mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw
news-photo

25.06.2022

total-veiw

301

Medeni miras milli baýlygymyzdyr

Her ýyl ýurdumyzyň welaýatlarynyň birinde hem-de paýtagtymyzda guralmagy ýola goýlan Medeniýet hepdeligi medeniýet ulgamynyň ýeten sepgitlerini görkezmekde, döredijilik işgärleriniň arasynda tejribe alyşmakda uly ähmiýete eýedir. Bu forum ata Watanymyzyň durmuşyndaky şanly wakalaryň hatarynda ýatda galyjy dabara öwrüldi. Şu günki baýramçylyk maksatnamasy Diýarymyzyň günorta sebitiniň dürli künjeklerinde geçirilýän çäreleri özünde jemläp, iň gowy däplerimiziň hem-de ynsanperwer taglymlaryň dowamat-dowam bolýandygyny görkezdi.

news-photo

24.06.2022

total-veiw

428

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

24.06.2022

total-veiw

332

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda teatr işini has-da kämilleşdirmek, teatrlaryň döredijilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 3-nji fewralynda çykaran 2586-njy Кarary bilen tassyklanan teatrlarа “Milli” ýa-da “Akademiki” hukuk derejesini bermegiň tertibine we şertlerine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi berildi.

news-photo

24.06.2022

total-veiw

407

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli maslahat geçirildi

Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamynda daşary ýurt dillerini öwretmäge bagyşlanan onlaýn seminarlar toplumy tamamlandy. Bu çäräni «Dünýäniň medeniýetleri we sungatlary diller arkaly dostlaşýar we bitewüleşýär» şygary astynda geçen okuw-usuly hepdeliginiň çäginde D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty gurady. 

news-photo

24.06.2022

total-veiw

461

Täze hususy maldarçylyk hojalygy

Ýurdumyzda bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda-da oba hojalyk-senagaty toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, şol sanda et we süýt önümleriniň öndürilişini artdyrmaga we bu pudaga hususy sektory çekmäge gönükdirilen uly özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. 

news-photo

23.06.2022

total-veiw

619

Türkmenistanda halkara ekologiýa forumy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygynda Beýik Britaniýanyň “GaffneyСline” kompaniýasynyň ýardam bermeginde guraldy.

news-photo

23.06.2022

total-veiw

603

Watanymyzyň döredijilik kuwwaty artdyrylýar

Şu gün Mary welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanan Medeniýet hepdeliginiň çäreleri dowam etdi.

23.06.2022

total-veiw

690

Haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2022-nji ýylyň 2 — 22-nji iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi.

23.06.2022

total-veiw

666

Hökümetara türkmen-türk toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

news-photo

23.06.2022

total-veiw

849

Türkmenistanyň DIM-de Aziýa Ösüş Bankynyň täze bellenen wekili bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň täze Direktory Artur Andrisýak bilen duşuşdy.

...1872