mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

09.12.2023

total-veiw

277

«Bu erkin kebelekler» – Kerim Ataýewiň ýyllyk işi

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň sahnasynda üýtgeşik waka boldy – Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Kerim Ataýew amerikaly dramaturg Leonard Gerşiň pýesasy esasynda ussat aktýorlar bilen «Bu erkin kebelekler» spektaklyny sahnalaşdyrdy. 

news-photo

09.12.2023

total-veiw

297

Türkmenistanyň teatrlary Halkara Bitaraplyk gününi bellemäge çagyrýar

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 28 ýyllygynyň şanyna ýurdumyzdaky teatrlarda daşary ýurtly nusgawy ýazyjylaryň, şeýle hem türkmen edebiýatynyň eserleri esasynda oýunlar görkeziler.

news-photo

09.12.2023

total-veiw

371

Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä edebiýatynda meşhurlyk gazanan şahsyýetleriň ömür ýollarynyň öwrenilmegi, edebi miraslarynyň toplanylmagy we neşir edilmegi, gymmatly garaýyşlarynyň dünýä ýaýylmagy babatynda ulgamlaýyn işler alnyp barylýar.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

363

Ýaş artistler baýramçylyk konsertine gatnaşarlar

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Miras» folklor tans topary Halkara Bitaraplyk gününe we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk konsertine gatnaşmaga taýýarlyk görýär. 

news-photo

07.12.2023

total-veiw

1473

Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan her çärýekde neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Giň okyjylar köpçüligine niýetlenen žurnal halkymyzyň taryhy-medeni, ruhy mirasy, şol sanda golýazma, dil bilimini ösdürmegiň meseleleri, edebiýaty öwreniş we taryh ylymlary boýunça täze açyşlar hem-de barlaglaryň netijeleri bilen okyjylary tanyşdyrmagy dowam edýär.

news-photo

07.12.2023

total-veiw

344

Lebap welaýatynyň teatry Bişkekde çykyş eder

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary Çingiz Aýtmatowyň doglan gününiň 95 ýyllygyna bagyşlanan «Aýtmatow we teatr» VI Halkara teatr festiwalyna gatnaşar. Festiwal 7–12-nji dekabr aralygynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçiriler.

news-photo

06.12.2023

total-veiw

1405

Nýu-Delide Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi

Ýakynda Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky ilçihanasy «Hindistan –Merkezi Aziýa» gaznasy bilen bilelikde Nýu-Delide «Magtymguly Pyragy we Gündogaryň ruhy hem-de medeni dünýäsi» atly maslahat geçirdi.

news-photo

05.12.2023

total-veiw

1407

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda «Möjekler we goýunlar» komediýasynyň ilkinji görkezilişi boldy

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda A.Ostrowskiniň «Möjekler we goýunlar» komediýasynyň sahnalaşdyrylýandygyndan sahna sungatynyň muşdaklary köpden bäri habarlydy.

news-photo

04.12.2023

total-veiw

1675

Magtymguly Pyragy – şekillendiriş sungaty eserleriniň sergisiniň baş gahrymany

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň galereýasynda talyplaryň we mugallymlaryň işleriniň 2023-nji ýyl üçin hasabat sergi-bäsleşigi geçirildi. 

news-photo

03.12.2023

total-veiw

1620

Aram Haçaturýanyň döredijiligine bagyşlanan konsert

Bu ýyl tutuş adamzat görnükli kompozitor Aram Haçaturýanyň doglan gününiň 120 ýyllygyny belleýär. Aram Haçaturýan üç simfoniýanyň - «Bagt», «Gaýane», «Spartak» baletleriniň, alty konsertiň, skripka, wiolençel we fortepiano üçin dürli pýesalaryň awtorydyr. SSSR-iň halk artisti, Lenin baýragynyň we Döwlet baýraklarynyň bäşisiniň eýesi A.Haçaturýan - şol döwrüň baýraklarynyň ählisine diýen ýaly mynasyp bolupdy.

...232