mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

26.09.2022

total-veiw

559

TDHÇMB-nyň geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 7 million 558 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy.

news-photo

25.09.2022

total-veiw

1958

“KamAZ” täze hyzmat ediş merkezleri türkmen-rus işewürlik hyzmatdaşlygynyň netijesidir

Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Mary we Lebap welaýatlarynda täze desgalaryň — «KamAZ» kysymly awtoulaglar üçin okuw we tehniki hyzmat merkeziniň açylyş dabaralary geçirildi.


news-photo

23.09.2022

total-veiw

1283

Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýedi ýylda döwlet býujetiniň agramly bölegini durmuş ulgamyny maliýeleşdirmek üçin sarp ediljekdigini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet maslahatynda eden çykyşynda geljek ýedi ýylda döwlet býujetiniň agramly bölegini durmuş ulgamyny maliýeleşdirmek üçin sarp ediljekdigini belledi.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2324

Türkmenistan serhetüsti kagyzsyz söwdany ýola goýmagyň mümkinçiliklerini öwrenýär

Türkmenistanyň Hökümetiniň BMG bilen bilelikde geçiren milli maslahat duşuşygynda ýurduň serhetüsti kagyzsyz söwda taýýarlyk derejesine baha berlişiniň netijelerine garaldy.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2486

Türkmenistan — Hytaý: söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyza Hytaý Halk Respublikasyndan iki sany täze ýük teplowozy gelip gowuşdy. «CRRC Ziyang Co» zawodynyň ygtybarlylygy hem-de ýokary ýük çekijiligi bilen tapawutlanýan teplowozlarynyň satyn alynmagy şu ýylyň ýanwar aýynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny bellän iki dostlukly ýurduň özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň nobatdaky nyşanyna öwrüldi.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

1842

Türkmenistanly iş eşiklerini öndürijiler ykdysady gazanylanlaryň sergisine gatnaşýarlar

Aşgabatda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi işe başlady.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2047

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň iki günlük sergisi öz işine başlady. 

news-photo

20.09.2022

total-veiw

1811

Ýerli çig maldan peýdalanyp

Daşoguz şäherinde ýerleşýän HJ «Kämil gurujy» plastiki gaplary öndüriji kiçi zawody ýylyň başyndan bäri Russiýa 300 tonnadan göwrak önümi eksport etdi.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1821

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1556

Ýokary hasylyň girewi

Galla ekişine ýokary taýýarlykly girişen Mary welaýatynyň gallaçylary bu möhüm işiň depginini barha ýokarlandyrýarlar.

...239