Jemgyýet
23.07.2021
eye
958

Ramsar Konwensiýasynyň strategik ugurlary

23-nji iýulda «Suwly-batgalyk ýerler – Merkezi Aziýada bioköpdürliligiň dörän ýeridir» şygary astynda Merkezi Aziýada Ramsar Sebit Başlangyjyna (MA RSB) gatnaşýan ýurtlaryň wekille...
23.07.2021
eye
1395

Hemmelere elýeterli syýahatçylyk boýunça ilkinji halkara standart

Halkara standartlaşdyrma guramasy (HSG) dünýäde ilkinji elýeterli syýahatçylyk standartyny – HSG 21902 «Syýahatçylyk we ugurdaş hyzmatlar – Hemmeler üçin elýeterli syýahatçylyk – T...
22.07.2021
eye
979

Döwlet Baştutanymyz Daşoguzyň çagalar saglygy goraýyş ulgamyna täze «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-syny berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparynyň barşynda sebitiň keselhanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» ulaglarynyň 10-syny berdi
22.07.2021
eye
659

Türkmenistanda «Agzybir maşgala» okuw maksatnamasy durmuşa geçirlýär

Türkmenistanyň Hökümetiniň we BMG-nyň «Ýerli derejede ýokary hilli inklýuziw durmuş hyzmatlaryny ornaşdyrmak ýoly arkaly durmuş goraglylygy ulgamyny kamilleşdirmek» atly bilelikdäk...
20.07.2021
eye
560

Gurban baýramy – hoşmeýillilik we ýagşylyk baýramy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 2021-nji ýylyň 20,21, 22-nji iýulynda Gurban baýramyny bellemek karar edildi. Sahawatly türkmen topragyna Gurban...
18.07.2021
eye
1043

BSGG “Dynç alyş ýerlerinde suwuň hili babatynda täze gollanma ýörelgelerini” çykardy

Adatdan daşary yssynyň düşmegi bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “Dynç alyş ýerlerinde suwuň hili babatynda täze gollanma ýörelgelerini” çykardy.
17.07.2021
eye
1400

Bütindünýä banky COVID-19-a garşy durmak üçin, Türkmenistana karz berer

Türkmenistan pandemiýa garşy göreşmek üçin, Bütindünýä bankyndan 20 million amerikan dollary möçberinde karz alar. Degişli Karary hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Minis...
15.07.2021
eye
843

BSG taryhda ilkinji gezek adam genomyny üýtgetmek boýunça ählumumy maslahatlary beýan etdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy birbada iki hasabat goýberdi, olarda taryhda ilkinji gezek adam genomyny redaktirlemek boýunça ählumumy maslahatlar beýan edildi. Bilermenleriň ...
15.07.2021
eye
765

Balkan welaýatynyň şypahanalarynyň çagalar bölümleri hormatly Prezidentden täze «Tiz kömek» ulaglaryny aldylar

Hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyndaky şypahanalaryň çagalar bölümlerine 10 sany täze «Tiz kömek» ulagyny gowşurdy. Bu waka döwlet Baştutanynyň sebite ed...
14.07.2021
eye
1111

Durmuş taýdan ileri tutulýan ugurlary durmuşa geçirmek ugrundaky täze ädimler belli edildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýylyň birinji ýarymynda ýurduň ösüş netijelerini jemläp, öňde duran wezipeleri kesgitlän giňeldilen mejlisiniň esasy mowzuklarynyň arasynda ýa...