mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

09.06.2024

total-veiw

1416

«Senagatbank» toparyndan üstün çykan «Köpetdag» topary Türkmenistanyň çempionlygy ugrunda bäsleşigi has-da gyzykdyrdy

Ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 10-njy tapgyrynyň duşuşyklarynda «Senagatbank» topary «Köpetdag» toparyndan 2:6 hasabynda utulyp, ilkinji ýeňlişe sezewar boldy.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1464

Türkmenistanly mergenler Belarusyň açyk Kubogy ugrundaky ýaryşda kümüş we iki bürünç medal gazandylar

Türkmen mergenleri Minskde geçirilen ýaý atmak boýunça Belarus açyk Kubogy ugrundaky ýaryşda bir kümüş we iki bürünç medal eýelediler.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1389

«Senagatbank» topary «Deňizçi» toparyny ikinji gezek ýeňdi we çempionlyga dalaş edýär

Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 9-njy tapgyrynda «Senagatbank» topary ýurdumyzyň häzirki dört gezek çempiony «Deňizçi» toparyny 3:0 hasabynda ýeňip, Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda çempionlyga islegini has-da berkitdi.

news-photo

05.06.2024

total-veiw

1345

«Senagatbank» topary futzal boýunça häzirki Türkmenistanyň çempionyndan aratapawudy has artdyrdy

Ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň öňbaşçysy «Senagatbank» topary häzirki futzal boýunça Türkmenistanyň dört gezek çempiony «Deňizçi» toparyndan tapawudyny 6 utuk artdyrdy.

news-photo

04.06.2024

total-veiw

1138

Türkmenistanly agyr atletikaçylar Peruwda ýetginjekleriň arasynda geçirilen dünýä çempionatynda 7 medal gazandylar

Türkmenistanly agyr atletikaçylar Peruwyň paýtagty Lima şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça ýetginjekleriň arasynda dünýä çempionatynda ýedi medal gazandylar. Ýaryşa dünýäniň 50 ýurdundan 17 ýaşa çenli 280 türgen, ýetginjekleriň we gyzlaryň arasynda hersinde agram derejesinde baýraklar ugrunda bäsleşdiler.

news-photo

03.06.2024

total-veiw

2524

Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň duşuşyklary paýtagtymyzda geçiriler

4-nji iýunda Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 8-nji tapgyry Aşgabat şäherinde geçiriler.

news-photo

03.06.2024

total-veiw

2002

Ankarada Bütindünýä welosiped güni mynasybetli çäreler geçirildi

2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkiýäniň Welosport Federasiýasy bilen bilelikde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welosiped ýörüşini gurnady.

news-photo

03.06.2024

total-veiw

1880

Aşgabat täze sport üstünliklerine tarap ynamly öňe barýar

Şu gün Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda paýtagtymyzyň “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Aşgabat — sport mümkinçilikleriniň we üstünlikleriniň şäheri” atly baýramçylyk çäreleri geçirildi.

news-photo

02.06.2024

total-veiw

1709

Futbol boýunça ýoldaşlyk duşuşygynda Türkmenistanyň ýygyndysy Grenlandiýanyň toparyny uly hasap bilen utdy

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy ýoldaşlyk duşuşygynda Grenlandiýanyň toparyny 5:0 hasabynda utdy.

news-photo

01.06.2024

total-veiw

1877

Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumy «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edildi

Şu gün, asylly däbe görä, Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli çagalar tennis festiwalynyň açylyş dabarasy, şeýle hem Aziýanyň tennis federasiýasy (ATF) tarapyndan Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynyň «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edilendigi baradaky güwänamanyň gowşurylyşy boldy.

...195