mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Hyzmatdaşlyk

news-photo

02.10.2023

total-veiw

1234

Türkmenistanda halkara ýaşlar forumy geçirildi

Şu gün Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda ýaşlaryň dünýäde durnukly geljegi gurmak ugrunda artýan ornuna bagyşlanyp, «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara ýaşlar forumy geçirildi.

news-photo

02.10.2023

total-veiw

1411

Türkmenistan we GFR köptaraply hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ugrunda

2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Germaniýanyň Federal daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça Ygtyýarly wekili Matias Lýuttenberg bilen duşuşyk geçirdi.

news-photo

29.09.2023

total-veiw

1429

Türkmenistanda Ispaniýa Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Markos Gomes Martinesden ynanç hatyny kabul etdi.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

1247

Türkmenistan Bütindünýä gümrük guramasy bilen oňyn hyzmatdaşlyk alyp barýar

Türkmenistan bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň 30 ýyllyk hyzmatdaşlykda gazanan özara gatnaşyklaryna oňyn baha berilýändigi barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi web sahypasynda habar berilýär.

news-photo

28.09.2023

total-veiw

1740

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýranyň wekilýeti bilen duşuşyk geçirildi

2023-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynyň hakimi Ali Mohammad Zanganeniň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaga gelen wekilýet bilen duşuşdy.

news-photo

26.09.2023

total-veiw

1721

Türkmen wekiliýeti ministrler derejesindäki ykdysady we energetika maslahatyna gatnaşdy

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Tokio şäherinde “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” dialogynyň çäklerinde döredilen ministrler derejesindäki ykdysady we energetika dialogynyň gibrid görnüşinde birinji duşuşygy geçirildi.

news-photo

26.09.2023

total-veiw

1728

Gruziýada Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirildi

2023-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde eden taryhy çykyşyna bagyşlanyp Gruziýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň wekilleri üçin brifing geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

news-photo

23.09.2023

total-veiw

1973

Türkmenistanyň wekiliýeti Tähran konwensiýasynyň çäklerindäki geňeşmelere gatnaşdy

2023-nji ýylyň 21-22-nji sentýabrynda Ženewa şäherinde Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýanyň (Tähran konwensiýasy) ministrler derejesindäki geňeşmeleri geçirildi.

news-photo

23.09.2023

total-veiw

1629

Sianda «Hytaý – Merkezi Aziýa» analitik merkezleriniň üçünji Forumy geçirildi

Şensi welaýatynyň Sian şäherinde 21–23-nji sentýabr aralygynda geçirilen «Hytaý – Merkezi Aziýa» analitik merkezleriniň üçünji Forumy öz işini tamamlady.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1824

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan daşary syýasat üstünlikleri bilen täze belentliklere tarap barýar

Türkmenistan döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolan gününden bäri geçen 32 ýylyň dowamynda netijeli we oňyn, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk hem-de özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli we maksada okgunly amala aşyrýar.

...247