mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

07.02.2023

total-veiw

431

Saçly Dursunowa – lukman, alym, uruş weterany

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary bilen Ahal welaýatynyň Arkadag şäherindäki lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine Saçly Dursunowanyň ady dakyldy. Halkymyzyň uly ýaşly nesilleri urşa gatnaşyp, ençeme orden-medal bilen sylaglanan, şeýle hem Watanymyzyň lukmançylygynda öçmejek yz galdyran bu görnükli zenany gaty gowy tanaýandyr.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

350

Ýurdumyzda howa ýene üýtgär

Durnuklaşyp ýetişmedik howa Türkmenistana hem bahar maýylganlygyny, hem aýaz getirer. Hepdäniň başyna howa 20 gradus, käte ondanam ýokary maýlar. Ýöne çarşenbe gününden başlap sebitleriň köpüsinde ygal ýagar we howa 0 gradusa çenli sowuk bolar diýlip çaklanylýar.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

273

«Watan» gazeti bäsleşige çagyrýar

Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­ny has-da da­ba­ra­lan­dyr­mak, dö­re­dil­ýän müm­kin­çi­lik­ler­den gö­wün­le­ri gal­kyn­ýan ýaş­la­ryň bag­ty­ýar dur­mu­şy­ny, dür­li ugur­lar­da ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri­ni be­ýan et­mek mak­sa­dy bi­len, Türkme­nis­ta­nyň De­mok­ra­tik parti­ýa­sy­nyň Sy­ýa­sy Ge­ňe­şi­ «Wa­tan» ga­ze­ti­niň re­dak­si­ýa­sy­ bilen bi­le­lik­de ga­ze­tiň oky­jy­la­ry­nyň ara­syn­da «Şu mille­tiň, şu top­ra­gyň nes­li biz» at­ly ma­ka­la­la­ryň, oçerk­le­riň, he­kaýa­la­ryň, goş­gu­la­ryň dö­re­di­ji­lik bäs­le­şi­gini geçirýär.

news-photo

02.02.2023

total-veiw

1324

Kerki – Daşoguz – Kerki ugry boýunça uçuş täzeden dikeldilýär

2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Halkara howa menziliniň içerki uçuşlaryna käbir üýtgeşmeler giriziler.

news-photo

02.02.2023

total-veiw

1169

Türkmenistanyň wekilleri ýöriteleşdirilen okuwlara gatnaşdylar

ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býuorysynyň (DIAHB) edarasynda üç günlük ýöriteleşdirilen okuw geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Adalatçysynyň, Içeri işler ministrliginiň, Ýokary Kazyýetiň we Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň wekilleri gatnaşdy. Bu çäre Türkmenistanyň Hökümeti bilen ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň «Adalatçynyň edarasynyň mümkinçiliklerini ösdürmäge goldaw» atly bilelikdäki taslamasynyň çäginde guraldy.

news-photo

01.02.2023

total-veiw

1234

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Şu gün Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde döwlet özgertmeler maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň çäklerinde gurlan täze dermanhananyň açylyş dabarasy boldy.

news-photo

31.01.2023

total-veiw

665

«Arkadagly ýaşlar» atly täze žurnalyň birinji sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasy tarapyndan esaslandyrylan «Arkadagly ýaşlar» atly täze žurnal Türkmenistanyň elektron neşirleriniň üstüni doldurdy. Bu internet neşiri ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar syýasatynyň dürli ugurlaryny beýan edýär, tanymal adamlara – ýaş nesliň halypalaryna, şeýle hem öz işleri, gyzyklanmalary we arzuwlary barada gürrüň edýän ýaşlara söz nobatyny berýär.

news-photo

30.01.2023

total-veiw

1472

Türkmenistanda maýyl we ýagyşly howa bolmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ilkinji çaklamalaryna görä ýurdumyzyň köp böleginde + 19 gradusa çenli maýyl howa bolar.

news-photo

30.01.2023

total-veiw

1506

«Artyk» gümrük nokady 2022-nji ýylyň iş netijelerine görä, iň gowy geçelge diýlip ykrar edildi

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda bäsleşigiň netijeleri jemlendi. Onuň barşynda 2022-nji ýylda geçirilen işleriň netijelerine görä, ýurdumyzyň iň gowy gümrük nokady kesgitlendi. 

news-photo

30.01.2023

total-veiw

1892

Žurnalistika bagyşlanan ömür

Okyjylar ençeme ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde «Wladimir Komarow» diýlip gol çekilen makalalar we fotosuratlar bilen tanşyp geldiler. 

...245