mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmen agyr atletikaçylary ýetginjekleriň arasynda Albaniýada geçirilýän dünýä çempionatynda 6 medal gazandylar

view-icon 2325
Türkmen agyr atletikaçylary ýetginjekleriň arasynda Albaniýada geçirilýän dünýä çempionatynda 6 medal gazandylar

Ýetginjekleriň arasynda Durresde (Albaniýa) geçirilýän dünýä çempionatynyň iki gününde türkmen agyr atletikaçylary alty medal eýelediler.

Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Ogulşat Amanowa medallaryň üçüsine mynasyp boldy. Ol 45 kilograma çenli agram derejesinde 12 türgeniň gatnaşan alty synanyşygynyň hemmesini netijeli ulanyp, ştangany silterläp götermekde (71 kg) kümüş, itekläp götermekde (85 kg) we jemi (156 kg) netije bilen iki altyn medal gazandy. Netijede ol 13 ýaşly dünýä çempiony Anjelina Koloniýadan (Filippinler) - 155 kg (72 + 83) − 1 kg we 40 kilograma çenli agramda geçen ýylky dünýä çempiony Akankşa Wyawaharden (Hindistan) - 150 kg (68 + 82) − 6 kg agyr ştanga göterdi.

Bu Ogulşat Amanowanyň ýetginjekleriň arasynda geçirilýän dünýä çempionatynda ikinji çykyşydy. Geçen ýyl ol 12 ýaşynda Meksikanyň Leon şäherinde geçirilen şeýle ýaryşda ilkinji gezek çykyş edip, 45 kilograma çenli agram derejesinde 12 türgeniň arasynda 6-njy orny eýeledi we şol bir wagtyň özünde silterläp 61 kg, itekläp 75 kg we jemi 136 kg netije bilen şahsy üç rekordyny goýdy. Häzirki dünýä çempionatynda ol diňe bir münberiň iň ýokary gatyna çykmak bilen çäklenmän, eýsem öňki görkezijisini 20 kilogram ýokarlandyrdy.

Şeýle şowly çykyşdan soň, Ogulşat özüni «asmana galan guş» ýaly duýýandygyny aýtdy.

Ýetginjekler dünýä çempionatynda işleýän žurnalistler ýaş türgenimizden 13 ýaşynda dünýä çempionlygyna nädip ýetenligini soradylar.

Ogulşat Amanowa: «Arkaýynlaşmakdan daşda durup, diňe gündelik türgenleşikler bilen» - diýip jogap berdi. Ol öz kakasy, Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň we 17 ýaşa çenli Türkmenistanyň gyzlar milli ýygyndysynyň tälimçisi Gurbandurdy Amanowyň ýolbaşçylygynda agyr atletika bilen meşgullandygyny aýtdy.

«Kakam güýçli tälimçi, ol maňa ýakyndan kömek berýär» - diýip, O. Amanowa sözüni jemledi.

2023-nji ýylda Albaniýada geçirilýän dünýä çempionatynda başga bir türkmen türgeni Perhat Bagtyýarow üç medal eýeledi. 16 ýurtdan 18 agyr atletikaçynyň baýraklar ugrunda bäsleşen 61 kilograma çenli agram derejesinde Aşgabat şäherindäki «Olimp» sport mekdebiň 16 ýaşly 10-njy synp okuwçysy alty synanyşygynyň dördüsinde: silterläp 114 kg ştanga bäs gelip, altyn we silterläp 144 kg hem-de jemi 258 kg netije bilen iki kümüş medala mynasyp boldy. Iki synanyşygynyň netijesi boýunça Perhat Bagtyýarow 255 kg (113 + 142) netije bilen bürünç medal eýelän K'Brumdan (Wýetnam) - 3 kg artyk we dünýä çempiony Albert Ýan Delos Santosdan (Filippinler) -259 kg ( 110 + 149) − bary-ýogy 1 kg az ştanga göterdi.

Geçen ýyl Leonda (Meksika) geçirilen ýetginjekler dünýä çempionatynda 55 kilograma çenli agram derejesinde gatnaşan Perhat jemi 222 kg netije bilen dördünji orny eýeledi. Ol stangany silterläp götermekde 125 kg ştanga bäs gelip, kiçi kümüş medala mynasyp boldy we ýetginjekleriň arasynda Daşkentde geçirilen Aziýa çempionatynda (17 ýaşa çenli) ilkinji bäşlige (227 kg) girip, silterläp götermekde 125 kg netije bilen bürünç medal gazanypdy.

Perhat Bagtyýarow Sakarçäge etrabynda tälimçi Şatlyk Durdygylyjowyň ýolbaşçylygynda agyr atletika bilen meşgullanyp başlady. Häzirki wagtda Boris Gulamowyň ýolbaşçylygynda «Olimp» sport mekdebinde sport ussatlygyny kämilleşdirýär.

Albaniýada geçirilýän ýetginjekler dünýä çempionatynda Türkmenistanyň toparyna 9 agyr atletikaçy wekilçilik edýär.

Ýaryşyň birinji güni Şabnam Kerimbaýewa 40 kilograma çenli agramda jemi 107 kg − (silterläp - 49 kg, itekläp 58 kg) netije bilen 7 türgeniň arasynda 6-njy, Nurbek Azamatow 49 kilograma çenli agram derejesinde jemi 179 kg (84 + 95) ştanga bäs gelip, 14 agyr atletikaçynyň arasynda 8-nji orna düşdiler.

Oglanlar toparymyzdan Didarbek Jumabaýew (67 kg çenli) we Süleýman Jafarow (96 kg çenli), gyzlar toparymyzdan bolsa, Medine Amanowa (59 kg çenli), Gülälek Kakamyradowa ( 64 kg çenli) we Anamjan Rustamowa (81 kg çenli) Albaniýada geçirilýän ýaryşa gatnaşarlar.