Medeniýet
16.10.2021
eye
210

Tomaşaçylara täze kinofilmler hödürlenilýär

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» Birleşigi tarapyndan «Çapar» we «Sähra aýdymy» atly çeper kinofilmler surata düşürildi. Olaryň premýerasy ýakyn günlerde bolar.
15.10.2021
eye
200

Türkmenistan – dermanlyk ösümlikleriň mekany

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmenistan – dermanlyk ösümlikleriň mekany» ady bilen Türkmenistanyň Prezidenti, Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lu...
15.10.2021
eye
1545

Merw - orta asyrlarda Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen şäher

Merw XII asyrda pajarlap ösen döwründe Aziýanyň iri şäherleriniň biri bolupdyr.1194-nji ýyla çenli ol günbatar Antaliýadan we Lewantdan gündogarda Hindiguşa, Merkezi Aziýadan günor...
14.10.2021
eye
3336

«Mir 24» döwletara teleradiokompaniýasy Türkmenistanyň taryhyny we medeniýetini beýan edýär

«Mir 24» döwletara teleradiokompaniýasy «Mediaholdingiň» döredilmeginiň 29 ýyllygyny belleýär.
11.10.2021
eye
7205

Puşkiniň haly portreti

«Könürgenç» Döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň çäginde ýerleşýän «Daş metjit» halk senetleri muzeýi diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem onuň çäklerinden daşarda-da bellidir. Muzeýde tü
10.10.2021
eye
5280

«Saýatly-Hemra» dessanynyň gahrymany Balsaýadyň gupbasy üçin birinji baýrak

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň sergi zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan «Gözbaşy gadymdan gelýän gözellik» ady bilen şaý-se...
09.10.2021
eye
5173

Özbegistanda türkmen kinosynyň günleri geçirildi

Özbegistanda «Ýüpek ýolunyň merjen dänesi» atly XIII Daşkent halkara kinofilm festiwalynyň netijeleri jemlenildi.
08.10.2021
eye
2909

Türkmen gözelligine bendi bolan nakgaş

Dünýäniň dürli künjeklerinden Türkmenistanyň güneşli, myhmansöýer paýtagtyna myhmançylyga, käte ýaşamaga gelýänler kändi. Türkmen topragyny ikinji Watany edinen myhmanlaryň arasynd...
06.10.2021
eye
6248

Aşgabat ýer titremesi – surtkeşleriň eserlerinde

Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen nakgaşlarynyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň ýagty ýadygärligine bagyşlanan žiwopis we heýkeltaraşlyk işleriniň sergisi açyldy. Bu elh...
06.10.2021
eye
5607

73 ýyldan soň: ýerli wagt bilen 1 sagat 12 minut 5 sekunt

Türkmenistanyň Döwlet medeniýetr merkeziniň Döwlet muzeýinde «Mukaddes hatyra» ady bilen sergi açyldy. Ol TASS-yň ýer titremesi hakda eksponat görnüşinde habaryndan başlanýar: