Hyzmatdaşlyk
16.04.2021
eye
483

TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi

Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabul şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň Owganystanyň çägindäki böleginiň howpsuzlygyny üpjün et...
16.04.2021
eye
482

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň onlaýn görnüşde geçirilen 52-nji mej...
16.04.2021
eye
335

Owganystan «ЕB – Merkezi Aziýa» gepleşiklerine gatnaşyp biler

Sputnik Узбекистан gullugy özbek daşary syýasat edarasyna salgylanyp, Owganystanyň goşulmagy bilen «Ýewropa Bileleşigi - Merkezi Aziýa» gepleşikleriniň çäginiň giňäp biljekdigini h...
15.04.2021
eye
247

Türkmenistan Merkezi Aziýada we Kawkazda iýmit bilen bagly hyzmatdaşlygy utgaşdyrar

Türkmenistan Merkezi Aziýada we Kawkazda iýmit ulgamynda ösüşiň we hyzmtdaşlygyň Sebitleýin maksatnamasyna indiki iki ýylda başlyklyk eder.
15.04.2021
eye
181

Türk dilli ýurtlaryň futbol guramalarynyň ýolbaşçylary Ähtnama gol çekdiler

Türkmenistan  şeýle dostlukly ýurtlar: Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türküýe, Özbegistan, Wengriýa bilen bilelikde futboly ösdürmeklige gatnaşar. Azerbaýjanyň habar beriş se...
14.04.2021
eye
192

Türkmenistanyň Daşkentdäki Ilçihanasy Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýa uniwersitetiniň talyplarynyň arasynda bäsleşigini geçirdi

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmegi ...
14.04.2021
eye
156

Türkmenistan iş bilen üpjünçilik syýasaty baradaky Konwensiýany ratifisirländiginiň namasy Halkara Zähmet Guramasynyň Baş direktoryna gowşurdy

14-nji aprelde Jenewada onlaýn-görnüşde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Halkara Zähmet Guramasynyň «Iş üpjünçilik syýasaty baradaky» Konwensiýasynyň ratifisirlenmeg...
14.04.2021
eye
441

Türkmenistan Stambuldaky Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  RIA Nowosti diplomatik çeşmä salgylanyp bu barada  habar berýär. 
14.04.2021
eye
107

Fransiýanyň maýalaşdyryş banky Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär

Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň wekilleriniň, şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklar banky bilen Fransiýanyň maýalaşdyryş bankynyň (BPI France) arasynda ...
13.04.2021
eye
404

«Merkezi Aziýa – Hytaý» dostluk formaty ýaýbaňlanýar

Hepdäniň sişenbe güni Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň onlaýn-duşuşygy geçdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar...