mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

17.05.2024

total-veiw

1599

Daşoguzly mekdep okuwçysy halkara çeper söz döredijilik bäsleşiginiň baýragyna mynasyp boldy

Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dilleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän 24-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçysy Leýli Zafarowa «Söz fabrigi-2024» söz döredijiliginiň IV halkara bäsleşiginde ikinji orny eýeledi.

news-photo

16.05.2024

total-veiw

1562

CDIO guramasynyň wekilleri okatmak usulyýetiniň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Singapuryň politehniki institutynyň esasy mugallymy, okatmak boýunça hünärmeni, CDIO guramasynyň Aziýa sebiti boýunça baştutany Sin Moh Çeanyň ýolbaşçylygynda okuw-usulyýet onlaýn okuw maslahaty geçirildi.

news-photo

14.05.2024

total-veiw

1821

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti «BMG-niň nusgasy» görnüşinde talyplaryň bäsleşigini geçirer

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (HYYweÖU) «Birleşen Milletler Guramasynyň nusgasy» bäsleşigine gatnaşmak üçin haýyşnamalary kabul etmegi dowam edýär. Bäsleşik Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «BMG: halkara parahatçylygy we ynanyşmak» diýen temasy boýunça geçirilýär.

news-photo

14.05.2024

total-veiw

1883

Köýtendagyň gowaklary öwrenilýär

Fransiýanyň Speleologiýa federasiýasynyň gowaklary öwrenijileriniň bir topary Daşary işler ministrliginiň we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýardam bermeginde ýigrimi günden gowrak wagt bäri Türkmenistanda boldy.

news-photo

13.05.2024

total-veiw

2373

Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde ykdysadyýet boýunça olimpiadanyň netijeleri jemlendi

Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde paýtagtymyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň XI synp okuwçylarynyň arasynda ykdysadyýetiň esaslary boýunça geçirilen olimpiadanyň ýeňijileri we baýrak eýeleri kesgitlenildi. 

news-photo

13.05.2024

total-veiw

2132

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «Açyk gapylar» gününi geçirýär

20-nji maýda sagat 15:00-da Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti dalaşgärleri «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

news-photo

09.05.2024

total-veiw

3004

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» bäsleşiginiň III möwsüminiň ýeňijileri belli boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly taslamasynyň III möwsüminiň jemleýji tapgyry geçirildi.

news-photo

08.05.2024

total-veiw

2691

Türkmen ýokary okuw mekdebiniň wekilleri Awstriýada iş saparynda

5-nji maýdan bäri Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň iki mugallymyndan hem-de iki talybyndan ybarat türkmen wekiliýeti Awstriýanyň Grask tehniki uniwersitetinde iş saparynda bolýarlar. 

news-photo

07.05.2024

total-veiw

2598

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 11-si THE Asia University Ranking 2024-iň sanawyna girdi

Türkmen ýokary okuw mekdepleriniň 11-si Aziýa uniwersitetleriniň – Times Higher Education (THE) Asia University Ranking 2024 reýtingina «habarçy» derejesi bilen girdi.

news-photo

07.05.2024

total-veiw

2084

Ýaponiýanyň hökümetiniň talyp hakly maksatnamalaryna arzalar kabul edilip başlandy

Ýaponiýanyň Bilim, medeniýet, sport, ylym we tehnika ministrliginiň talyp hakly maksatnamalary üçin ýapon uniwersitetleriniň birinde arzalar kabul edilip başlandy.

...141