mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

26.09.2022

total-veiw

545

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanyna baýramçylyk konserti

Şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

600

Çelýabinsk oblastyndan döredijilik sowgady – tans ansamblynyň konserti

Russiýa Federasiýasynyň Çelýabinsk oblastynyň gubernatory Alekseý Leonidowiç Teksleriň biziň ýurdumyza dostlukly saparynyň çäginde Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda “Ural” Döwlet tans ansamblynyň konserti geçirildi. 

news-photo

26.09.2022

total-veiw

539

Täsir galdyrýan sergi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergisinde 193 adama Suratkeşler birleşiginiň agzalygyna şahadatnama gowşuryldy.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

356

Kamerata toparynyň sazandalarynyň çykyşy

Bahram Dolyýewden (birinji skripka we toparyň çeper ýolbaşçysy), Aýlar Botaýarowadan (ikinji skripka), Tahyr Ataýewden (alt), Kakageldi Hojalekowdan (wiolençel), Ysmaýyl Sähetmyradowdan (kontrabas), Wladimir Mkrtumowdan (fortepiano) ybarat kamerata sazandalary ýaňy-ýakynda aşgabatly diňleýjileriň öňünde üstünlikli çykyş edipdiler.

news-photo

22.09.2022

total-veiw

758

Aşgabatda geçiriljek medeni çäreler

Ýetip gelýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň döredijilik toparlary we teatrlar baýramçylyk mynasybetli konsertleri hem-de spektakllary taýýarladylar.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2501

Arça hakyndaky täsin rowaýat teatryň sahnasynda beýanyny tapdy

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna «Garaşaryn saňa men» spektaklynyň ilkinji görkezilişini taýýarlady.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2694

«Täze dünýäden» atly konserti geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Döwlet simfoniki orkestriniň «Täze dünýäden» atly konserti geçirildi.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

3213

Nusgawy edebiýatyň muşdaklarynyň bäsleşigi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler zalynda ýazyjy Atajan Tagan tarapyndan, amerikaly ýazyjy Jek Londonyň türkmen diline terjime edilen “Martin Iden” romanyny okan has ünsli we oýlanyşykly okyjyny kesgitlemek ugrunda guralan bäsleşigiň jemi jemlenildi. Bu çäre kitap okamagy halaýan aşgabatly okyjylaryň köpsanly janköýerleriniň hem-de “Nowça” atly meýletinçiler hereketiniň wekilleriniň ünsüni çekdi.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

2539

Teatrlaryň sahnasynda

2022-nji ýylyň 16-njy sentýabryndan 18-nji sentýabr aralygynda ýurdumyzda gyzykly konsertler, dynç alyş şowhunlary we sirk tomaşalary bolar.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2823

Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy

Merjen paýtagtymyzyň Sergi merkezinde suratkeşler Begenç Berkeliýew bilen Wepa Gurdowyň işleriniň «Kyrkynjy güýz» diýen liriki at bilen çeper sergisiniň açylyşy boldy.

...186