mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

02.03.2024

total-veiw

381

Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy

Ýurdumyzyň şu ýylyň ilkinji iki aýynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow hasabat berdi.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

400

«Özbegistan – Türkmenistan» erkin söwda zolagy döredilýär

Özbegistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky Kararyna laýyklykda, Horezm sebitiniň Şawat etrabynda meýdany 3,1 gektar bolan «Özbegistan – Türkmenistan» erkin söwda zolagy dörediler, bu ýerde häzirki zaman tehnologiýalaryna esaslanýan haryt saklama, saýlama, ýerleme we daşama infrastrukturasy dörediler.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1840

Türkmenistan Transhazar ulag geçelgesi sanly geljege tarap ädimleri sanlylaşdyrmak boýunça seminarda wekilçilik etdi

«Türkmendeňizderýaýollary» gullugynyň hünärmenleri Transhazar ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça ikinji seminara gatnaşdylar. Seminar Tbilisi şäherinde geçirildi.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1449

Günbatar sebitde ýaz ekişine taýýarlyk görülýär

Şu günlerde Balkan welaýatynyň Garagum derýasynyň boýundaky ekin meýdanlarynda şu ýazda boljak gowaça ekişine taýýarlyk işleri utgaşykly dowam edýär. Geljek hasylyň düýbüni mäkäm tutmaklyga gönükdirilen bu möhüm işler agrotehnikanyň talaplaryna laýyk alnyp barylýar.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1521

Türkmenistanyň logistika kompaniýalary Astrahanda geçiriljek Üçünji halkara foruma gatnaşarlar

Türkmenistanyň ulag we logistika kompaniýalary 23ؘ–25-nji aprelde Astrahanda geçiriljek «Hazar sebitiniň ulag logistikasy 2024» atly III halkara foruma gatnaşmaga çagyrylýar.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

89

Türkmen-fransuz telekeçiler hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň we Fransiýanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň iş duşuşygy çarşenbe güni Parižde «iş nahary» görnüşinde geçirildi.

news-photo

28.02.2024

total-veiw

1440

Owlak-guzy möwsümi gyzgalaňly dowam edýär

Ýurdumyzyň maldarlary üçin jogapkärli döwür bolan owlak-guzy möwsümi ýetip geldi. Bu hysyrdyly möwsüme ýurdumyzyň Gündogar sebitiniň maldarlary hem taýýarlykly geldiler.

news-photo

28.02.2024

total-veiw

1263

Türkmenistanda Merkezi Aziýada we Günorta Kawkazda ygtyýarly ykdysady operatorlaryň özara ykrar edilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Bütindünýä gümrük guramasynyň Merkezi Aziýada we Günorta Kawkazda «Ygtyýarly ykdysady operatorlary» ykrar etmek boýunça gollanmalary iş ýüzünde durmuşa geçirilmek boýunça «tegelek stol» geçirildi.

news-photo

28.02.2024

total-veiw

1226

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýýar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň wekilleri bilen «Weichai Holding Co.Ltd» kompaniýasynyň Gazagystandaky direktory we söwda işleri boýunça dolandyryjysynyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

news-photo

26.02.2024

total-veiw

2097

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.

...297