Ylym
13.10.2021
eye
3819

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň geçirilýändigi yglan edilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty ýokary synp okuwçylarynyň arasynda «Parahatlygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigini geçirýär.
09.10.2021
eye
7703

Halkara olimpiadasynda türkmen talyplarynyň üstünligi

Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howandarlygynda geçirilen Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiadasynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň -- Halk...
05.10.2021
eye
12424

Türkmen talyplary Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna çykdylar

Türkmenistanyň ýedi ýokary okuw jaýlarynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howandarlygynda guralan Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiad...
05.10.2021
eye
12494

Gaplaňgyrly baliýer

Gaplaňgyr döwlet goraghanasynyň «Gyzyl kitaba giren» ýaşaýjylaryndan biri-de baliýerdir. Samyrlar maşgalasynyň bu wekilini hünärmenleriň köpüsi dünýäde gorky-ürküni bilmeýän süýdem...
30.09.2021
eye
15326

Halkara ylmy-amaly maslahat

Türkmenistanda «Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna 30 ýyl: netijeler, geljek» atly 28-29-njy sentýabrda Minskide geçirilen Halkara ylmy-amaly maslahatyň jemleri bilen tanyşdyrylyş i...
30.09.2021
eye
10932

Bäsleşigiň netijeleri jemlendi

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny gabatlap geçrilen «Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – ösüşiň ganaty» atly çeper we publisistik makalalaryň bäsleşiginiň netijeleri j...
25.09.2021
eye
20294

Tebigatyň jadylaýjy manzaralary we ajaýyp ýadygärlikleri: mumyýa dag jülgeleriniň tebigy sowgadydyr

Gadymy lukmançylygyň tebigy derman serişdesi mumyýa häzirki döwürde-de özüniň gymmatyny ýitirenok. Onuň dürli ady bar: “dag mumy”, “dag melhemi”, “gaýa deri” we ş. m. Maddanyň himi...
24.09.2021
eye
13334

Türkmenistanlylar raýatsyzlyk mowzugy boýunça sebit bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

Mekdep okuwçylary we talyplar üçin «1961-nji ýylyň Raýatsyzlygy azaltmak baradaky Konwensiýasynyň ähmiýeti» atly raýatsyzlyk mowzugy boýunça ikinji sebit bäsleşigi üçin arzalar kab...
20.09.2021
eye
24351

Pýotr I-niň muzeýindäki türkmen eksponatlarynyň surat kolleksiýasy

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Beýik Pýotr adyndaky Antropologiýa we etnografiýa muzeýi isleg bildirýänleriň ählisini internet arkaly gezelenje çagyrýar Kunstkamera.
19.09.2021
eye
13880

Tebigatyň jadylaýjy manzaralary we ajaýyp ýadygärlikleri: dagdaky güdazlar

Geologlar dürli ýyllarda Türkmenistanyň daglarynda okislenen demir böleklerini tapypdyrlar. Görlüp oturylsa, bu gadym döwürde senetçileriň ýerden gazyp alan zatlary eken. Ata-babal...