mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

31.05.2024

total-veiw

1586

Türkmen futbolçylary taryhda ilkinji gezek Grenlandiýanyň milli ýygyndysy bilen duşuşarlar

Türkmenistanyň we Grenlandiýanyň futbolçylary milli ýygyndylar derejesinde ilkinji gezek duşuşarlar. 

news-photo

31.05.2024

total-veiw

1546

Bütindünýä welosiped gününi bellemegiň çäginde Türkmenistanda welosiped marafony başlandy

Şu gün Türkmenistanda her ýylyň 3-nji iýunynda bellenýän Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosiped ýaryşy başlandy.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1558

Türkmenistanly türgenler Indoneziýada geçirilen kiokuşinkaý karate boýunça dünýä çempionatynda dört medal eýelediler

Türkmenistanly türgenler Jakartada (Indoneziýa) geçirilen kiokuşinkaý karate boýunça dünýä çempionatynda iki altyn we iki kümüş medal gazandylar.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1373

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli çäreler geçirilýär

Paýtagtymyzda 3-nji iýunda bellenilýän Bütindünýä welosiped güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri welotrek boýunça Türkmenistanyň birinjiligi bilen başlandy.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

1369

Türkmenistanly ITF taekwondo ussatlary Estoniýada geçirilen «Balt Cup-2024» halkara ýaryşynda 37 medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Estoniýanyň paýtagtynda geçirilen ITF taekwondonyň olimpiýa däl görnüşi boýunça «Balt Cup-2024» halkara ýaryşynda 20 altyn, 7 kümüş we 10 bürünç medal gazanyp begendirmegi başardylar.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1607

Aşgabat — Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edilmegi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Mälim bolşy ýaly, bu çözgüt 24-nji maýda türkmen paýtagtynda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde biragyzdan kabul edildi. Munuň özi Aşgabat şäheriniň gününiň öňüsyrasynda ildeşlerimiz üçin ajaýyp sowgat boldy. Ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly seslenmä eýe bolan bu şanly waka Türkmenistanyň GDA-nyň giňişliginde sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan uly goşandynyň nobatdaky ykrarnamasydyr.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1343

Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna saýlama boks ýaryşynda ikinji tapgyra çykdy

Türkmen türgenleri Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna boks boýunça saýlama ýaryşynda ikinji ýeňşini gazandylar. Bu üstünligi balkanabatly 23 ýaşly Saparmyrat Ödäýew gazandy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1277

Türkmenistanyň futbolçylary Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklaryna taýýarlanýarlar

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy topary Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherindäki okuw-türgenleşik ýygnanşygyna gidip, ol ýerde 4-nji iýuna çenli Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynda Özbegistanyň we Gonkongyň toparlary bilen boljak duşuşyklara taýýarlyk görerler.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

1270

«Energetik» futbol topary «Nebitçi» toparyny utdy

Ýokary liganyň toparlarynyň arasynda geçýän Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 18-nji tapgyrynyň Balkanabatda ýerli «Nebitçi» topary bilen Mary şäheriniň «Energetik» toparynyň arasyndaky duşuşygy garaşylmaýan netije bilen tamamlandy.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

1326

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni giňden belleniler

2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň döreden her ýyl 3-nji iýunda bellenilýän Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanda birnäçe sport çäreleri guralar.

...195