mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

04.06.2023

total-veiw

332

Juzeppe Werdiniň eserleri ýaňlandy

Meşhur italýan kompozitory Juzeppe Werdiniň dünýä inmeginiň 210 ýyllygy mynasybetli Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde Aşgabada gelen meşhur opera aýdymçysy Mariýa Pia Pişitelliniň gatnaşmagynda konsert gurady.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

249

Nikolaý Amiýansyň doglan gününiň 89 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Nikolaý Artýomowiç Amiýansyň 89 ýyllygy mynasybetli konsert boldy.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

250

Çehowyň eseri ýene Mollanepes adyndaky talyp teatrynyň sahnasynda

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplary diplom işi sahna oýunlaryny tabşyrýarlar. Ýaş režissýorlar we aktýorlar üçin döredijilik işlerindäki iň gowy synag Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynyň ilkinji sahnasydyr.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

102

Çagalary begendiren sahna oýny

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň işgärleri iň ýaş tomaşaçylar üçin erteki sowgadyny taýýarlady.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

955

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Medeniýet günleri tamamlanyldy

Şu gün Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy. 

news-photo

01.06.2023

total-veiw

1383

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Medeniýet günleri dowam edýär

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ikinji güni giň möçberli çärelere we netijeli duşuşyklara baý boldy. Aýratyn-da, Ýerewanyň O.Şarambeýan adyndaky amaly-haşam muzeýinde türkmen halkynyň taryhyna we häzirki döwürde ýeten derejesine, özboluşly däp-dessurlaryna hem-de senetkärçiligine bagyşlanan serginiň guralmagy çäräniň ähmiýetini artdyrdy.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

895

«Myselves» – beden hereketi bilen sanly tehnologiýalaryň arasyndaky baglanyşyk

Paýtagtymyzdaky Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Ýewropanyň güni we Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Myselves» atly çykyş görkezildi.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

1124

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy

Şu gün Ermenistan Respublikasynyň Ýerewan şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy we ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti boldy. Gadymy Ýerewan şäheri dostlukly ýurduň wekillerini myhmansöýerlik bilen garşylady. Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy Ýerewanyň Aram Haçaturýan adyndaky uly konsert zalynda geçirildi.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

813

«Oguz rowaýaty» sahna oýny Türki dünýäniň talyplar teatrlarynyň I halkara festiwalyna gatnaşdy

Özbegistanyň paýtagtynda ilkinji gezek Türki dünýäniň talyplar teatrlarynyň I halkara festiwaly geçirildi. 

news-photo

31.05.2023

total-veiw

1096

Ýaş sazandalaryň Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan konserti

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsert geçirildi. Mekdebiň okuwçylary Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň talyplary bilen bilelikde çykyş etdiler.

...209