20.04.2021
eye
388

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar

Siziň kakaňyzyň aradan çykmagy zerarly meniň çuňňur gynanjymy kabul ediň. Size we Siziň maşgala agzalaryňyza tüýs ýürekden duýgudaşlyk sözlerimi hem-de öwezini dolup bolmajak ýitgi...
20.04.2021
eye
228

Watanymyzyň medeni merkezi

Şu ýyl 140 ýyllygyny belleýän türkmen paýtagty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň işewür we medeni durmuşynyň jemlenen merkezidir, bu ýerde myhmanlary güler ýüz bilen garşylam...
20.04.2021
eye
34

Aşgabatda konkur boýunça ýaryş geçirildi

Türkmen bedewiniň milli baýramyna  bagyşlanan çäreler maksatnamasynyň çäklerinde  Aşgabadyň atçylyk sporty toplumynyň açyk manežinde 19-njy aprelde atçylyk sportunda Olimpiýa oýunl...
20.04.2021
eye
78

Gara Seýitliýew: Türkmenistanyň poeziýa ensiklomediýasy

Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Gara Seýitliýew (1915-1971) meşhur şahsyýet diýlip atlandyrylmaga mynasypdyr. Onuň köptaraply döredijiligi milli edebiýatyň, kino we teatryň ösmegine u...
19.04.2021
eye
472

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar

Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly çuňňur gynanjymy kabul ediň.
18.04.2021
eye
1392

Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar

Şu gün – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tara...
18.04.2021
eye
583

Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, Türkmenistanyň adalat edaralarynda berilýän hukuk kömekleriniň hilini ýokarlandyrmak babatynda berýän tabşyryklaryny ...
18.04.2021
eye
239

18-nji aprel – Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler günüdir

1983-nji ýylda Ýadygärlikleri we gözel ýerleri goramak boýunça halkara geňeşiniň Assambleýasynyň (ICOMOS) başlangyjy bilen Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler güni (Bütindünýä m...
17.04.2021
eye
376

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň orny

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn bitaraplygyň ýцrelgelerine esaslanýan hem-de ählumumy abadançylygyň we gülläp цsüşiň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygy цsd...
17.04.2021
eye
352

Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi

Şu gün ýurdumyzda hem-de paýtagtymyzda şanly seneler — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli ählihalk ýowary geçirildi.