Teswirlemeler
10.07.2021

Teswirlemeler

eye
4028

Türkmenistan-Italiýa: söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň geljegi

7-nji iýulda geçirilen «Italýan kompaniýalary üçin maýa goýumlary we Türkmensitan bilen hyzmatdaşlykda telekeçilik mümkinçilikleri» atly tanyşdyrylyş hyzmatdaşlygy ösdürmekde nobatdaky ädim boldy. 2019-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary iki ýurduň gatnaşyklaryna kuwwatly itergi berdi, onuň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

04.07.2021

Teswirlemeler

eye
3955

Merkezi Aziýa: köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk we geljege umumy garaýyş

Aşgabatda geçirilen türkmen-gyrgyz gepleşikleriniň netijeleri bilermenleriň Merkezi Aziýada sebit kooperasiýasynda we goşulyşmasynda täze ösüşiň kemala gelýändigi baradaky pikirini tassyklaýar. Gol çekilen resminamalaryň uly toplumynda önümçilik kooperasiýasy barada iki ýurduň hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşyk we 2021-2023-nji ýyllarda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy Maksatnamasy; daşky gurşawy goramak babatda ugurdaş guramalaryň hyzmatdaşlygy boýunça özara düşünişmek barada Ähtnama we energetika edaralarynyň arasynda özara düşünişmek barada Ähtnama hem-de beýleki möhüm resminamalar bar. 

23.07.2020

Teswirlemeler

eye
13790

BSG-na synçy derejesi: ykdysadyýetiň ýokary depginli ösüşi üçin şertler

2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Bütindünýä söwda guramasynyň Ženewada (Şweýsariýa Konfederasiýasy” ýe
14.05.2020

Teswirlemeler

eye
14332

Elektron tehnologiýalaryny ösdürmek üçin düzümleri we şertleri döretmek

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlylaşdyrmagy milli ykdysadyýetimiziň ulgamlaýyn
02.07.2019

Teswirlemeler

eye
15312

Ylym-bilim ulgamyndaky özgertmeler ýurdumyzyň mundan beýläkki ösüşiniň esasydyr

Bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek hem-de hil taýdan täze derejä çykarmak hormatly Prezidentimiz Gu
01.10.2018

Teswirlemeler

eye
11830

BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlarynyň netijeliligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatyna
13.08.2018

Teswirlemeler

eye
9369

Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň Baş­tu­tan­la­ry­nyň V sam­mi­ti — hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk sy­ýa­sa­ty­nyň da­ba­ra­lan­ma­sy

1996-njy ýyl­da Türk­me­nis­tan­da Ha­zar deň­zi­niň hu­kuk de­re­je­si ha­kyn­da Kon­wen­si­ýa­ny i
01.08.2018

Teswirlemeler

eye
9661

Türkmen-owgan gatnaşyklary dost-doganlyk goldawy arkaly rowaçlanýar

Türkmenistan Owganystanda parahatçylygyň we gülläp ösüşiň dabaralanmagyna hemmetaraplaýyn goldaw ber
16.07.2018

Teswirlemeler

eye
2738

Ýur­du­my­zyň eks­port kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na dok­ma se­na­ga­tynyň go­şan­dy

Da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­li­giň gör­nüş­le­ri­niň
07.05.2018

Teswirlemeler

eye
2592

Taryhy ýörelgäniň dikeldilmegi we täze mümkinçilikleriň açylmagy

Apreliň ahyry, maýyň başy ýurdumyzyň durmuşynda halkara jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çeken taryhy wa