mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com
Arhiw
news-photo

18.01.2022

total-veiw

387

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Özbegistana sapary amala aşyrdy

2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

194

Hususy öndürijilere ekiş ýerleri

Türkmenistanyň demirgazyk welaýatynda oba hojalygyna hususy pudagy barha işjeň ornaşýar. Şol sanda, sebitde oba hojalygyna ýardamçy hökmünde döredilen ýörite ýer gaznasynyň kömegi bilen, ýer bölekleri döwlet buýurmasyna girizilen bugdaý, pagta we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin bellenilen tertipde hususy öndürijilere bölünip berilýär.

18.01.2022

total-veiw

138

Türkmenistan bilen FAO-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2025-nji ýyla çenli ileri tutulýan ugurlary

Türkmenistan Hökümeti bilen FAO-nyň arasynda geçen aý gol çekilen 2021 –2025-nji ýyllar üçin Çarçuwaly maksatnamasy ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasy bilen hyzmatdaşlygynda möhüm döwri açdy. FAO Türkmenistanyň milli zerurlyklary kanagatlandyrmak we global kynçylyklara garşy durmak üçin, oba hojalygyny özgertmek we güýçlendirmek işine ygrarlydygyny bellemek bilen, ýurda bu işde kömek bermäge taýýardygyny bildirýär.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

195

«Altyn asyryň» we «Köpetdagyň» garşydaşlary belli boldy

Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň Malaýziýadaky merkezinde geçirilen bije çekişliginde AFK-2022 Kubogynda türkmen toparlarynyň garşydaşlary kesgitlendi.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

313

Ulag diplomatiýasy: ösüş strategiýasy we geljegi

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda ürkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň kabul edilmegine bagyşlanan hoşallyk dabarasy geçirildi.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

213

Önüm öndürilişi artýar

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň ähli pudaklary bilen bir hatarda dokma senagaty hem bu gün şanly ösüşleri başdan geçirýär. Bu pudagyň hatarynda göreldeli işleýän kärhanalaryň biri-de Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki tikinçilik kärhänasydyr.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

359

«Expo-2020» in Dubai- Media Zone - for the global advancement of the SDGs

The international exhibition in Dubai, held under the motto "Connecting minds, creating the future", is open to the public from October 1, 2021 to March 31, 2022.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

219

Dubaýda geçýän «EKSPO – 2020» DÖM-üň bütindünýä ösüşi üçin media zolagydyr

«Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris» şygary astynda Dubaýda geçýän Bütindünýä sergi 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli hemmeler üçin açykdyr. 

news-photo

18.01.2022

total-veiw

201

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi

17-nji ýanwarda Daşkent şäherinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

268

Mugallymlar maşgalasy

Aşgabadyň Annanyýaz Artyk adyndaky orta mekdebi şäherde belli mekdepleriň biri. Bu mekdebe Aýnabat Ballyýewa ýolbaşçylyk edýär. Şu ýyl mekdep müdiriniň zähmetine mynasyp baha berlip, ol «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglandy. Aýnabat mugallym bilen gürrüňdeş bolanymyzda ol özüniň mugallymlar maşgalasy barada gürrüň berdi.

...1745