mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

07.02.2023

total-veiw

451

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndysyny 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryna täze baş tälimçi taýýarlar

34 ýaşly Mergen Orazow Futbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndysyny 2026-njy ýylyň dünýä çempionatyna saýlama oýunlara taýýarlar. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň ýerine ýetiriji komiteti şeýle karara geldi

news-photo

03.02.2023

total-veiw

1275

Türkmen küştçüleri dünýä reýtingindäki ornuny ýokarlandyrdylar

Türkmenistanyň zenanlar küşt topary Halkara küşt federasiýasy (FIDE) tarapyndan aýda bir gezek neşir edilýän dünýä reýtinginde 40-njy orna çenli ýokary galmagy başardy.

news-photo

31.01.2023

total-veiw

1241

Türkmenistanly dzýudoçy Portugaliýanyň Naýbaşy baýragy ugrunda ýaryşda güýçlüleriň bäşligine girdi

Türkmen dzýodoçysy Serdar Rahymow Almada şäherinde geçirilen 2023-nji ýylda Portugaliýanyň Naýbaşy baýragy ugrunda ýaryşda bürünç medala az-kem ýetmän galdy.

news-photo

30.01.2023

total-veiw

1872

Şagadam köçesinden meşhur çempion

Taryh, şol sanda sportuň taryhy bir günde amala aşmaýar. Bu, edil arheologiýa ýaly, wagt taýdan örän uly giňişlikdir. 

news-photo

23.01.2023

total-veiw

2750

Merýem Agajanowa ýaşy 20-ä çenli gyzlaryň arasynda küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy

16 ýaşly Merýem Agajanowa ýetginjek (ýaşy 20-ä çenli) gyzlaryň arasynda paýtagtymyzda geçirilen welaýatlardan we Aşgabat şäherinden 30 gyz gatnaşan Türkmenistanyň birinjiliginde ýeňiş gazandy. 

news-photo

23.01.2023

total-veiw

2282

Türkmen tennisçisi Dubaýda geçirilen halkara ýaryşda baýrak aldy

Türkmenistanly ýaş tennisçi Sülgün Işangulyýewa Dubaýda geçirilen halkara ýaryşda kümüş medal gazandy.

news-photo

19.01.2023

total-veiw

2019

Erkekler toparlarynyň arasynda woleýbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňijileri kesgitlendi

Türkmenistanda erkekler toparlarynyň arasynda woleýbol boýunça milli çempionatyň ýeňijileri kesgitlendi. Bäsleşik 2022-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2023-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli iki aýlawda geçirildi.

news-photo

18.01.2023

total-veiw

1756

Türkmenistanly tennisçiler topary Aziýa çempionatynyň (U-14) iki saýlama ýaryşynyň netijeleri boýunça bürünç medala eýe boldular

Türkmen tennisçileri Isa Taunda (Bahreýn) tamamlanan Merkezi we Günbatar Aziýa sebitiniň 14 ýaşa çenli oýunçylaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň – «ITF Asia 14&U Development Championships» saýlama ýaryşynda toparlaýyn hasapda 3-nji orny eýeläp, kubok we bürünç medallar bilen sylaglandy.

news-photo

17.01.2023

total-veiw

1944

Türkmen tennisçileri Aziýa (U-14) birinjiliginiň birinji saýlama ýaryşynyň kümüş baýragyny eýelediler

Türkmen tennisçileri Ilima Guseýnowa, şeýle hem Imran Ahundow we Selim Çagylow ýaşy 14-e çenli tennisçileriň arasynda Merkezi we Günbatar Aziýa sebitiniň Aziýa birinjiliginiň birinji saýlama ITF Asia 14&U Development Championships ýaryşynda kümüş baýrak eýelediler. Iki saýlama tapgyrdan ybarat ýaryş 8 ýurduň wekilleriniň gatnaşmagynda Bahreýniň Isa-Taun şäherinde geçýär.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

2008

Türkmen hokkeýçileri Kazanda geçirilen halkara ýaryşda Gyrgyzystanyň ýygyndy toparyny utdy

Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda Yslam ýurtlarynyň toparlarynyň arasynda geçirilýän «Kazan Hockey Cup» halkara ýaryşynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ilkinji ýeňşi gazandy. Bäsleşigiň ikinji tapgyrynda ildeşlerimiz Gyrgyzystanyň milli ýygyndysyny 5:4 hasabynda ýeňdi.

...161