mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

07.02.2023

total-veiw

454

Ýurdumyzyň talyplary ýokary matematika we nazary mehanikanyň boýunça olimpiadalarda çykyş ederler

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary ýokary matematika we nazary mehanika boýunça olimpiadalara gatnaşmaga çagyrylýar.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

426

Robot tehnologiýasy boýunça bäsleşik geçiriler

18-19-njy martda «Sanly çözgüt IT meýdança» hojalyk jemgyýetiniň binasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda  «Robot tehnologiýasy» boýunça bäsleşik geçiriler.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

1378

Ýaş alymlaryň I Halkara ylmy forumy geçiriler

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty «Ýaş alymlaryň ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakdaky ylmy ädimleri» atly I Halkara ylmy forum guraýar.

news-photo

06.02.2023

total-veiw

1331

Türkmen alymlary ýowşanyň dermanlyk häsiýetlerini öwrendiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýäniň köp dillerine terjime edilen «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopediki eseri diňe bir alymlar we lukmanlar üçin maglumat kitaby bolup hyzmat etmek bilen çäklenmän, 

news-photo

02.02.2023

total-veiw

1527

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň  habar bermegine görä Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan bellige alynmagy esasynda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli gönüşdäki gysga möhletli okuwlary gurayan bilim edaralarynda okaýanlaryň arasynda daşary ýurt dilleri boyunça döwlet bäsleşigini geçirmek göz öňünde tutulýar.

news-photo

02.02.2023

total-veiw

1294

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda fewral aýynda iki olimpiada geçiriler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty paýtagtymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda kompýuter grafikasy we himiýa boýunça olimpiadalary guraýar.

news-photo

01.02.2023

total-veiw

1133

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary»: üçünji oýna taýýarlyk

Ýakyn wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebi we onuň düzümindäki Ýaş diplomatlar mekdebi tarapyndan guralan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly taslamanyň ikinji möwsümine gatnaşjaklar nobatdaky gezek duşuşarlar.

news-photo

31.01.2023

total-veiw

1600

Mugallymlar üçin howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak boýunça usuly gollanmalar çap edildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Milli bilim instituty BMG-niň Çagalar gaznasy bilen bilelikde orta mekdep mugallymlary üçin howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak boýunça täze usulyýet gollanmalaryny taýýarlap ýaýratdy.

news-photo

18.01.2023

total-veiw

2512

Türkmenistan talyplar üçin halkara olimpiadalaryny geçirmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýanlarynyň dürli talyplar olimpiadalaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň bilim edaralarynyň abraýyny, derejesini we bäsdeşlige ukyplylygyny has-da ýokarlandyrýar.

news-photo

12.01.2023

total-veiw

2682

Türkmenistanyň we Özbegistanyň alymlary bilelikdäki bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Özbegistan Respublikasynyň Innowasion ösüş ministrligi ikitaraplaýyn Ylalaşygyň çäklerinde ylmy-barlag taslamalarynyň bilelikdäki bäsleşigini işe girizýärler.

...101