mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Teswirlemeler

30.05.2023

total-veiw

792

Abadançylygyň we ösüşiň täze sepgitlerine tarap

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiziň giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy abadançylygyň we ösüşiň täze sepgitlerine tarap ilerletmäge gönükdirilen syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.


23.05.2023

total-veiw

1973

Parahatçylyk döredijilikli, durnukly ösüş ýoly bilen

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşmagy geçen hepdäniň möhüm halkara wakasy boldy. Bitarap Türkmenistan sebitara we ählumumy oňyn ýagdaýlara hemmetaraplaýyn ýardam bermäge çalyşmak bilen, özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmegine, ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň, durnuklylygyň üpjün edilmegine, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine, döwletleriň we halklaryň arasynda dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna saldamly goşant goşýar.

17.05.2023

total-veiw

1128

Parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny durmuşa geçirip

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen parahatçylyk söýüjilik, açyklyk, özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda netijeli hyzmatdaşlygy ilerletmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigini ýene bir gezek subut etdi.

12.05.2023

total-veiw

1275

2023-nji ýylyň apreli: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýan «Açyk gapylar» hem-de daşary ýurt döwletleri bilen hyzmatdaşlyk syýasaty ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da belende göterýär. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda guralan köpugurly çäreler — iş duşuşyklary, syýasy geňeşmeler, işewürlik gepleşikleri ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň bähbidine strategik hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilendir.

07.05.2023

total-veiw

1301

Türkmenistan gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklar üçin açykdyr

Geçen hepdäniň wakalary Watanymyzyň ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň aýdyň beýany boldy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeler netijeli halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynda ösüşiň ýokary depginlerini gazanmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga ýardam berýär.

02.05.2023

total-veiw

1284

Bedew bady bilen ösüşiň täze belentliklerine tarap

Geçen hepdede ýurdumyzda halkymyzyň jebisligini, häzirki nesliň pederlerimiziň ruhy gymmatlyklaryna ygrarlydygyny alamatlandyran Türkmen bedewiniň milli baýramy dabaraly ýagdaýda bellenildi. Halkymyzyň buýsanjy, milli baýlygy, ýurdumyzyň Döwlet tugrasynyň bezegi bolan şöhratly bedewlerimiz häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ägirt uly üstünlikleri gazanýan Watanymyzyň döredijilik kuwwatynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

25.04.2023

total-veiw

1447

Watanymyzy gülledip ösdürmegiň bähbidine ynamly ýol bilen

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan ösüşiň, abadançylygyň täze sepgitlerine tarap ynamly öňe barýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrylmagyna, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

19.04.2023

total-veiw

2132

2023-nji ýylyň marty: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Şu ýylyň mart aýynyň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän «Açyk gapylar» syýasatynyň çäklerinde ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň netijeli işleri alyp barýandyklarynyň aýdyň subutnamasy boldy.

18.04.2023

total-veiw

1851

Türkmenistan ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli milli we döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni-durmuş ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryň esasy wezipesidir.

11.04.2023

total-veiw

2392

Watanymyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň üpjün edilmegi täze taryhy eýýamyň maksadydyr

Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeler strategiýasynyň esasy ugurlary — Watanymyzyň demokratik we hukuk binýadynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagy, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagy, netijeli halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi hem-de halkymyzyň abadan durmuşy baradaky aladalar öz beýanyny tapdy.

...55