Hyzmatdaşlyk

Ýene
Tbilisiniň teleýaýlym diňi tükmen baýdagynyň reňkleri bilen    şöhlelendirildi
18.05.2021

2021-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyyň 30 ýyllygy, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Tbilisi şäher häkimligi Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde Tbilisi teleýaýlym diňini Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňkleri bilen şöhlelendirdi.

BMG-nyň bosgunlaryň işi boýunça Agentligi Türkmenistanyň COVID-19 garşy sanjymyň elýeterliligini üpjün etmegine oňyn baha berdi
17.05.2021

BMG-nyň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň Müdirýeti (BMG BÝKM) Merkezi Aziýa ýurtlaryna, şol sanda Türkmenistana gaçybatalga gözleýänleri, bosgunlary we raýatlygy bolmadyklary hem COVID-19 garşy sanjym etmek meýilnamasyna goşandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.

ÝET, senagat we söwda ulgamlarynda türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň geljegine garaldy
17.05.2021

2021-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Gyrgyz Respublikasynyň energetika we senagat ministri Kubanyçbek Turdubaýew bilen duşuşygy geçirildi.

Jemgyýet

Ýene
«Mekan» köşgündäki çäre «Ak şäherim Aşgabat» kitaby bilen tanyşdyryşlar tapgyryny dowam etdi
15.05.2021

Paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ak şäherim Aşgabat» kitaby bilen tanyşdyryş dabarasyny  geçirildi.

Daşoguzda ekologiýa çäresi  geçirildi
14.05.2021

Ýurtda welosiped hereketiniň giň gerim almagyna gönükdirilýän ekologik çäreleriň we köpçülikleýin işleriň çäginde demirgazyk sebitiň merkezinde welosiped ýörüşi geçirildi. Oňa dürli önümçilik edaralaryndan, jemgyýetçilik we sport guramalaryndan sagdyn durmuş ýörelgesiniň muşdaklarynyň ýüzlerçesi gatnaşdy. “Daşoguz” myhmanhanasynyň ýanyndan başlanan welosiped ýörüşiniň ugry şäheriň merkezi köçelerinden geçdi.   

Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen desgalar
14.05.2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda giňden bellenilýän şanly senelere — eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna hem-de paýtagtymyzyň 140 ýyllygyna gabatlanylan nobatdaky makala ak mermerli Aşgabadyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen, abraýly halkara baýraklara mynasyp bolan binagärlik täsinliklerine bagyşlanýar.

Ykdysadyýet

Ýene
Birža täzelikleri
15.05.2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.

Lazurit geçelgesi – Owganystandan Ýewropa barýan ýoldyr
14.05.2021

Pandemiýadan soňky ählumumy ösüşi ilerletmekde bilermenler ulag kommunikasiýalarynyň diwersifikasiýasyny  agzaýarlar.

Türkmenistan — Azerbaýjan: deňiz ulag aragatnaşygy giňeldilýär
13.05.2021

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze «Azerbaýjan» paromy geldi. Ol özüniň ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady.

Medeniýet

Ýene
Watanymyzyň döwlet nyşanlarynyň hormatyna sungat ussatlarynyň konserti
18.05.2021

Şu gün “Ak şäherim Aşgabat” binasynyň ýanynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

Ogulabat ejäniň kalbynyň mähri siňen sungat
18.05.2021

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eserini -- hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň işläp bejeren kürtesini bu muzeýe gowşurylmagyna bagyşlanan dabara we bu waka mynasybetli “Ýürek mähri siňen sungat” atly maslahat geçirildi.

Eýranda Magtymgulynyň aramgähiniň öňünde medeni çäreler geçiriler
17.05.2021

Eýranyň demirgazygynda ýerleşen Gülüstan welaýatynyň Medeniýet we yslam gatnaşyklary müdirliginiň başlygynyň orunbasary Ahmet Golçin beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň hatyrasyna medeni we magaryf çäreleriniň guraljakdygyny aýtdy, – diýip, Eýranyň “Shabestan News Agency” (Şäbestan Nýus Eýjensi) agentligi habar berýär.

Ylym

Ýene
Türkmen talyplarynyň arasynda  iňlis diline  ökdeler belli boldy
15.05.2021

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp internet arkaly geçiren iňlis dili boýunça olimpiadasynyň netijesinde 2 ýeňiji we baýrak eýeleriniň 5-si belli boldy.   

Tükmenistanyň talyplar ýygyndy topary – matematika boýunça onlaýn halkara olimpiadanyň ýeňijisi
11.05.2021

Şahsy bäsleşikde 19, toparlaýyn bäsleşikde 3 ýeňiş, bu – Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň (HYÖU) ilkinji gezek geçiren matematika halkara onlaýn olimpiadasynda türkmen talyplarynyň görkezen netijesi şeýle boldy.

Türkmen alymlaryna süýşýän çägeleri berkitmegiň netijeli usullaryny kesgitleýän enjam  gowşuryldy
11.05.2021

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli milli institutynyň Garryköl meýdançasynda zähmet çekýän alymlaryna ýaňy-ýakynda kuwwatly elektrogenerator we fotoelektrik milli enjamlar gowşuryldy. Çöli öwreniji alymlar bu ýerde tebigy hadysalara gözegçilik edip, ummasyz ylmy işleri hem tejribe-barlaglary amala aşyrýarlar.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy
18.05.2021

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa binasyna hem-de ýurdumyzyň Baş baýdagyna gül goýmak dabarasy boldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
18.05.2021

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
18.05.2021

Sizi ýokary ruhubelentlik bilen giňden hem-de dabaraly bellenýän şanly sene –— Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bu ajaýyp baýramçylygyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban halkymyzy beýik işlere galkyndyrjakdygyna berk ynanýaryn.