Jemgyýet
15.10.2021
eye
1567

«Laçyn» seýilgähi – dynç alyşa amatly ýer

Çalt depginlerde gurulýan we keşbini özgerdýän Aşgabat häzirki wagtda sebitiň ýaşamaga amatly iri işewürlik merkezine öwrüldi.
15.10.2021
eye
205

Türkmenistanda Bütindünýä el ýuwma güni bellendi

15-nji oktýabr – Bütindünýä el ýuwma güni. Bu gün dürli ýokanç kesellerden goranmagyň iň täsirli usuly hökmünde eliň sabyn bilen dogry ýuwulmagyna çagalaryň we ulularyň ünsüni çekm...
15.10.2021
eye
1574

Il-Arslanyň aramgähi orta asyr binagärliginiň ajaýyp ýadygärligidir

Horezmiň iň meşhur şasy Il-Arslanyň guburynyň üstüne galdyrylan aramgäh gadymy Horezmiň paýtagty Ürgençde saklanyp galan iň gadymy binadyr.
14.10.2021
eye
2154

Milli Liderimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitaby türk dilinde neşir edildi

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň türk dili...
14.10.2021
eye
2475

Türkmenistanda howa ýagdaýy: altyn güýz öz hukugyna eýe boldy

Oktýabryň başynda Türkmenistanyň paýtagtynda howa bulutly we salkyn boldy.
13.10.2021
eye
2237

Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň düýbün
13.10.2021
eye
2713

Sebitdäki iň uly söwda we dynç alyş merkezi Aşgabatdadyr

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Sö
11.10.2021
eye
4137

Döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň XIII jildiniň neşir edilmegi milli Liderimiziň türkmen lukmanlarynyň hünär baýramçylygyna, tutuş halkymyza hem-de dünýäniň ylmy ...
11.10.2021
eye
3525

Şatlygy paýlaşsaň köpeler

Özgeleriň üstünligine guwanmagy başarýan adamlar üçin şatlanmaga sebäpler kän. Mary etrabynyň Aşgabat daýhan birleşiginiň Egrigüzer obasynyň adamlary hormatly Prezidentimiz Gurbang...
11.10.2021
eye
3616

Gowaklar şäheri – Ýekedeşik

Taryhy-medeni ähmiýetli ýadygärlik bolan gowaklar şäheri. Ýekedeşik Murgap derýasynyň çep kenarynda ýerleşýär. Ol derýadan 100 metr belentlikde galareýalary umumy geçelge bilen bir...