mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

26.05.2024

total-veiw

75

Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri

Şu gün paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli haly we haly önümleriniň sergisi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçirildi. Halkymyzyň ajaýyp milli sungatynyň ykrar edilmeginiň we oňa hormat goýmagyň nyşany hökmünde geçirilýän bu baýram çeper elli halyçylaryň zähmetine berilýän ýokary bahadyr.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

707

Aşgabat şäheriniň güni dabaralara baý baýramçylykdyr

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan türkmen suratkeşleriniň döreden suratlarynyň we heýkelleriniň sergisi guraldy.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1650

Yzzat Gylyjowyň eserlerinde Italiýanyň nurly Güneşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1555

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň gutarmagy mynasybetli baýramçylyk konserti meşhur estrada ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1286

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsertler taýýarlanylýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanda aýdym-sazly medeni baýramçylyklardan başlap, döredijilik bäsleşigine, teatr we sirk çykyşlaryna çenli çäreleri öz içine alýan hakyky wakalar utgaşmasy taýýarlanylýar.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

511

Asyrlaryň jümmüşinden geçip gelen haly

Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenýän Türkmen halysynyň baýramynyň öňüsyrasynda Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň işgärleri «Arkadag» teleýaýlymy bilen bilelikde «Dünýä waspy dolan türkmen halysy» atly aýdym-sazly çäre geçirdiler.

news-photo

20.05.2024

total-veiw

1176

Başlangyç synp okuwçylary Aýhan Hajyýewiň döredijiligi bilen tanyşdylar

Şu ýyl Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy bellenilýär.

news-photo

18.05.2024

total-veiw

1805

Watanymyzyň Döwlet nyşanlarynyň hormatyna sungat ussatlarynyň konserti

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli sungat ussatlarynyň konserti boldy.


news-photo

17.05.2024

total-veiw

1888

Magtymgulynyň döredijiligi — dünýä medeniýetiniň gymmatly mirasy

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeniýet ministrleri derejesindäki halkara maslahat öz işine başlady.

news-photo

16.05.2024

total-veiw

1811

TÜRKSOÝ-na agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň mejlisi

Şu gün «Arçabil» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmeginiň çäklerinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň, Mongoliýanyň, Wengriýanyň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň, ÝUNESKO-nyň Almaty şäherindäki sebitleýin edarasynyň, halkara guramalaryň, şol sanda TÜRKSOÝ-nyň, Türki döwletleriň Parlament Assambleýasynyň, Türki medeniýetiň we mirasyň halkara gaznasynyň, Halkara türki akademiýasynyň, şeýle-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.

...252