mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

26.09.2022

total-veiw

670

Täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy

Berkarar döwletimiziň Baş baýramy – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary ajaýyp toý sowgadyny aldylar.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

716

Täze jaýlaryň toý şatlygy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramy mynasybetli guralýan dürli täsirli dabaralardyr Balkan welaýatynda hem ýokary derejede ýaýbaňlandyrylýar. 

news-photo

26.09.2022

total-veiw

544

Watan goragçylary üçin

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Balkanabat şäherinde merdana Watan goragçylaryny buýsandyran ýene bir şanly waka – milli Ýaragly Güýçlerimiziň harby bölüminiň täze binalar hem-de desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

370

Täze ýaşaýyş jaýlarynyň dabarasy belentden tutuldy

Eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 31 ýyllyk baýramy ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem medeni-durmuş maksatly binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabaralary bilen utgaşdy.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

1460

Watanymyzyň we jemgyýetimiziň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary

Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, onuň halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň düzümleýin guramalarynyň wekillerine, döredijilik işgärlerine, zähmet weteranlaryna döwlet sylaglaryny hem-de hormatly atlary dakmak baradaky nyşanlary gowşurmak dabarasy boldy.


news-photo

24.09.2022

total-veiw

1923

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Ählihalk baýramyna — eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlyk gününe gabatlanan bu şanly waka ýurdumyzyň halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryna pugta ygrarlydygynyň aýdyň beýany boldy.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

1726

Türkmenistanyň wekilleri ÝUNISEF-iň sebitleýin okuwyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Mejlisiniň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, Ombudsmen edarasynyň, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, şeýle hem ýurdumyzyň jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri Merkezi Aziýa ýurtlary üçin ynsanperwerlik çäreleriň barşynda çagalar babatyndaky esasy borçlar boýunça tanyşlyk okuwyna gatnaşdylar.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

2232

Ildeşlerimiz rus dili boýunça taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

Puşkin adyndaky döwlet rus dili instituty Türkmenistanyň raýatlaryny GDA giňişliginde rus dilini goldamak boýunça taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar.

news-photo

23.09.2022

total-veiw

640

Adam hakyndaky alada – ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet maslahatynda eden çykyşynda adam hakynda alada – ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugrudygyny aýratyn belläp geçdi.

news-photo

23.09.2022

total-veiw

333

Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde täze ýaşaýyş jaýlarynyň dabaraly açylyşy geçirildi.

...233