mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

news-photo

13.04.2024

total-veiw

385

Eziz Diýarymyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahata taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli guraljak çäreleriň çäklerinde 18-nji maýda geçiriljek «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahata taýýarlyk görülýär. 

news-photo

12.04.2024

total-veiw

40

Halkara guramalar Türkmenistanyň Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň mirasyny ebedileşdirmek ugrundaky tagallalaryny goldaýarlar

ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Jon MakGregor 11-nji aprelde bolup geçen «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahatda eden çykyşynda: «ÝHHG Türkmenistanyň Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň mirasyny ebedileşdirmek ugrundaky tagallalaryny goldaýar, çünki onuň döredijiliginde ÝHHG-niň we Türkmenistanyň ileri tutýan ýörelgeleri bolan ynsanperwerlik, parahatlyk, düşünişmek we hoşniýetli goňşuçylyk beýan edilipdir» diýdi.


news-photo

12.04.2024

total-veiw

1506

Balkan welaýatynda «Sahna ussatlygy – ynsan çyragy, müdimisiň Magtymguly Pyragy» diýen at bilen welaýat bäsleşigi geçirildi

Şu günler ähli ýerlerde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda guralýan dürli medeni çäreler toplumy giň gerime eýe bolýar.

news-photo

12.04.2024

total-veiw

1423

«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» elektron žurnalynyň täze sanynyň üç makalasy Magtymguly Pyraga bagyşlandy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň saýtynda «Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» ylmy-köpçülikleýin elektron žurnalynyň 2024-nji ýylda ilkinji sany çap edildi.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1657

Magtymguly we ýurdumyzyň aýdym-saz sungaty

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip yglan edilen ýylda M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda bar bolan 15 kafedranyň her biri döredijilik hepdeligini geçirýär we onda şahyryň aýdym-saz medeniýetine goşan goşandy açylyp görkezilýär.

news-photo

08.04.2024

total-veiw

2031

Zurab Sereteli sungat galereýasynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Russiýanyň çeperçilik akademiýasynyň Muzeý-sergi toplumynyň Zurab Sereteli sungat galereýasynda beýik söz ussady, türkmen şygryýetiniň nusgawy şahyry, Gündogaryň akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň şanly senesine bagyşlanyp konsert geçirildi.

news-photo

05.04.2024

total-veiw

1945

Kiýewde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli medeni-bilim çäresi geçirildi

Kiýewiň Magtymguly adyndaky kitaphanasynda paýtagtdaky Boris Grinçenko adyndaky uniwersitetiň professory Nikolaý Waskiwiň çeper söz hem filosofik pikir ussady Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasyna we ajaýyp şahsyýetine bagyşlanan kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

05.04.2024

total-veiw

1988

Türkmen taryhynyň ajaýyp şahsyýetleri barada kitap çapdan çykdy

«Ylym» neşirýadynda «Milletiň genji-hazynasy» atly makalalaryň ýygyndysy çapdan çykdy. Ol türkmen taryhynyň ajaýyp şahsyýetleri barada gürrüň berýän makalalary özünde jemleýär.

news-photo

05.04.2024

total-veiw

1468

Suhan Tüýliýewiň aýdym-saz eserlerinde Magtymguly

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenilmeginiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda «Тürkmen binasy» atly konsert geçirildi.

news-photo

04.04.2024

total-veiw

1828

Magtymguly Pyragy hakynda täze spektakl sahnalaşdyrylýar

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary ata-babalarymyzyň öçmejek yz galdyran şöhratly geçmişimizi, türkmen dünýäsiniň milli däp-dessurlaryny, ynsanperwer ýörelgelerini öz içine alýan taryhy eserleri, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent ruhuny özünde jemleýän, Gahryman Arkadagymyzyň paýhas ummanyndan hasyl bolan ajaýyp kitaplary esasynda milli mirasymyzyň täsin gudratyny, zamanamyzyň ajaýyplyklaryny, jemgyýetimiziň nurana keşbini açyp görkezýän sahna eserlerini yzygiderli sahnalaşdyrýar.

...8