mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

07.02.2023

total-veiw

455

Bu günki zähmet – geljekki hasyl

Daşoguz welaýatynda oba hojalyk öndürijileriniň ýokary hilli pagta tohumy bilen üpjün edilmegine aýratyn üns berilýär.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

1539

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

1456

«Täze usul» senagat enjamlaryny ýerlemek boýunça hyzmatdaşlygy hödürleýär

Täze usul», kompaniýalary we hususy telekeçileri senagat enjamlaryny ýerlemek boýunça hyzmatdaşlyga çagyrýar.

news-photo

03.02.2023

total-veiw

1425

“Parahat” HK – maşgala üçin

“Parahat” HK maşgalalar üçin şire, çaga iýmitleri, şöhlat öndürijileriniň esasylarynyň biridir.

news-photo

03.02.2023

total-veiw

1406

Önümçilik artýar

Daşoguz welaýatynda ýurdumyzda öndürilen sintetik polimerleri gaýtadan işlemäge gönükdirilen önümçilik artýar.

news-photo

03.02.2023

total-veiw

1237

Buýan köki – ýurdumyzyň milli baýlygy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň düzümindäki Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Buýan» obasenagat toplumynda işler guramaçylykly ýola goýlupdyr.

news-photo

02.02.2023

total-veiw

1281

Balkanyň «Guwlyduz» kärhanasy geçen ýyly zähmet üstünliklerine besledi

Ýurdumyzyň ilatyny ýodlaşdyrylan nahar duzy, şol bir wagtda hem ykdysadyýetimiziň dürli önümçilik pudaklaryny giňden peýdalanylýan önümçilik maksatly duz bilen üpjün etmek Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň «Guwlyduz» kärhanasynyň işçileridir hünärmenleriniň öňünde durýan esasy wezipelerdir.

news-photo

02.02.2023

total-veiw

1104

Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklaryň geljegi hem-de ösüş mümkinçiligi

2022-nji ýylyň jemi boýunça Türkmenistan Özbegistan bilen söwda dolanyşygynda esasy dokuz ýurduň arasynda öz tutýan ornuny saklap galdy.

news-photo

31.01.2023

total-veiw

1559

Kämil akkumulýator batareýalary öndürilýär

Berkarar Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalanmagynda aýratyn orna eýe bolýan telekeçilik ulgamynyň öňden hereket edip gelýän iri kärhanalar bilen ysnyşykly işlemekligi bolsa halk hojalygy üçin zerur bolan ýokary hilli önümleri öndürmäge aýratyn ýardam edýär.

news-photo

31.01.2023

total-veiw

1557

Döwrebap ulag ulgamy ösüşiň möhüm şertidir

Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda geçen ýyl ýolagçy we ýük daşamagyň möçberi has-da artdy. Daşoguz welaýatynda ýükleri we ýolagçylary çalt, howpsuz, amatly daşamaklyga ukyply netijeli ulag ulgamy bar. 

...250