mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

05.06.2023

total-veiw

274

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi «THE Impact Rankings-2023» sanawyndan ýer aldy

THE «Impact Rankings-2023» bütindünýä ýyllyk täsir reýtinginiň bäşinji neşirinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň birbada sekizisine ýer berildi, olar «Times Higher Education (THE)» iňlis guramasynyň garaşsyz halkara hünärmenleriniň ýokary bahasyna mynasyp boldular.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

1257

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty halkara reýting sanawynda

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty «Times Higher Education» guramasynyň Täsir etmegiň reýtingine girizildi.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

951

Türkmenistan - Eýran: döwletara hyzmatdaşlygy dostluk, özara hormatlylyk we ikitaraplaýyn bähbitlik ýörelgeleri esasynda

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýrana iş saparynyň çäklerinde Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynda dürli ugurlarda ikitaraplaýyn ýola goýlan we giňişleýin ösdürilýän hyzmatdaşlygyň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 

news-photo

30.05.2023

total-veiw

1440

«Ýylyň talyby – 2023» adyna mynasyp bolan talyp

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby Gülnabat Saparowa «Ýylyň talyby – 2023» adyna mynasyp boldy. 

news-photo

29.05.2023

total-veiw

1066

Türkmenistanyň maliýe instituty iki olimpiadanyň jemlerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe institutynyň ýurdumyzyň orta hünärmen okuw mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçiren ykdysadyýet we ekologiýa boýunça internet olimpiadalarynyň ýeňijileri hem-de baýrakly orunlay eýelänler mälim etdi.

news-photo

28.05.2023

total-veiw

1317

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby – 2023» adyna mynasyp boldy.

news-photo

28.05.2023

total-veiw

3065

Türkmenistanyň alymlary täze maglumat çeşmelerini işe girizdiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda üçin durmuş-ykdysady taýdan ösüdermegiň maksatnamasynyň we Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde täze web-taslamalary işlenip düzüldi we ornaşdyryldy.

news-photo

25.05.2023

total-veiw

2844

Türkmenistanda “Soňky jaň” mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi.

news-photo

25.05.2023

total-veiw

1903

Ak şäherim – Aşgabat!

– şu şygar astynda Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär mekdebinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan çäre geçirildi.

news-photo

25.05.2023

total-veiw

1216

Bütindünýä daşky gurşawy gormagyň gününe bagyşlanan bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi

Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 10-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçiren Daşky gurşawy goramak we ekologiýa medeniýeti boýunça internet olimpiadanyň jemleri jemlenildi.

...109