mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

25.06.2022

total-veiw

263

Medeni miras milli baýlygymyzdyr

Her ýyl ýurdumyzyň welaýatlarynyň birinde hem-de paýtagtymyzda guralmagy ýola goýlan Medeniýet hepdeligi medeniýet ulgamynyň ýeten sepgitlerini görkezmekde, döredijilik işgärleriniň arasynda tejribe alyşmakda uly ähmiýete eýedir. Bu forum ata Watanymyzyň durmuşyndaky şanly wakalaryň hatarynda ýatda galyjy dabara öwrüldi. Şu günki baýramçylyk maksatnamasy Diýarymyzyň günorta sebitiniň dürli künjeklerinde geçirilýän çäreleri özünde jemläp, iň gowy däplerimiziň hem-de ynsanperwer taglymlaryň dowamat-dowam bolýandygyny görkezdi.

news-photo

23.06.2022

total-veiw

596

Watanymyzyň döredijilik kuwwaty artdyrylýar

Şu gün Mary welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanan Medeniýet hepdeliginiň çäreleri dowam etdi.

news-photo

23.06.2022

total-veiw

1000

Medeniýet hepdeligi – 2022-de täze türkmen kinolary görkezildi

Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi – 2022 dabaraly açyldy. Döredijilik forumynda garaşylýan wakalaryň hatarynda Diýarymyzyň kinoönümçiliginiň täze işleriniň görkezilişi bolar.

news-photo

23.06.2022

total-veiw

279

Çeperçilik Akademiýasynyň talyplary tebigatyň gujagynda

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary synaglaryny tabşyryp, öz işlerini 22-nji iýundan başlap, Aşgabadyň ýakynyndaky ajaýyp tebigy künjeklerde, arassa howa bolmak bilen ýerine ýetirýärler. 

news-photo

23.06.2022

total-veiw

750

Türkmenistanyň dokma önümleri 2022 – Import harytlaryň sergisinde görkezildi

Şu gün, 23-nji iýunda Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde geçirilýän 2022 – Import harytlaryň sergisiniň açylyş dabarasy boldy. Bu abraýly çärede Türkmenistan hem ilkinji gezek özüniň dokma senagatynyň kuwwatyny görkezýär.

news-photo

22.06.2022

total-veiw

1672

Medeni forumyň dabaraly badalgasy

Şu gün Mary şäherindäki Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy. Milli medeniýeti gorap saklamaga, içgin öwrenmäge hem-de wagyz etmäge gönükdirilen bu giň gerimli çäre medeniýetimiziň döwletiň we jemgyýetiň ösüşinde eýeleýän, barha artýan ähmiýetli ornuny, parahatçylyk dörediji kuwwatyny açyp görkezýär.

news-photo

21.06.2022

total-veiw

1635

Serginiň gahrymanlary ‒ reňklerde we bürünçde şekillendirilen zehinli adamlar

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli türkmen suratkeşleriniň surat we heýkel sergisi açyldy. Sergide, ilkinji nobatda, tanymal medeniýet we sungat işgärleriniň portretlerine üns berlipdir. Şonuň üçin-de sergi surat galereýasyny ýatladýar.

news-photo

20.06.2022

total-veiw

1921

Sungat, şygryýet halkyň ruhy baýlygydyr

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde Medeniýet we sungat işgärleriniň, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň şygyrýet gününe bagyşlanan sergi guraldy.

news-photo

20.06.2022

total-veiw

1746

Medeniýet hepdeligine taýýarlyk

Berkarar Diýarymyzda asylly däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi şu ýyl ýurdumyzyň Mary welaýatynda geçiriler. Şu günler Lebap welaýat medeniýet müdirliginiň hem-de medeniýet merkeziniň hünärmenleriniň ýolbaşçylygynda bu möhüm çärä taýýarlyk işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

news-photo

20.06.2022

total-veiw

1845

«Zerim bar, zergärim bar, bagtyýar zamanam bar» atly bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli döredijlige höwesli adamlaryň, gelin-gyzlaryň, edara-kärhana işgärleriniň, talyp ýaşlaryň arasynda «Zerim bar, zergärim bar, bagtyýar zamanam bar» atly bäsleşik geçirildi.

...179