mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ykdysadyýet

news-photo

18.01.2022

total-veiw

194

Hususy öndürijilere ekiş ýerleri

Türkmenistanyň demirgazyk welaýatynda oba hojalygyna hususy pudagy barha işjeň ornaşýar. Şol sanda, sebitde oba hojalygyna ýardamçy hökmünde döredilen ýörite ýer gaznasynyň kömegi bilen, ýer bölekleri döwlet buýurmasyna girizilen bugdaý, pagta we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin bellenilen tertipde hususy öndürijilere bölünip berilýär.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

213

Önüm öndürilişi artýar

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň ähli pudaklary bilen bir hatarda dokma senagaty hem bu gün şanly ösüşleri başdan geçirýär. Bu pudagyň hatarynda göreldeli işleýän kärhanalaryň biri-de Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki tikinçilik kärhänasydyr.

news-photo

17.01.2022

total-veiw

1302

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.

news-photo

14.01.2022

total-veiw

1034

Balkandan Daşoguza çenli halkalaýyn energoulgamyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy

«Türkmenenergogurluşyk» konserniniň potratçy guramalary Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň elektrik ulgamlaryny birleşdirip, sebitleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etjek halkalaýyn energoulgamyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna girişdiler.

news-photo

13.01.2022

total-veiw

2294

Üstünligiň esaslary

Ýurdumyzda öndürilýän ýüplügi daşary ýurtlara iň köp eksport edýänleriň biri-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji fabrigidir. Ol daşary ýurt bazarynda eksport boýunça şertnamalaýyn borçlaryny wagtynda we ýokary derejede ýerine ýetirýän ygtybarly hyzmatdaş hökmünde özüni tanatdy. 

news-photo

13.01.2022

total-veiw

2117

«John Deere» kompaniýasy sürüjisiz täze traktor bilen tanyşdyrdy

«John Deere» kompaniýasy smartfondan işledilýän tapgyrlaýyn öndürilýän täze traktor bilen tanyşdyrdy. Täze innowasion enjama sürüji gerek däl, indi ony smartfondan hem dolandyryp bolýar. Onuň täze nusgasyny «John Deere» 8R traoktorynyň binýadynda döretdiler. 

news-photo

12.01.2022

total-veiw

1915

«Röwşen» HK eksporty artdyrýar we ýyladyşhana gurýar

«Röwşen» hususy kärhanasy geçen ýylyň ahyrynda we şu ýylyň başynda Russiýa Federasiýasynyň welaýatlaryna gönden tikilen erkek aýakgaplarynyň birnäçe tapgyryny ugratdy. Ol ýere eýýäm aýakgaplaryň ýigrimi müňden gowrak jübüti iberildi. 

news-photo

12.01.2022

total-veiw

1963

Et öndürmekde ýetilen sepgitler

Lebap welaýatynyň telekeçileri tamamlanan 2021-nji ýylyň dowamynda 323 tonnadan gowrak et öndürdiler. Bu görkeziji ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende iki esseden artyk bolup, 164 tonna ýakyn etiň köp öndürilendigini görkezýär. 

news-photo

11.01.2022

total-veiw

1508

Türkmenistanda ekologiýa taýdan arassa benzin öndürilýär

Nebit we gaz öndürýän ýurtlaryň nebit-himiýa önümçiligini döretmek arkaly öz ykdysadyýetlerini diwersifikasiýa etmegi bütin dünýäde giň gerim bilen ýaýbaňlanýan işdir.

news-photo

10.01.2022

total-veiw

2560

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 63 million 544 müň dollaryna deň boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň47-si hasaba alyndy.

...216