mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

05.06.2024

total-veiw

1265

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda iňlis dili hepdeligi geçirildi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlap, «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň ýörelgesiniň» durmuşa geçirilmegine gönükdirilen iňlis dili hepdeligini geçirdi.

news-photo

04.06.2024

total-veiw

1357

Türkmenistanyň talyby Durnukly ösüş maksatlar boýunça halkara olimpiadada 1-nji orny eýeledi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň gidromeliorasiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Jora Jumakulow Gazagystan-Germaniýa uniwersiteti tarapyndan guralan «Merkezi Aziýada, Owganystanda we Mongoliýada Durnukly ösüş maksatlary» atly halkara internet olimpiadasynda birinji orny eýeledi.


news-photo

03.06.2024

total-veiw

2159

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplary maldarçylykda başarnyklaryny ýokarlandyrýarlar

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň biologiýa we oba hojalygy ugurlarynyň talyplary üçin oba hojalyk mallaryny iýmitlendirmek kadalarynyň häzirki zaman ulgamy barada onlaýn umumy sapaklary guraldy.

news-photo

31.05.2024

total-veiw

2034

«Goşmaça we üznüksiz bilim» okuw merkezi tomusky okuwlara çagyrýar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň «Goşmaça we üznüksiz bilim» okuw merkezi giň gerimli ugurlar boýunça okajaklary tomusky okuwlara çagyrmagyny dowam edýär.

news-photo

31.05.2024

total-veiw

1110

Tehnologiýalar merkezinde Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

30-njy maýda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Ýurdumyzda biologiýa ylymlaryny we biotehnologiýalary ösdürmek» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi, onda alymlar «Türkmenistanda biotehnologiýany toplumlaýyn ösdürmegiň 2024 ‒ 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny» amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

news-photo

31.05.2024

total-veiw

1705

Türkmenistanyň wekilleri Hazar ylym-bilim kongresine gatnaşdylar

29 – 31-nji maý aralygynda Astrahan oblastynda geçirilen Hazar ylym-bilim kongresi ylym, tehnologiýalar, bilim we medeniýet, şeýle hem Hazarýaka ýurtlaryň ykdysadyýetleriniň dürli pudaklaryna hünärmenleri taýýarlamak meseleleri boýunça köptaraplaýyn gepleşikler üçin meýdança boldy.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1994

Aşgabatda Türkmenistanyň BSG-i bilen hyzmatdaşlygy temasy boýunça talyplaryň arasynda breýn-ring geçiriler

Ýakynlaşyp gelýän Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygy» atly tema boýunça breýn-ring geçiriler.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1390

Türkmen we rus ýokary okuw mekdepleri talyplar üçin maglumat howpsuzlygy boýunça umumy okuw sapagyny geçdiler

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty hem-de akademik M.F.Reşetnew adyndaky Sibir döwlet ylym we tehnologiýalar uniwersiteti bilelikde talyplar üçin «Maglumat howpsuzlygy» temasy boýunça onlaýn umumy okuw sapagyny guradylar. 

news-photo

28.05.2024

total-veiw

1442

Türkmen alymlary seýrek dermanlyk ösümliklerini köpeltmek üçin biotehnologiýany ulanýarlar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň umumy we amaly biologiýa institutynyň alymlary seýrek dermanlyk ösümliklerini öndürmekde häzirki zaman biotehnologiýalaryny ulanmak ugrunda ylmy agtaryşlar geçirýärler.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

1293

Türkmen oba hojalyk instituty Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň ýeňijilerini yglan etdi

Türkmen oba hojalyk instituty Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň netijelerini yglan etdi.

...143