28.07.2021
eye
95

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmed Alhaý Hamad Hamis Al...
28.07.2021
eye
158

Dokma kärhanalary mekdep eşiklerini tikýärler

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary mekdep okuwçylary üçin egin-eşikleriň giň görnüşini tikmäge girişdiler. Adatça 1-nji awgustda açylýan mekdep bazaryna okuw ...
27.07.2021
eye
271

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň wezipä täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed...
27.07.2021
eye
896

Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy

Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa kümüş medalyna Tokioda geçýän Oýunlarda şu gün aşgabatly sport ussady Polina Gurýewa mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe w...
27.07.2021
eye
296

Dost ýurtlaryň bilelikdäki teklipleri

Taryhy kökleri umumy bolan Türkmenistan we Eýran Yslam Respublikasy ynsanperwer we medeni gatnaşyklar babatda hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmek bilen ony ösdürýärler.
27.07.2021
eye
277

Aşgabatda Wena joşgalaňy: on ýyldan soň

On ýyl mundan öň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygynyň öňüsyrasynda Aşgabatda ilkinji Wena joşgalaňy geçirildi. Ol ýubileý ýylyň iň dabaraly wakalarynyň biri bolupdy. Awstri...
27.07.2021
eye
164

Agyr atletikaçy Kristina Şermetowa 55 kg çenli agramda Tokio Olimpiýa oýunlarynda güýçlileriň altylygynda

Türkmen türgeni Kristina Şermetowa 55 kg çenli agramda Tokio Olimpiýa oýunlarynda güýçlüleriň altylygyna girdi. Şu agramda 14 ýurtdan zenan türgenler baýrakly orunlar ugrunda bäsle...
26.07.2021
eye
411

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunb...
26.07.2021
eye
280

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşy

Tahyr Ataýewiň ýobaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň «Watan» kinokonsert merkezinde beren konsertine gelenlerden ýaňa zal hyryn-dykyn doludy. Bu gezek sazandalar Anton...
26.07.2021
eye
343

Bulgakow: synag, hyýalybentlik we beýlekiler

Mihail Afanasýewiç Bulgakowyň doglan gününiň 130 ýyllygy mynasybetli, «ARTist» teatrynyň aktýorlarynyň taýýarlan «Bulgakow» immersion oýny Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ...