mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

24.11.2023

total-veiw

1661

Daşoguz welaýatynyň senagat binýady yzygiderli ösýär

Daşoguz welaýatynyň uly we kiçi ilatly nokatlary doly hukukly sosial we senagat infrastrukturasy bilen üpjün etmek üçin yzygiderli çäreler geçirilýär.

news-photo

24.11.2023

total-veiw

1660

Türkmenistan SPECA ýurtlarynyň sergisine gatnaşdy

BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysadyýeti üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPECA) döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli Bakuda birnäçe çäre, şol sanda SPECA ýurtlarynyň «Durnukly ösüş maksatly sebit hyzmatdaşlygy» atly sergisi-de geçirildi.

news-photo

23.11.2023

total-veiw

1910

«Ak gaýa» hojalyk jemgyýeti belent ösüşleri gazanýar

Berkarar döwletimiziň döredip berýän çäksiz möçberli giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan türkmen telekeçileri bu gün täze önümçilik desgalaryny, täsin ymaratlary gurup, olarda dünýä bazarlarynda bäsleşip bilýän dürli harytlary öndürmekde has-da tapawutlanýarlar. Tutuş Diýarymyzda bolşy ýaly, onuň Günbatar sebiti bolan Balkan welaýatynda hem telekeçilik ulgamy döwrebap derejede ösdürilip, belent sepgitlere ýetilýär.

news-photo

23.11.2023

total-veiw

1790

Oba hojalykçylaryň belent sepgitleri

Lebap welaýatynyň oba hojalykçylarynyň ýeralma hem-de gök-bakja ekinlerini öndürmekde eýe bolýan ýokary zähmet görkezijileri bu ugurda işleriň guramaçylykly ýola goýlandygyna we ekinlere daýhan yhlasy bilen hyzmat edilýändigine şaýatlyk edýär.

news-photo

22.11.2023

total-veiw

1824

Türkmenistanda ygtyýarly ykdysady operator edarasyny ornaşdyrmak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk ýurtda ygtyýarly ykdysady operator (YYO) edarasynyň ornaşdyrylmagyna bagyşlandy.

news-photo

22.11.2023

total-veiw

1722

«Türkmenistan – maýa goýumlar we ösüş» forumynda ykdysadyýetiň döwlete degişli däl pudagynyň mümkinçilikleri görkezildi

Londonda «Türkmenistan – maýa goýumlar we ösüş» atly iki günlük forum başlandy, onda diňe bir milli ykdysadyýetiň möhüm pudaklaryndaky ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri däl, eýsem, türkmen telekeçiliginiň ösüp barýan mümkinçilikleri-de görkezildi.

news-photo

21.11.2023

total-veiw

1485

Türkmen wekiliýeti durnukly energetika pudagyndaky tejribe bilen tanyşmak üçin Gruziýa bardy

Türkmenistanyň 16 adamdan ybarat wekiliýetiniň «Iş ýüzünde durnukly energiýa: Gruziýanyň üstünlikleri we ÝB-niň öňdebaryjy tejribesi» mowzugy boýunça tanyşlyk sapary tamamlandy.

news-photo

20.11.2023

total-veiw

1705

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 799 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 81-si hasaba alyndy.

news-photo

18.11.2023

total-veiw

2178

Aşgabat we Tähran gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar

Şu gün paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde taraplar gaz hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar.


news-photo

18.11.2023

total-veiw

2103

Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşdylar

Şu gün paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde ulag boýunça hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähmiýetli ugurlarynyň birine öwrülendigi nygtaldy.

...283