mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

07.02.2023

total-veiw

379

Türkmenistan Türkiýäniň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen, Türkiýe Respublikasynda bolan güýçli ýertitremäniň netijesinde ejir çeken dostlukly döwletiň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegi ugradyldy. Ynsanperwerlik ýüki derman hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdelerden we dokma önümlerinden ybaratdyr. Şeýle-de Türkiýä lukmanlar ugradyldy. Olar ejir çekenlere kömek berýän kärdeşlerine zerur bolan ýardamy bererler.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

346

Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak ugrunda

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda goňşy ýurtlar bilen ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça syýasat üstünlikli dowam etdirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýakynda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna degişli möçberde suwuklandyrylan gazyň muzdsuz ugradylmagy munuň subutnamasydyr.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

1767

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginde BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, ugurdaş ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

1289

Türkmenistanyň Daşary işler Ministri Eýranyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşugy geçirildi

2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler Ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň konsullyk, mejlis we eýranlylaryň işleri boýunça orunbasary Alireza Bikdeli bilen duşuşugy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

news-photo

03.02.2023

total-veiw

1408

Pudagara toparyň mejlisi

Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

01.02.2023

total-veiw

1238

DIM-de Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda Daşary işler ministrliginde Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

30.01.2023

total-veiw

1918

Türkmen-rus parlamentara hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

Şu gün paýtagtymyzda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň arasynda duşuşyk geçirildi.

news-photo

30.01.2023

total-veiw

1897

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçisi Ynanç hatyny gowşurdy

2023-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda «Ýonsan» köşgüniň binasynda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýolyň Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Begenç Durdyýew bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda türkmen diplomaty Koreýa Respublikasynyň Prezidentine özüniň ynanç hatyny gowşurdy.

news-photo

29.01.2023

total-veiw

1819

Türkmenistanyň DIM-nde türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde nobatdaky türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

25.01.2023

total-veiw

2030

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy YHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Daşkende, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleri Geňeşiniň (CMFA) 26-njy mejlisine gatnaşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

...226