mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

24.09.2022

total-veiw

2482

Eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň baýramy mynasybetli bäsleşik

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda bäsleşik geçirilýär.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2662

Ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli ylmy taslamalaryň sergisi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we informatika institutynyň Ýaş alymlar geňeşiniň ylmy taslamalarynyň ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk sergisi geçdi.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2710

Ýöriteleşdirilen mekdepleriň sany artýar

Täze – 2022-2023-nji okuw ýylynyň başlanmagy bilen Daşoguz welaýatynda daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen umumy bilim berýän orta mekdepleriň sany artdy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

2335

Biologlar hapalanma garşy göreşýärler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýa merkeziniň biotehnologiýa barlaghanasynda uglewodorody täsirli ýok ediji mikroorganizmler toplumyny emele getirmek boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar, ýerli mikroorganizmlerden uglewodorod-oksidleýji bakteriýalar bölünip çykýar, ýok ediji mikroorganizmleriň dürli uglewodorodlar babatyndaky täsirlilik häsiýetleri öwrenilýär.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1902

Goşa baýrama bagyşlanan çäre

Ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Uzak gündogar dilleri kafedrasynyň mugallymlarynyň we hytaý dili hünäriniň talyplarynyň gatnaşmagynda Hytaý Halk Respublikasynda bellenilýän Mugallymlar güni we beýik akyldar Konfusiniň doglan güni mynasybetli çäre geçirildi.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

1206

Ýaşlar – geljegiň eýesi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna çagyrylan myhmanlaryň we talyplaryň arasynda bilim duşuşygy geçirildi.

news-photo

14.09.2022

total-veiw

2771

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň ikisi ilkinji gezek THE Impact Rankings-2022-niň dünýä reýtingine girizildi

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti hem-de Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty ilkinji gezek täsir etmegiň THE Impact Rankings-2022 atly ählumumy reýtinginiň sanawynda girizildi.

news-photo

10.09.2022

total-veiw

3347

Keýik okarasy – ylmy duşuşygyň mowzugy

Keýik okara (ferula) dermanlyk ösümligi S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ýakynda geçirilen nobatdaky ylmy duşuşygyň mowzugy boldy.

news-photo

09.09.2022

total-veiw

2087

Ýokary mekdebiň durmuşyndaky parlak sahypa

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ýokary okuw jaýynyň işgärleri bilen ýakynda geçiren duşuşygyna bagyşlap, dabaraly çäreler geçirýär.

news-photo

08.09.2022

total-veiw

2345

Türkmen talyplary Soçi olimpiadasynyň finalynda çykyş ederler

Türkmenistanly talyplar topary Russiýa Federasiýasynyň müdirligi we ministrlikleri – Maliýe gözegçiligi boýunça Federal gullugy, Bilim ministrligi, şeýle hem Ylym we ýokary bilim ministrligi bilen bilelikde gurnalan maliýe howpsuzlygy boýunça Halkara olimpiadanyň finalynda ýurdumyzyň adyndan çykyş ederler.

...93