mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

24.06.2022

total-veiw

407

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli maslahat geçirildi

Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamynda daşary ýurt dillerini öwretmäge bagyşlanan onlaýn seminarlar toplumy tamamlandy. Bu çäräni «Dünýäniň medeniýetleri we sungatlary diller arkaly dostlaşýar we bitewüleşýär» şygary astynda geçen okuw-usuly hepdeliginiň çäginde D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty gurady. 

news-photo

21.06.2022

total-veiw

570

Iki ýokary mekdepleriň geçiren maslahaty

Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty «Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy ‒ onuň taryhy, häzirki döwri we geljegi» temadan maslahat geçirdiler.

news-photo

21.06.2022

total-veiw

1910

Ýokary bilim derejesini görkezdiler

Daşoguz şäheriniň ýöriteleşdirilen 26-njy orta mekdebiniň okuwçylary ABŞ-de geçirilen FISO-2022 halkara Olimpiadada üstünlikli çykyş etdiler. 

news-photo

19.06.2022

total-veiw

2164

Ýoluňyz ak bolsun, uçurymlar!

Türkmen döwlet maliýe institutynda şu okuw ýylyny üstünlikli tamamlan uçurymlara bagyşlanan dabara geçirildi.

news-photo

17.06.2022

total-veiw

1987

Okuw ýylynyň jemleri we öňde duran wezipeler

Ýurdumyzda bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek, okuwçylara dünýä ülňülerine laýyk derejede bilim bermek, onuň üçin mümkin bolan ähli şertleri döretmek, ulgamyň maddy–enjamlaýyn binýadyny yzygiderli berkitmek, şeýle hem bu ulgama sanly tehnologiýany ornaşdyrmak ýaly wajyp ugurlary öz içine alýan, döwletimiz boýunça alnyp barylýan “Bilim” syýasaty ýurdumyzyň Lebap welaýatynda hem üstünlikli durmuşa geçirilýär. 

news-photo

16.06.2022

total-veiw

1682

Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary instituty bäsleşik yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Dialog ‒ parahatçylygyň kepili. Halkara gatnaşyklaryň täze filosofiýasy» atly halkara bäsleşik yglan etdi.

news-photo

15.06.2022

total-veiw

1448

«Frankfoniýa-2022» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistandaky fransuz institutynyň (TFI) howandarlygynda geçirilen «Frankofoniýa-2022» bäsleşiginiň jemi jemlenip, ýeňijilere baýraklary gowşurmak dabarasy geçirildi.

news-photo

12.06.2022

total-veiw

3324

Ýaş alymlar — ýurdumyzyň ylmy kuwwaty

Şu gün Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

news-photo

12.06.2022

total-veiw

2842

Paýtagtymyzda halkara ylmy maslahat geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly iki günlük halkara ylmy maslahat öz işine başlady. Ol ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli geçirilýär.

news-photo

11.06.2022

total-veiw

1285

Türkmenistanyň ýaş hukukçylarynyň okuwy üstünlikli tamamlandy

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň başlangyjy bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Daşary işler ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ýaş hukukçylar topary üçin Halkara maýa goýumy arbitražy boýunça guralan ýörite okuwy tamamlandy.

...89