmekde işjeň we netijeli orny eýeleýär, şol sanda sebit hem-de halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek we öňüni alyş diplomatiýasyny ilerletmek arkaly ähmiýetli işleri amala aşyrýar.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesi, ýurduňyzda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň edara binasynyň ýerleşdirilmegi hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň çäklerinde döwletiň köp sanly başlangyçlary, şol sanda Baş Assambleýanyň 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan eden Kararnamasy — bularyň hemmesi parahatçylygy, howpsuzlygy we rowaçlygy pugtalandyrmak boýunça biziň umumy tagallalarymyza mynasyp goşantdyr.

Türkmenistana yzygiderli tagallalary üçin hoşallygymy hem-de bu sene mynasybetli gutlaglarymy beýan edýärin.

Antoniu Guterriş, 

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary

Bölümiň soňky habarlary