Hyzmatdaşlyk

Ýene
Türkmenistan we BMG maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça onlaýn maslahaty geçirdi
14.10.2021

13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça müdirliginiň ýolbaşçysy Wladimir Woronkow bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
13.10.2021

Şu gün Türkmenistanyň wekiliýeti Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň we GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň gatnaşmagynda guralan III Ýewraziýa zenanlar forumynyň işine gatnaşdy. Gibrid görnüşde geçirilen duşuşygyň esasy mowzugy “Zenanlar: täze döwürdäki ählumumy wezipe” diýlip atlandyryldy.

Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiň mejlisine gatnaşdy
13.10.2021

2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Nur-Soltan şäherinde Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Gazagystana sapary guraldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Jemgyýet

Ýene
«Laçyn» seýilgähi – dynç alyşa amatly ýer
15.10.2021

Çalt depginlerde gurulýan we keşbini özgerdýän Aşgabat häzirki wagtda sebitiň ýaşamaga amatly iri işewürlik merkezine öwrüldi.

Türkmenistanda Bütindünýä el ýuwma güni bellendi
15.10.2021

15-nji oktýabr – Bütindünýä el ýuwma güni. Bu gün dürli ýokanç kesellerden goranmagyň iň täsirli usuly hökmünde eliň sabyn bilen dogry ýuwulmagyna çagalaryň we ulularyň ünsüni çekmek üçin döredilendir. «Geljegimiz – elýeterde, öňe bile gideliň» şu ýylyň el ýuwma gününiň mowzugydyr.

Il-Arslanyň aramgähi orta asyr binagärliginiň ajaýyp ýadygärligidir
15.10.2021

Horezmiň iň meşhur şasy Il-Arslanyň guburynyň üstüne galdyrylan aramgäh gadymy Horezmiň paýtagty Ürgençde saklanyp galan iň gadymy binadyr.

Ykdysadyýet

Ýene
Iým taýýarlamak işi üstünlikli dowam edýär
16.10.2021

Daşoguz welaýatynda mallaryň ýitgisiz gyşlamagy üçin, iým taýýarlamak işi üstünlikli dowam edýär. Mallaryň gyşda dok bolmagyna diňe olaryň gyşdan ýitgisiz çykmagy däl, eýsem soňundan köpelmegi hem baglydyr. Şonuň üçin bu sebitde iým tetärigini görmegiň guramaçylykly amala aşyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Munuň üçin bu ýerde wagtlaýyn iş toparlary döredilipdir, olar ot ormak, ýygnamak we daşamak üçin zerur bolan ýöriteleşdirilen enjamlary netijeli ulanýarlar. 

Eziz Diýarymyzda dolandyryşy we durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek boýunça okuw geçirildi
15.10.2021

ÝHHG-niň parahorlugyň öňüni almak we oňa garşy göreşde netijeli dolandyryş boýunça iki günlük onlaýn okuwy tamamlandy.

«Kökçi» şu ýyl 36,5 müňe golaý akkumulýator batareýalaryny öndürdi
15.10.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek barada edýän taýsyz tagallalary özüniň oňyn netijelerini berýär. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalanmagynda aýratyn orna eýe bolýan telekeçilik ulgamynyň Berkarar Diýarymyzda öňden hereket edip gelýän iri kärhanalar bilen ysnyşykly işlemekligi bolsa halk hojalygy üçin zerur bolan ýokary hilli önümleri öndürmäge aýratyn ýardam edýär.

Medeniýet

Ýene
Tomaşaçylara  täze kinofilmler hödürlenilýär
16.10.2021

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» Birleşigi tarapyndan «Çapar» we «Sähra aýdymy» atly çeper kinofilmler surata düşürildi. Olaryň premýerasy ýakyn günlerde bolar.

Türkmenistan – dermanlyk ösümlikleriň mekany
15.10.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmenistan – dermanlyk ösümlikleriň mekany» ady bilen Türkmenistanyň Prezidenti, Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň ХIII jilti bilen tanyşdyryş dabarasy boldy.

Merw - orta asyrlarda Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen şäher
15.10.2021

Merw XII asyrda pajarlap ösen döwründe Aziýanyň iri şäherleriniň biri bolupdyr.1194-nji ýyla çenli ol günbatar Antaliýadan we Lewantdan gündogarda Hindiguşa, Merkezi Aziýadan günortada Pars aýalygyna çenli ummasyz ýeri eýelän Seljuklar soltanlygynyň gündogar paýtagy bolupdyr. Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşen Merw ençe asyrlar gülläp ösüpdir, meşhur megapolis bolandan soň alys sebitlerdenem alymlardyr syýahatçylary özüne maýyl edipdir.

Ylym

Ýene
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň geçirilýändigi yglan edilýär
13.10.2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty ýokary synp okuwçylarynyň arasynda «Parahatlygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigini geçirýär.

Halkara olimpiadasynda türkmen talyplarynyň üstünligi
09.10.2021

Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howandarlygynda geçirilen Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiadasynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň -- Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplary Aýmaral Ýazmyradowa, Döwlet Gurbanow hem-de Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Çary Rahmanow ýeňiji boldular.

Türkmen talyplary Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna çykdylar
05.10.2021

Türkmenistanyň ýedi ýokary okuw jaýlarynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howandarlygynda guralan Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiadasynyň jemleýji tapgyryna ilkinji gezek gatnaşýarlar.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene