mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

29.11.2023

total-veiw

1587

Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi

Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda 28-nji noýabrda tamamlanan Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi boýunça Afrika bileleşiginiň (AKU) we Ýewropa konfederasiýasynyň (EKC), Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Milli Olimpiýa komitetiniň, Kuraş federasiýasynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

28.11.2023

total-veiw

2540

Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar

Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen tamamlandy. Bu ýaryş dünýäniň dört yklymynyň — Aziýanyň, Afrikanyň, Ýewropanyň, Günorta we Demirgazyk Amerikanyň sport wekillerini bir ýere jemledi.

news-photo

28.11.2023

total-veiw

1582

Janköýerler Kuraş boýunça dünýä çempionatyna tomaşa etmäge gelýärler

Aşgabatda Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty barha gyzyşýar. Bäsleşigiň ilkinji gününde aşgabatlylaryň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň müňlerçesi Söweş sungaty sport toplumyna geldiler.

news-photo

27.11.2023

total-veiw

2194

Türkmen türgenleri Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji gününde 8 medala mynasyp boldular

Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň maksatnamasy esasynda ýaryşlar badalga aldy.

news-photo

27.11.2023

total-veiw

1281

«Warziş» teleýaýlymy Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň tutluşyklaryny göni ýaýlymda görkezýär

Täjigistanyň «Warziş» döwlet, milli sport teleýaýlymy Aşgabatda badalga alan Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyny göni ýaýlymda görkezýär. Bu barada teleýaýlymyň wekili – sport žurnalisti we teswirçi Murodali Teşaýew bize gürrüň berdi.

news-photo

25.11.2023

total-veiw

2392

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

Şu gün paýtagtymyzda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu waka Aşgabadyň halkara sport merkezi hökmünde ykrar edilýändiginiň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän, ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde çykyş edýän bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge gönükdirilen strategiýanyň Halkara kuraş assosiasiýasy (IKA) tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr.

news-photo

25.11.2023

total-veiw

1694

Paýtagtymyzda Halkara kuraş assoasiasiýasynyň kongresi geçirildi

Dünýä çempionatyny geçirmek boýunça ýerine ýetirilen işlere Halkara kuraş assoasiasiýasynyň şu gün geçirilen kongresinde hem ýokary baha berildi. Bu assosiasiýa özüne Aziýadan 32, Afrikadan 22, Ýewropadan 33, Demirgazyk we Günorta Amerikadan 22, Okeaniýadan 9 — jemi 118 milli sport federasiýasyny birleşdirýär.

news-photo

25.11.2023

total-veiw

1645

Aşgabatda «Kuraş boýunça dünýä çempionaty dünýä metbugatynda» atly mediaforum geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhasynyň mejlisler zalynda «Kuraş boýunça dünýä çempionaty dünýä metbugatynda» ady bilen halkara mediaforumy geçirildi.

news-photo

24.11.2023

total-veiw

1789

Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatyna dürli ýurtlardan rekord derejede köp türgen gatnaşýar

Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyna Aşgabada 46 ýurtdan 240-dan gowrak türgen ýygnandy. 

news-photo

22.11.2023

total-veiw

3311

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga alýar

Paýtagtymyz Aşgabat ýene bir iri sport ýaryşynyň geçirilýän merkezine öwrüler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, 23 — 28-nji noýabrda ak mermerli paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçiriler. Ol türkmen sportunyň taryhyna nobatdaky ajaýyp sahypa bolup ýazylar.

...178