Ykdysadyýet
16.10.2021
eye
268

Iým taýýarlamak işi üstünlikli dowam edýär

Daşoguz welaýatynda mallaryň ýitgisiz gyşlamagy üçin, iým taýýarlamak işi üstünlikli dowam edýär. Mallaryň gyşda dok bolmagyna diňe olaryň gyşdan ýitgisiz çykmagy däl, eýsem soňund...
15.10.2021
eye
274

Eziz Diýarymyzda dolandyryşy we durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek boýunça okuw geçirildi

ÝHHG-niň parahorlugyň öňüni almak we oňa garşy göreşde netijeli dolandyryş boýunça iki günlük onlaýn okuwy tamamlandy.
15.10.2021
eye
1625

«Kökçi» şu ýyl 36,5 müňe golaý akkumulýator batareýalaryny öndürdi

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek barada edýän taýsyz tagallalary özüniň oňyn netijelerini berýär. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtal...
14.10.2021
eye
3325

Täjirçilik diplomatiýasy boýunça onlaýn okuw maslahaty işe başlady

Halkara söwda merkezi “Ready4Trade Merkezi Aziýada” taslamasynyň çäginde türkmen hünärmenleri üçin täjirçilik diplomatiýasy we söwda meseleleri bilen baglanşykly gepleşikleri geçir...
14.10.2021
eye
3352

Türkmenistanyň demirgazyk welaýatynda arpa ekiş dowam edýär

Daşoguz welaýatynda arpa üçin müň gektar ýer bölünip berlipdir. Bu sebitiň daýhanlarynyň arpa ösdürip ýetişdirmekde köpýyllyk tejribesi bar we her ýyl arpanyň bol hasylyny alýarlar
13.10.2021
eye
1413

Onlaýn-seminaryň temasy - söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ulgamynda halkara şertnamalaryny baglaşmak işini gowulandyrmak

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, şeýle hem Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Sö
11.10.2021
eye
2777

Russiýanyň teplowozlary Türkmenistana geldi

Aşgabat lokomotiw deposynyň gorunyň üsti Russiýada öndürilen teplowozlar bilen dolduryldy.
10.10.2021
eye
5257

Eksport geleşikleriniň arasynda nebithimiýa we tekstil önümleri öňdeligi eýeleýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.
09.10.2021
eye
6703

Bereketli güýzüň sowgady

Daşoguz welaýatynda güýzlük käşir ýygymy tamamlanýar. Bu ekiniň hasylyny ýygmak boýunça göz öňünde tutulan tabşyrygy Görogly etrabynyň daýhanlary üstünlikli ýerine ýetirdiler. Mysa...
06.10.2021
eye
5613

Telekeçiler ýurduň eksport mümkinçiligini ösdürýärler

Watanymyzyň ykdysadyýetiniň hususy telekeçiligiň ösüşi işewürligiň jemi içerki önüme we döwletimiziň büjetine goşandyny artdyrmaga, ilatyň iş bilen üpjün edilmegi, eksportyň ösdüri...