mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

21.06.2024

total-veiw

2615

BMGÖM we Türkmenistan döwlet bilim ulgamyny güýçlendirmek boýunça özara düşünişmek boýunça Ähtnama gol çekdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi we BMG-niň Ösüş maksatnamasy ýurdumyzyň bilim ulgamyny berkitmek we Durnukly ösüş işini öňe alyp barmak boýunça hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak maksady bilen, özara düşünişmek boýunça Ähtnama gol çekdi.

news-photo

20.06.2024

total-veiw

2242

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde geçiriljek «Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» hakaton bäsleşigine gatnaşjaklaryň hasaba alnyşy açyldy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Türkmenistanyň orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçiriljek «Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» hakaton bäsleşigine gatnaşjaklaryň hasaba alnyşy açyldy.

news-photo

16.06.2024

total-veiw

2325

Ilkinji uçurymlar taýýarlygyň täze ugurlary boýunça Türkmen döwlet maliýe institutyny tamamladylar

Türkmen döwlet maliýe institutynda ýokary okuw mekdebini üstünlikli tamamlan uçurymlaryň hormatyna dabaraly çäre geçirildi.

news-photo

15.06.2024

total-veiw

2375

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti halkara hyzmatdaşlygyny işjeň ösdürýär

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti we daşary ýurtlaryň öňdebaryjy ylmy, tehnologik merkezleri we ýokary okuw mekdepleri bilen ylym-bilim hyzmatdaşlygyny işjeň ösdürýär.

news-photo

14.06.2024

total-veiw

2456

Türkmenistanyň we Astrahanyň ýokary okuw mekdepleriniň ylym-bilim hyzmatdaşlygy

Astrahan döwlet tehniki uniwersitetiniň rektory Aleksandr Newalýonnyý Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylaryny ýakyn wagtda ADTU-da geçiriljek Hazarýaka ýurtlaryň uniwersitetleri we ylmy-agtaryş merkezleri bileleşiginiň nobatdaky Baş Assambleýasyna, talyplary bolsa «Hazar oýunlary» uniwersiadasyna gatnaşmaga çagyrdy.

news-photo

14.06.2024

total-veiw

1836

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Halkara ylmy we tehnologik parkynda alymlar öz ylmy işlerini görkezdiler

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasiýa tehnologiýalary» atly Halkara ylmy maslahat 13-nji iýunda mowzugy bölümlerde işini dowam etdirdi.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

2447

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň IV möwsümini geçirmek boýunça raýatlardan teklipleri kabul edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly taslamasynyň geljekki IV möwsümini geçirmek boýunça ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýän raýatlaryndan teklipleri kabul etmek üçin açykdyr.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

1840

Garlyk gowaklary Türkmenistandaky täsin tebigy ýadygärlikdir

Köýtendagyň gerşiniň eňňidinde ýerleşýän Garlyk gowaklary Ýewraziýada täsin tebigy ýadygärliklerdir.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

2421

Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady

Şu gün Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli däp bolan “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady.  

news-photo

12.06.2024

total-veiw

2476

Döwletimiziň ylmy we ykdysady mümkinçiliklerini pugtalandyrmak — alymlaryň baş wezipesi

Şu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaş alymlaryň hem-de talyplaryň arasynda her ýyl geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

...146