mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Medeniýet

news-photo

17.01.2022

total-veiw

1181

«Zoluşka» ýaşajyk tomaşaçylaryň söýgüsini gazanýar

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry bilen çagalaryň arasynda ýyllaryň dowamynda dörän mäkäm dostluk dowam edýär. Teatryň sahnasynda ertekileriň gahrymanlary janlanýar. 

news-photo

16.01.2022

total-veiw

1241

«Giýewleriň bäsleşigi» sahnada

Özbek dramaturgy Alişer Azizhojaýewiň ýazan bu gyzykly wakasy indi 20 ýyldan gowrak Baş drama teatrynyň tomaşaçylaryny güldürip gelýär.

news-photo

15.01.2022

total-veiw

1426

Türkmenistanyň halk artisti Anna Mele: «Men nirede bolsam, teatr hem şol ýerde»

Ol barada rowaýat döredýärler, oňa deňleşmek, onuň bilen işleşmek we ondan aktýorlyk ussatlygyny öwrenmek isleýärler. Şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň halk artisti Anna Mele 60 ýaşaýar.

news-photo

13.01.2022

total-veiw

2437

Türkmenistanda ýaýçylyk sporty barada film surata düşürildi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti ýurdumyzda we dünýädäki iň möhüm sport wakalaryny beýan edýär. 

news-photo

13.01.2022

total-veiw

1959

Milli zergärlik sungatynyň ajaýyp eseri

Biz şu gün milli zergärlik sungatynyň ajaýyp eserleriniň biri bolan «Gülýaka» barada gürrüň etmekçi. Bu ajaýyp şaý-sepiň muşdaklarynda gadymyýetden biziň günlerimize ýetip, saklanyp galan bu bezegiň dürli ölçegdäkisini tapyp bilersiňiz. Ýasalyş görnüşi we ýordumy, şeýle hem onuň ýüzüne dürli gymmatbahaly daşlary goýluşy boýunça tapawutlanýan gülýakamyz hut şuňa degişlidir.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

1899

«Sekiz aşyk zenan» sahnada

A.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda «Sekiz aşyk zenan» atly spektaklyň täze nusgasy görkezildi.

news-photo

11.01.2022

total-veiw

1513

Watanperwer kompozitor Röwşen Nepesow

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Röwşen Nepesowyň eserlerinden düzülen konsert boldy.

news-photo

10.01.2022

total-veiw

1728

Eýranyň milli telewideniýesinde «Doganlyk döwlete syýahat» atly täze film görkezildi

Ýakynda Eýranyň IRIB TV3 milli teleýaýlymy YHG-e (Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna) agza-döwlet Baştutanlarynyň Aşgabatda geçen sammitine we oňa Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň ýolbaşçylygyndaky Eýran wekiliýetiniň gatnaşmagyna bagyşlanan «Doganlyk döwlete syýahat» («سفر به سرزمین خویشاوند») atly täze filmi ilkinji gezek görkezdi.

news-photo

08.01.2022

total-veiw

1814

Seljuklar döwrüniň ajaýyp binasy

XII asyr türkmen binagärliginiň özboluşly ýadygärliginjiň biri Sotan Sanjaryň aramgähidir. Seljuklar neberesiniň iň soňky hökümdary Soltan Muiz ud-Din Abul-Haris Ahmad Sanjar ibn Mälik şa I döwlet başyndaka Merw şäheri seljuklar imperiýasynyň paýtagty bolýar.

news-photo

07.01.2022

total-veiw

1539

«Altyn» saksofonyň mahmal owazy

Saksofon iň duýgur saz guraly diýýärler. Käbirleri öz köňlüni şatlandyrmak üçin ony çalmagy öwrense, beýlekiler onuň başga hiç saz guralyňka meňzemeýän juda owadan owazyny diňlemegi halaýarlar. Häzir elbetde, baý, mahmal tembrli we jadyly «owazly» saksofonyň gürrüňi edilýär.

...164