Sport
27.07.2021
eye
894

Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy

Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport ussady Polina Gurýewa mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe w...
27.07.2021
eye
158

Agyr atletikaçy Kristina Şermetowa 55 kg çenli agramda Tokio Olimpiýa oýunlarynda güýçlileriň altylygynda

Türkmen türgeni Kristina Şermetowa 55 kg çenli agramda Tokio Olimpiýa oýunlarynda güýçlüleriň altylygyna girdi. Şu agramda 14 ýurtdan zenan türgenler baýrakly orunlar ugrunda bäsle...
26.07.2021
eye
526

Watana hyzmat etmek üçin doglan

Ýurdumyzyň sport taryhynda Marat Nyýazowdan beter rowaýata öwrülen şahsy tapmak kyn bolsa gerek. Ol ýarym asyrdan gowrak mundan öň, 1960-njy ýylda Rimde geçirilen Olimpiýa oýunlary...
25.07.2021
eye
246

Türkmenistanlylar GDA ýurtlarynyň mekdep sport festiwalyna gatnaşmaga çagyrylýarlar

11 – 15-nji sentýabr aralygynda Ulýanowsk oblastynda (Russiýa) GDA agza ýurtlaryň Halkara mekdep sport festiwaly geçiriler. Onda, däp boýunça, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Özbegis...
24.07.2021
eye
658

Tokio Olimpiadasynda türkmen türgenleriniň çykyş etjek günleri kesgitlendi

Türkmen sportçularynyň Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryndaky çykyşlarynyň rejenamasy kesgitlendi. Türkmenistanyň milli ýygyndysy bu Oýunlara sportuň dört görnüşi: agyr ...
23.07.2021
eye
1088

Türkmen küştçüsiniň bürünç sylagy

Ýakynda Serbiýada bu ýurduň küşt federasiýasy tarapyndan gurnalan halkara ýaryş – International OPEN «Paracin 2021» tamamlandy. Dürli ýurtlardan gelen küştçüler iki derejeli topard...
22.07.2021
eye
1005

Türkmenistanyň Baýdagy XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda buýsançly parlaýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Ba...
14.07.2021
eye
2785

Çowgan türkmeniň at polosydyr

Çowganyň nämedigini hemmeler bilýänem däldir. Eýsem-de bolsa, ol gyzyklylygy bilen çakdanaşa özüne çekiji atçylyk bäsleşigidir, juwan türkmen söweşijileriniň taktik tälimine gadymd...
09.07.2021
eye
2125

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy bilen Russiýanyň halkara olimpiýa uniwersitetiniň arasynda ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistanyň Tennis federasiýasy Russiýanyň halkara olimpiýa uniwersiteti (RHOU) – Soçi şäherinde (Russiýa Federasiýasy) ýerleşýän dünýäde ilkinji sport telekeçiligi bilimi ýokar...
17.06.2021
eye
6385

Serdar Azmun: Türkmenistan çagalyk döwrümde uly futbol dünýäsine badalga berdi

«Men 9 ýaşymdakam maşgalamyz bilen Türkmenistanda ýaşaýan garyndaşlarymyza myhmançylyga bardyk», – diýip, 26 ýaşly, milleti türkmen bolan meşhur eýranly futbolçy Serdar Azmun, häzi...