mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Jemgyýet

news-photo

18.01.2022

total-veiw

310

«Expo-2020» in Dubai- Media Zone - for the global advancement of the SDGs

The international exhibition in Dubai, held under the motto "Connecting minds, creating the future", is open to the public from October 1, 2021 to March 31, 2022.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

171

Dubaýda geçýän «EKSPO – 2020» DÖM-üň bütindünýä ösüşi üçin media zolagydyr

«Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris» şygary astynda Dubaýda geçýän Bütindünýä sergi 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli hemmeler üçin açykdyr. 

news-photo

17.01.2022

total-veiw

1235

Türkmenistanda ýagyş gatyşykly gar ýagar

Şu hepdede Türkmensitanda bulutly we ýagyş gatyşykly gar ýagmagyna garaşylýar.

news-photo

17.01.2022

total-veiw

1258

“Kiçi çille” döwri

Parasatly pederlerimiz özleriniň paýhaslaryna daýanyp, synçylyk nazary bilen Günüň, Aýyň, ýyldyzlaryň dogup-ýaşyşyny, olara görä ýylyň gelşini we howanyň ýagdaýyny kesgitläpdirler. Şonuň netijesinde hem halkymyz tarapyndan häzire çenli ýöredilýän müçe aý-ýyl hasaby bilen baglanşykly senenamalary ulanypdyrlar. 

news-photo

17.01.2022

total-veiw

1309

Türkmenistanyň Prezidentiniň goşgusy Kazanda ýaňlandy

Kazan (Tatarystan, Russiýa Federasiýasy) şäherinde okaýan türkmen talyplary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze ýylyň öňüsyrasynda ýazan «Jan Watanym Türkmenistan!» goşgusy bilen çykyş etdiler. 

news-photo

15.01.2022

total-veiw

1338

«Тürkmenistan Sport» halkara žurnalynyň sahypalarynda möhüm temalar beýanyny tapýar

«Тürkmenistan Sport» halkara žurnalynyň 4-nji sany hormatly Prezidentimiziň Watana söýgüni, ruhy-ahlak gymmatlyklaryny wasp edýän «Ýaşasyn parahat durmuş!» goşgusy bilen açylýar. Goşgynyň her setirinde watanperwerlik, halk agzybirligi, parahatçylyk, çagalaryň bagtyýar geljegi üçin aladasy duýulýar.

news-photo

14.01.2022

total-veiw

1134

Akpatlawuk – tebigatyň ýadygärligi

Türkmenistanyň Günorta-Günbatarynda Günorta-Hazar çöketligi diýilýän ýerde Zemindäki iň işjeň we uly patlawuklaryň biri Akpatlawuk bar.

news-photo

14.01.2022

total-veiw

1238

Bala goşulan hozuň peýdasy

Tebigy balyň peýdasy barada köp adamlar bilýärler, gyşda bu önüm adam bedeni üçin aýratyn möhümdir.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

2350

2021-nji ýyl türkmen seýsmologlary üçin iň möhüm halkara başlangyçlaryň ýyly boldy

Geçen, 2021-nji ýyl Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň alymlarynyň we inženerleriniň zähmeti bilen baglanyşykly birnäçe möhüm wakalar bilen bellendi.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

1797

Ildeşlerimiz Merkezi Aziýada gender deňligi boýunça okuwa gatnaşmaga çagyrylýar

Ýurdumyzyň wekilleri Merkezi Aziýada gender deňligi, zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini artdyrmak (GEWE) babatynda öz bilimlerini artdyrmak boýunça okuwlara gatnaşmaga çagyrylýar.

...207