mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ylym

news-photo

18.01.2022

total-veiw

304

Ulag diplomatiýasy: ösüş strategiýasy we geljegi

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda ürkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň kabul edilmegine bagyşlanan hoşallyk dabarasy geçirildi.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

268

Mugallymlar maşgalasy

Aşgabadyň Annanyýaz Artyk adyndaky orta mekdebi şäherde belli mekdepleriň biri. Bu mekdebe Aýnabat Ballyýewa ýolbaşçylyk edýär. Şu ýyl mekdep müdiriniň zähmetine mynasyp baha berlip, ol «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglandy. Aýnabat mugallym bilen gürrüňdeş bolanymyzda ol özüniň mugallymlar maşgalasy barada gürrüň berdi.

news-photo

15.01.2022

total-veiw

1551

Parahatlyk, dostluk we Watana söýgi barada

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda başlanan täze ýylda ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Bedimuhamedowyň «Jan Watanym Tükmenistan!» atly täze goşgusyna bagyşlanan maslahat geçirildi.

news-photo

11.01.2022

total-veiw

2544

Ökdeler belli bolar

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynyň ýokary synp okuwçylary üçin geçiren onlaýn-ders olimpiadalary tamamlanýar.

news-photo

10.01.2022

total-veiw

2513

Tehnologiýa merkezi: hojalyk hasaplaşygy esasynda ylmy barlaglar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologýialar merkeziniň laboratoriýalarynyň onusy täze ýyldan işi ýöretmegiň hojalyk hasaplaşygy usulyna geçdi.

news-photo

07.01.2022

total-veiw

5996

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze döreden «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusyna bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binasynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze döreden «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusyna bagyşlanan maslahat geçirildi.

news-photo

05.01.2022

total-veiw

2429

Türkmen talyplary Halkara olimpiadasynda üstünlik gazandylar

Dürli derejeli medallaryň 22-sini eýeläp, türkmenistanly talyplar Ysraýyl döwletiniň Ariel uniwersitetiniň geçiren matematika boýunça 15-nji Halkara internet-olimpiadasynda ajaýyp üstünlik gazandylar.

news-photo

30.12.2021

total-veiw

2597

Maslahat geçirildi

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň kabul edilmeginiň 4 ýyllygyna bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi.

news-photo

30.12.2021

total-veiw

2085

2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanda 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi.

news-photo

27.12.2021

total-veiw

2418

Giňişleýin bilimlerini görkezýärler

Daşoguz şäheriniň ýöriteleşdirilen 26-njy orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylary S.A.Nyýazow adyndaky Oba hojalyk uniwersitetiniň ýöriteleşdirilen umumy bilim berýän mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda guran bilogiýa we himiýa boýunça açyk internet-olimpiadasynda şowly çykyş etdiler.

...80