mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

19.04.2024

total-veiw

385

Ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyň ýolunda

Şu gün Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Utgaşykly görnüşde guralan maslahata professor-mugallymlar, şeýle-de bu bilim ojagynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen II Açyk halkara informatika olimpiadasyna (OIOIUS — 2024) gatnaşyjylar çagyryldy.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

115

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-de «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň III möwsüminiň ýarym final bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly hünär ugurly taslamasynyň III möwsüminiň ýarym finalynyň I we II bäsleşikleri geçirildi.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

560

Otlaryň içindäki saýrak guş

Geçmişde Beýik Ýüpek ýolunyň giňişliginde bedeneleri iýmit hökmünde ulanmak, ýumurtgalaryny almak we bedene uruşlaryny guramak üçin awlapdyrlar. Çaýhanalarda bolsa bedene ýaly öýkünjeň we saýrak guşlary saklamak däbi-de bolupdyr. Şunuň ýaly däp boýunça bilermen we şunuň ýaly guşuň eýesi, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Köpetdag döwlet goraghanasynyň hünärmeni Röwşen Çişiýew şeýle gürrüň berýär:

news-photo

18.04.2024

total-veiw

404

Türkmenistanda ýod önümçiliginiň ylmy esaslary işlenip düzülýär

17-nji aprelde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynda ýurdumyzyň himiýa pudagynda möhüm orny eýeleýän ýod maddasyny öndürmek boýunça ylmy maslahat geçirildi. 

news-photo

17.04.2024

total-veiw

1832

Aşgabatda informatika boýunça II halkara olimpiadanyň açylyş dabarasy boldy

Şu gün Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde informatika boýunça II «OIOIUS-2024» Açyk halkara olimpiadanyň açylyş dabarasy boldy.

news-photo

16.04.2024

total-veiw

1894

Türkmen talyplary Rumyniýada geçirilen matematika olimpiadasynda 17 medal gazandylar

Türkmenistanly talyplar 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen 18-nji Halkara Günorta-Gündogar Ýewropa «SEEMOUS-2024» matematika olimpiadasynda dürli medallaryň 17-sini eýelediler.

news-photo

16.04.2024

total-veiw

1884

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti mekdep okuwçylary üçin iňlis dili olimpiadasyny geçirer

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili olimpiadasyny geçirer.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1795

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça olimpiadalaryň netijelerini jemledi

Türkmen döwlet maliýe instituty sanly ykdysadyýet we ykdysady nazaryýet boýunça internet-olimpiadalaryň netijelerini yglan etdi. Bäsleşik ýokary okuw mekdep tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guraldy. 

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1369

Sowuk ganly jandarlar gyş ukusyndan oýanýarlar

Ertekileriň, rowaýatlaryň we gadymy hekaýatlaryň köpüsinde ýylan paýhaslylygyň nyşany we kesel bejermekde kömekçi diýlip agzalýar. Tebigatda ýylanlar ekologik ähmiýete eýe bolup, ýabany haýwanlaryň iýmiti babatda möhüm orun tutup, käbir aw guşlary we süýdemdirijiler üçin ätiýaçlyk iýmit bolup hyzmat edýär.

news-photo

14.04.2024

total-veiw

1814

«Ýaşyl» energiýanyň geljegi

2021-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri barada» Kanunyny kabul etdi. Munuň üçin ýurduň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda dikeldilýän energiýanyň iş ýüzünde ulanylmagyna ýardam etmek üçin kadalaşdyryjy hukuk namalary işlenip taýýarlanylýar.

...138