mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

24.06.2022

total-veiw

453

Täze hususy maldarçylyk hojalygy

Ýurdumyzda bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda-da oba hojalyk-senagaty toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, şol sanda et we süýt önümleriniň öndürilişini artdyrmaga we bu pudaga hususy sektory çekmäge gönükdirilen uly özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. 

news-photo

23.06.2022

total-veiw

616

Türkmenistanda halkara ekologiýa forumy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygynda Beýik Britaniýanyň “GaffneyСline” kompaniýasynyň ýardam bermeginde guraldy.

news-photo

22.06.2022

total-veiw

1650

«Parahat» miweleriň irki görnüşleriniň hasylyny gaýtadan işlemäge girişdi

Tomsuň gelmegi bilen, hususy önüm öndürijiler miweli baglaryň irki görnüşleriniň hasylyny gaýtadan işlemäge girişdiler. Şu günler «Parahat» hususy kärhanasynda welaýatlaryň bagbanlarynyň ýetişdiren şetdaly, erik, alma miweleri satyn alnyp, olardan konsentrat we çaga iýmitleri öndürilýär. 

news-photo

21.06.2022

total-veiw

1864

Türkmenistan halkara ähmiýetli üstaşyr ulag düzümi kemala getirýär

Ýurduň sazlaşykly ösüşiniň möhüm şerti bolan, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ulag düzüminiň döredilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

news-photo

20.06.2022

total-veiw

1950

Eksport geleşikleriniň arasynda nebithimiýa önümleri öňdeligi eýeleýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


news-photo

20.06.2022

total-veiw

1914

Nebiti gaýtadan işleýjileriň iş depginleri ýokarlanýar

Ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan ugur alnyp, Diýarymyzda giň gerimli toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda hem tutumly işler alnyp barylýr.

news-photo

20.06.2022

total-veiw

1559

Arpa ýokumly ekindir

Arpa Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde däp boýunça köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilýän däneli ösümlikleriň biridir. Ine, şu ýyl hem Daşoguz welaýatynda müň gektar ýere arpa ekmek meýilleşdirilýär. Bu galla önüminiň esasy öndürijisi S. Türkmenbaşy adyndaky etrapda arpa 250 gektar ekiler.

news-photo

19.06.2022

total-veiw

1785

«Degreplast» polimer önümlerini daşary ýurt bazarlaryna iberýär

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň çäginde ýerleşýän «Degreplast» hojalyk jemgyýeti polipropilen we polietilen torbalaryň we örtgüleriň önümçiligini alyp barýar. 2017-nji ýylda önümçilige başlan kärhanada Ýewropanyň öňdebaryjy tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy aýda 300 tonna önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.

news-photo

19.06.2022

total-veiw

1742

Lebaply telekeçiler senagat önümlerini eksport edýärler

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan, Lebap welaýatynda ýerleşýän hususy kärhanalar şu ýylyň başyndan bäri 2 million 161 müň 758 amerikan dollaryndan gowrak senagat önümlerini daşary ýurtlara eksport etdiler. Bu bolsa milli pul birliginde alnanda iberilen harytlaryň bahasynyň 7 million 566 müň manatdan aşandygyny görkezýär.

news-photo

19.06.2022

total-veiw

1390

«Batly Gadamyň» iş depgini ýokarlanýar

Türkmen telekeçileri bu gün döwletli Diýarymyzyň durmuş-ykdysady ösüşine ägirt uly goşant goşup, il-ýurt bähbitli, halkara ähmiýetli iri taslamalary durmuşa geçirmekde mynasyp işleri bitirýärler.

...229