Ylym
26.07.2021
eye
262

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan 24-nji iýul aralagynda Sankt-Peterburgda geçirilen 62-nji Halka...
20.07.2021
eye
1708

Ýokary okuw mekdeplerine ýokary bilimli uçurymlar kabul edilýär

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Aşgabat şäherinde hem welaýatlarynda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde 2021 — 2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabu...
17.07.2021
eye
1705

Çaganyň hukuklaryny goramak ugrunda geçirilýän aň-bilim işleri

Tomus kanikullary döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýokary Komissarlygynyň Maksatnama...
16.07.2021
eye
2288

Ýokary okuw jaýlarynda täze ugurlar

Ýurduň ýokary okuw jaýlarynda häzirki zaman täze hünärleri talap edýän ugurlarynyň sany ýylsaýyn artýar, bu bolsa milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ýokary taýýarlykly hünärmenler bil...
16.07.2021
eye
1039

Garagumuň gaýtalanmajak jadysy

Garagum Merkezi Aziýada iň uly sähralaryň biridir. Ol Türkmenistanyň meýdanynyň takmynan 3/4 bölegini tutýar. Umumy meýdany 350 müň inedördül kilometrden gowrak bolan bu sähra Ital...
15.07.2021
eye
618

Ykbalyny kitaplara baglan

Türkmenistanyň halk artistleri Myrat Seýitnyýazow bilen Fahriýa Alyýewanyň üç gyzy bardy. Gyzlaram ata-ene ýörelgesine eýerip, ykbalyny sahna baglaýjak ýalydy. Ýöne aslynda başgaça...
13.07.2021
eye
1980

Ýokary we orta hünär mekdeplerinde resminamalar kabul edilip başlandy

Ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda ýokary we orta okuw jaýlaryna girmäge höwesek daşagärlerden resminamalar kabul edilýär.Giriş synaglary we okuwa kabul etmek 12-nji iýul...
11.07.2021
eye
1761

Ekologiýa taýdan arassa organiki dökünleri

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň ylmy işgärler, S.A.Nyýazo...
10.07.2021
eye
2143

Iki akademiýanyň hyzmatdaşlygy: ösüş sepgitleri

Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň Türkmenistana ýaňy-ýakynda amala aşan resmi saparynyň çäginde gyrgyz-türkmen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy dürli pudaklarda, şol sanda ynsanp...
09.07.2021
eye
1509

Türkmenistanda «Adalat üçin bilim» başlangyjy hödürlendi

Çagalara we ýaşlara bilim bermek, olaryň maglumatlylygyny artdyrmak jenaýatyň, parahorlugyň öňüni almak we kanuna tabynlyk medeniýetini ösdürmek üçin möhümdir.