mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

07.02.2023

total-veiw

379

Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işinde halkara hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça brifing geçirildi

2023-nji ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi «Muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işi: dünýä tejribesi we ýetilen sepgitler» atly brifing-maslahatyny gurnady. Bu çäräni Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory Çaryýew Meretgeldi alyp bardy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

03.02.2023

total-veiw

1527

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk senesine bagyşlanyp, konserti geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Daşkent” medeni-dynç alyş seýilgähinde Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk şanly senesine bagyşlanyp, türkmen-özbek aýdym-sazly konserti geçirildi. 

news-photo

03.02.2023

total-veiw

1438

Sergiler, konsertler we teatrlaryň sahnalarynda görkeziljek oýunlar

9-njy fewralda 16:00-da Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň sergisi zalynda Rahman we Dilber Umarowlaryň bilelikdäki açylýar.


news-photo

01.02.2023

total-veiw

1106

Türkmenistanda ABŞ-nyň artistleriniň çykyşy bolar

Türkmenistanda 10 günlük medeni maksatnamanyň çäklerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň artistleri Keýt Bass we Aaron Ýang çykyş ederler.

news-photo

01.02.2023

total-veiw

1654

Ýaş nakgaşlaryň we heýkeltaraşlaryň işleriniň sergisi guraldy

Daşoguzyň taryhy-ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergiler zalynda açylan ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň ýaş nakgaşlarynyň we heýkeltaraşlarynyň işleriniň sergisi 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagyna bagyşlandy. Bu ýerde goýlan işleri dogduk topraga, onuň tebigat gözelliklerine, milli ruhy we medeni gymmatlykara hem-de döredijilikli döwrümiziň täzeliklerine söýgi birleşdirýär.

news-photo

31.01.2023

total-veiw

1193

Nakgaş Rahman Umarowyň 55 ýaş ýubileýine bagyşlanan sergi geçiriler

Türkmenistanyň Çeper sergiler müdirliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezi tanymal türkmen nakgaşlary, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzalary, Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijileri, şeýle hem sebit we halkara sergilerine gatnaşyjylar, är-aýal Rahman hem-de Dilber Umarowlaryň döredijilik sergisine çagyrýar.

news-photo

30.01.2023

total-veiw

1537

Çal, gitara: Aşgabatda Selim Gurbansähedowyň konserti boldy

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde ýaş gitaraçy Selim Gurbansähedowyň saz agşamy boldy, onda ähli döwürde ýürege ýakyn meşhur eserler täzeçe ýerine ýetirildi.

news-photo

24.01.2023

total-veiw

2313

Gyş paslynyň gözellikleri şekillendirilen suratlar

Ýanwar aýynyň ilkinji ongünlügindäki garly howa çagalara uly şatlyk getirdi. Biziň ýurdumyz üçin seýrek bolan tebigy hadysa fotosurat höwesjeňlerini gar bilen örtülen şäher görnüşlerini surata düşürmäge ruhlandyrdy.

news-photo

17.01.2023

total-veiw

2427

Täze spektakl sahnalaşdyrylýar

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda täze spektakl sahnalaşdyrylyp başlandy.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

2291

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Çaýkowskiniň we Prokofýewiň ertekilere ýazan sazlarynyň konserti boldy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Sergeý Prokofýewiň «Petýa we Möjek» simfoniki ertekisiniň we Pýotr Ilýiç Çaýkowskiniň «Çagalyk albomy» pýesalar tapgyrynyň konserti boldy.

...197