mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

09.12.2023

total-veiw

217

Aşgabatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasynyň açylyş dabarasy boldy.

news-photo

09.12.2023

total-veiw

291

«Bu erkin kebelekler» – Kerim Ataýewiň ýyllyk işi

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň sahnasynda üýtgeşik waka boldy – Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Kerim Ataýew amerikaly dramaturg Leonard Gerşiň pýesasy esasynda ussat aktýorlar bilen «Bu erkin kebelekler» spektaklyny sahnalaşdyrdy. 

news-photo

09.12.2023

total-veiw

308

Türkmenistanyň teatrlary Halkara Bitaraplyk gününi bellemäge çagyrýar

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 28 ýyllygynyň şanyna ýurdumyzdaky teatrlarda daşary ýurtly nusgawy ýazyjylaryň, şeýle hem türkmen edebiýatynyň eserleri esasynda oýunlar görkeziler.

news-photo

09.12.2023

total-veiw

318

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 8-si «UI GreenMetric World University Rankings» görkezijisine girdi

2023-nji ýylyň netijeleri esasynda ýakynda neşir edilen «UI GreenMetric» dünýä uniwersitetiniň reýtingine Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi girdi.

news-photo

09.12.2023

total-veiw

374

Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä edebiýatynda meşhurlyk gazanan şahsyýetleriň ömür ýollarynyň öwrenilmegi, edebi miraslarynyň toplanylmagy we neşir edilmegi, gymmatly garaýyşlarynyň dünýä ýaýylmagy babatynda ulgamlaýyn işler alnyp barylýar.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

706

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň on bir aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

499

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Sizi Türkmenistanyň «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli hödürnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan tüýs ýürekden, mähirli gutlaýaryn. Size merdana halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen türkmen bedewlerini ösdürip ýetişdirmek hem-de kämilleşdirmek, olaryň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

466

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Sizi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň mejlisinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat we ösüş boýunça komissiýasynyň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin agzalygyna saýlanylmagy mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan tüýs ýürekden, mähirli gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, halkara giňişlikde öňe sürýän parahatçylyk söýüjilikli we umumadamzat ähmiýetli tagallalaryňyzyň mundan beýläk-de rowaçlyga beslenmegini arzuw edýärin.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

471

Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty öz işine başlady. Iki günläp dowam edýän wekilçilikli forum şu ýylyň mart aýynda Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen Goşulyşmazlyk Hereketiniň COVID-19 bilen göreşmek boýunça Aragatnaşyk toparynyň sammitinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça guralýar.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

537

Türkmenistanyň DIM-de türkmen-awstriýa gatnaşyklarynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

2023-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Awstriýanyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Baku ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Tomas Şuller-Gotsburg we Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy Neda Berger bilen duşuşygy geçirildi.

...2344