Jemgyýet
18.04.2021
eye
579

Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, Türkmenistanyň adalat edaralarynda berilýän hukuk kömekleriniň hilini ýokarlandyrmak babatynda berýän tabşyryklaryny ...
17.04.2021
eye
301

Aşgabadyň botanika bagynyň benewşe gudraty

Botanika bagynda nobatdaky şatlykly waka boldy - äpet sogan gülledi. Äpet sogan – bu at belkem köpleri geň galdyrsa. Ol boýy 1,5-2 metre ýetýän gyrymsy çogdam gül we beýleki kösükl...
13.04.2021
eye
630

Şatlyk sowgat bermek: aýratyn çagalar üçin baýramçylyk

Aýratyn çagalara bagyşlanan iki sene – Dauna sindromly näsaglaryň Halkara güni (21-nji mart) we autizm meselesi barada maglumatlary ýaýratmagyň Bütindünýä güni mynasybetli jemgyýet...
13.04.2021
eye
48

Şäheriň taryhy adamlaryň ykbalynda: Galina – hudožnik Mämmet Mämmedowyň ylham çeşmesi

Megerem Türkmenistanda Mämmet Mämmedowyň çeken suratlaryny bilmeýýän ýok bolsa gerek Ol altmyşynjy ýyllaryň suratkeşleriniň «Ýediler» diýip at alan meşhur ussatlaryň biridi. Onuň ý
12.04.2021
eye
411

Adamyň kosmosa ilkinji uçuşyna 60 ýyl: dünýäni üýtgeden 108 minut

Mundan laýyk altmyş ýyl ozal taryhy waka bolup geçdi – zeminiň wekili ilkinji gezek kosmosa uçdy. Uçuş uzaga çekmedi – bary-ýogy 108 minut dowam etdi. Ýöne bu uçuş kiçigöwünli 27 ý
10.04.2021
eye
530

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna: özbaşdak ösüş ýolunyň ilkinji ädimleri

2021 ýyl – mundan otuz ýyl owal özbaşdaklygyny jar eden we dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolan Türkmenistan häzirki günlerde şan-şöhrata beslenýär. Garaşsyzlyk ýolundaky ...
09.04.2021
eye
631

Şäheriň taryhy adamlaryň ykbalynda: Marat Nyýazow

Marat Ataýewiç Nyýazow ýaly şahsyýetleri ýatlamak üçin aýratyn bir sebäp gerek däl. Ol hakda näçe ýazsaňam, näçe aýtsaňam – barybir az. Biziň aşgabatly ildeşimiz dogduk diýaryny dü
08.04.2021
eye
623

Melhemler mekanynyň paýtagty

Gözelligi we sazlaşykly ösüşi bilen haýran galdyrýan ak mermerli Aşgabadyň geljegi nazarlaýan şäher hökmünde häsiýetlendirilmeginde çuňňur many bar. Paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň Tü
06.04.2021
eye
602

Şäheriň taryhy adamlaryň ykbalynda: müň ýyllyk däpler

Aşgabadyň 140 ýyllygyna taýýarlanylýan häzirki günlerde paýtagtyň ýaşaýjylary, ajaýyp künjekleri we medeni ýadygärlikleri hakynda ençeme gyzykly maglumatlar peýda bolýar. Bu geň dä
02.04.2021
eye
802

Tarp etrabyň gülleri: bagçylyga şahsy goşant

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň «Zähmet»  geňeşliginiň ýaşaýjylary – ata-ogul Emin we Enwer Saparbaýewler boş wagtlaryny peýdaly işe – gül  nahallaryny ösdürip ýetişdirmek...