mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

09.12.2023

total-veiw

318

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 8-si «UI GreenMetric World University Rankings» görkezijisine girdi

2023-nji ýylyň netijeleri esasynda ýakynda neşir edilen «UI GreenMetric» dünýä uniwersitetiniň reýtingine Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi girdi.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

438

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ekologiýa boýunça halkara olimpiadanyň netijeleri yglan edildi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen ekologiýa boýunça açyk halkara internet olimpiadanyň netijeleri yglan edildi.

news-photo

08.12.2023

total-veiw

481

Aşgabatda «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» bäsleşigine gatnaşyjylar sylaglanyldy

Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde umumybilim berýän orta mekdepleriň 4–11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçirilýän «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi.

news-photo

07.12.2023

total-veiw

1474

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty mekdep okuwçylaryny umumy sapaga çagyrýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty mekdep okuwçylary – Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalary we «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň III möwsüminiň geljekki IV oýnuna gatnaşyjylar üçin umumy sapak guraýar.

news-photo

06.12.2023

total-veiw

2183

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Innowasiýa ylmy-okuw merkezi: pudagyň kärhanalarynyň sanly ulgama geçmegine goşandy

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň hünärmenleri sanly özgertmeleriň ösmegine we nebit-gaz pudagynyň kärhanalarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edýän programma üpjünçiligi, maglumat we tehniki goldaw ulgamynda saldamly binýat döretdiler.

news-photo

06.12.2023

total-veiw

1530

Daşoguzda howanyň üýtgemeginiň meseleleri boýunça aň-paýhas bäsleşigi geçirildi

Bäsleşige Türkmen oba hojalyk institutynyň, Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň, B.Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň wekillerinden, S.Türkmenbaşy adyndaky we Ruhubelent etraplarynyň häkimlikleriniň wekillerinden, şeýle hem jemgyýetçilik guramalaryň işgärlerinden we raýat jemgyýetiniň wekillerinden ybarat 8 topar gatnaşdy.

news-photo

05.12.2023

total-veiw

1317

Ýaş alymlar ýerli çig mal serişdelerinden daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýurdumyzda öndürilmeginiň usullaryny işläp taýýarlaýarlar

Türkmenistanda ýylyň ahyrynda meýilleşdirilýän ýaşlar ylmy maslahatyna we sergisine taýýarlyk görülýär. Bu çäreleriň çäklerinde ýaş nesliň dürli ugurlarda gazanan üstünlikleri we ýurdumyzyň ösüşine goşýan goşandy, halkara derejesinde olaryň ornunyň mundan beýläk-de pugtalandyrylýandygy görkeziler.

news-photo

05.12.2023

total-veiw

1311

Türkmen talyplary «Central Asian Spelling Bee» atly sebit bäsleşiginde ýeňiji boldular

Türkmenistanly talyplar «Central Asian Spelling Bee» maksatnamasynyň çäginde geçirilen dürs ýazuw bäsleşiginiň sebitleýin tapgyrynda üstünlikli çykyş etdiler.

news-photo

04.12.2023

total-veiw

1423

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary kiberhowpsuzlyk hakatonynda gowy netije görkezdiler

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň geçiren maglumat howpsuzlygy ýaryşyna ýurdumyzyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň 15-sinden 25 topar gatnaşdy.

news-photo

02.12.2023

total-veiw

1795

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri maglumat tehnologiýalary boýunça bilelikde maslahat geçirdiler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty we Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti maglumat tehnologiýalary temasyndan bilelikdäki onlaýn-bilim maslahatyny geçirdiler.

...123