mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

26.09.2022

total-veiw

592

Türkmenistanyň DIM-nde Montana ştatynyň General adýutanty bilen harby meseleler boýunça duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Montana ştatynyň General maýory, General adýutanty, Montana ştatynyň Milli gwardiýasynyň Baş serkerdesi we Montana ştatynyň Döwlet departamentiniň Harby meseleler boýunça müdiri Jon P. Hronek bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi web-saýtynda habar berilýär.

news-photo

23.09.2022

total-veiw

1327

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlary barada aýtdy

Ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugry hökmünde Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilip, halkara gatnaşyklarynyň we diplomatiýanyň dünýä taryhynda nusgalyk tejribesi toplanyldy. Bu barada Türkmensitanyň Prezidenti Döwlet maslahatynda eden çykyşynda belledi.

news-photo

23.09.2022

total-veiw

1230

Nýu-Ýorkda Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň her ýylky duşuşygy

2022-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdeliginiň çäklerinde Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň her ýylky duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2481

«Türkmenistanyň halkara ykdysady hyzmatdaşlygy: gazanylan tejribe we ösüşiň geljegi» atly halkara maslahaty

2022-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň halkara ykdysady hyzmatdaşlygy: gazanylan tejribe we ösüşiň geljegi» atly halkara maslahaty geçirildi.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

1830

GDA giňişliginiň serhetlerinde gabat gelýän bikanun işlere garşy durmagyň döwrebap usullary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekiliýeti Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň serhet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň iş duşuşygyna gatnaşdy.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

5086

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-ne iş saparynyň çäklerinde birnäçe netijeli duşuşyklary geçirdi

2022-nji ýylyň 12-16-njy sentýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerinde iş saparynda bolýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi web-saýtynda habar berilýär.

news-photo

13.09.2022

total-veiw

3540

Hökümetara türkmen-ermeni toparynyň mejlisi

Şu gün ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Ermenistanyň Türkmenistana gelen wekiliýetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ermeni toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi. 


news-photo

13.09.2022

total-veiw

3048

Türkmenistan bilen Azerbaýjan Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2022-nji ýylyň 12-13-nji sentýabrynda Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmegiň meseleleri boýunça bilelikdäki Iş toparynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

2628

Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkentde Zenan parlament ýolbaşçylarynyň 14-nji sammitine gatnaşdy

2022-nji ýylyň 8-9-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkent şäherinde geçirilýän Parlamentara Bileleşiginiň agza ýurtlarynyň Zenan parlament ýolbaşçylarynyň 14-nji Sammitine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

2846

Türkmen-Saud hyzmatdaşlygyny giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Saud Arabystany Patyşalygyna iş saparynyň çäklerinde 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Saud Ösüş gaznasynyň baş ýerine ýetiriji direktory (CEO) Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi web-saýtynda habar berilýär.

...218