mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

23.06.2022

total-veiw

371

Erkin göreş boýunça türkmen pälwanlary ýetginjekleriň arasynda geçirilýän Aziýa çempionlygynda iki bürünç medal gazandylar

Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde 17 ýaşly ýetginjekler we 23 ýaşa ýetmedik ýaşlaryň arasynda sport göreşi boýunça dowam edýän Aziýa Çempionlygynda Türkmenistanly pälwanlar ýene iki bürünç medala mynasyp boldular. 

news-photo

22.06.2022

total-veiw

566

Erkin göreş boýunça ildeşimiz ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň çempiony

Gyrgyzystanayň paýtagty Bişkek şäheride 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçýän Aziýa çempionatynyň altyn medalyny türkmenistanly türgen Alp Arslan Begenjow gazandy.

news-photo

21.06.2022

total-veiw

459

Türkmen pälwany ýetginjekleriň arasynda grek-rim göreşi boýunça geçirilýän Aziýa çempionlygynda bürünç medal gazandy

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň we 23 ýaşa çenli ýigitleriň arasynda grek-rim erkin we zenanlar göreşi boýunça Aziýa çempionaty başlandy.

news-photo

17.06.2022

total-veiw

1362

Türkmen agyr atletikaçysy – ýetginjekleriň arasynda dünýäniň wise-çempiony boldy

Aşgabadyň 20-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Saparly Muhyýew 17 ýaşdan uly bolmadyk ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça Meksikanyň Leon şäherinde dowam edýän dünýä ýaryşynda 96 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, birden galdyrmakda, itip götermekde we iki görnüşiň jemi boýunça üç medal gazanyp, dünýäniň wise-çempiony adyna eýe boldy. Bu agramda baýrak ugrunda 6 ýurtdan 7 türgen ýaryşdy.

news-photo

16.06.2022

total-veiw

1167

«Deňizçi» futzal boýunça Balkan welaýatynyň Kubogyny eýeledi

«Deňizçi» futzal topary Balkan welaýatynyň Kubogyny eýeledi. Bu üstünlige Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunyň topary finalda «Gumdagy» 8:1 hasap bilen utup ýetdi.

news-photo

15.06.2022

total-veiw

2129

Ildeşimiz agyr atletika boýunça dünýä ýaryşynda bürünç medala mynasyp boldy

Turkmenistanly Medine Amanowa, 2005-nji ýyldan soň dunyä inen türgenleriň arasynda agyr atletika boýunça Meksikanyň Leon şäherinde geçirilýän ýetginjekleriň dünýä ýaryşynda itekläp galdyrmakda bürünç medal eýeledi. Ol bu üstünligi 59 kilograma çenli agram derejesinde gazandy, şonda 12 ýurtdan agyr atletikaçylaryň 14-si baýrak ugrunda bäsleşdiler.

news-photo

14.06.2022

total-veiw

1563

Türkmenistan Aziýa-2023 Kubogynyň saýlama oýnunda Bangladeşi utdy

Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň futbolçylary Malaýziýada dowam edýän Aziýa-2023 Kubogynyň saýlama ýaryşynda «E» toparda Bangladeşi 2:1 hasabynda utdy. Altymyrat Annadurdyýew (7-nji minut) we Arslanmyrat Amanow (77-nji minut), Mohammäd Ibrahim (12-nji) tapawutlandylar. 

news-photo

11.06.2022

total-veiw

1794

Türkmen türgenleri Meksikada ýaşlar arasynda geçýän dünýä birinjiligi ugrundaky bäsleşige başlaýarlar

11-nji iýunda Leonda (Meksikada) başlanýan agyr atletika boýunça doglan ýyly 2005-den öň bolmadyk ýaşlar arasyndaky dünýä birinjiligi ugrundaky ýaryşa Türkmenistandan ýedi türgen gatnaşar.

news-photo

10.06.2022

total-veiw

1329

Türkmen samboçylary Liwanda geçýän Aziýa çempionatynda 22 medal gazandylar

Ýaryşlara 16 ýurtdan ýetginjekler (18-ýaşa çenli), ýigitler (20-ýaşa çenli) we ulularyň arasynda sport sambosynda şeýle hem erkekleriň we zenanlaryň arasynda söweş sambosynda iň güýçli diýen at ugrunda güýç synanyşan 260 türgen gatnaşdy.

news-photo

09.06.2022

total-veiw

1741

Ahmet Agamyradow: «Türkmen futbolçylarynyň Aziýa (U-23) Kubogynyň «playoff» tapgyryna çykmagy, has belent sepgit barada oýlanmak üçin gowy itergidir»

Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň futbolçylary Özbegistanda dowam edýän Aziýa-2022 Kubogynda ýene bir taryhy ýeňiş gazandylar. Ikinji tapgyrda Eýrandan 2:1 hasabynda üstün çykyp, toparlaýyn tapgyryň jemleýji oýnunda Katar bilen deňme-deň (2:2) oýnamak bilen, jemleýji ýaryşyň türkmenistanly debýutantlar ilkinji gezek Aziýanyň iň güýçli sekiz toparynyň hataryna girdiler.

...143