mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

27.05.2024

total-veiw

1293

Türkmen oba hojalyk instituty Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň ýeňijilerini yglan etdi

Türkmen oba hojalyk instituty Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň netijelerini yglan etdi.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

2555

Aşgabatda «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigiň jemi jemlendi

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guran «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşiginiň ýeňijilerine baýrak gowşurmak dabarasy bolup geçdi.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

2127

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders olimpiadalarynyň netijelerini yglan etdi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçirilen Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty boýunça olimpiadalaryň ýeňijilerini yglan etdi.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

2563

Paýtagtymyzda «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi başlandy

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guran «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi öz işine başlady.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

2321

Türkmenistanly alymlar ýapon önümleri bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen «Tokio Boeki Eurasia» ýapon kompaniýasynyň arasynda hereket edýän Ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşygyň çäginde türkmen alymlarynyň Ylymlar akademiýasynyň baş alym kätibiniň wezipesini ýerine ýetiriji Çaryýar Amansähedowdan, Himiýa institutynyň müdiri Hallymyrat Ataýewden we Tehnologiýalar merkeziniň müdiriniň orunbasary Jeren Aşyrmuhammedowadan ybarat wekiliýeti Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda saparda boldy.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1488

Türkmenistanlylar «AI Challenge» emeli aň bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

Emeli aň pudagyndaky Alýans bilen bilelikde Russiýanyň süýşürintgiler banky tarapyndan guralan ýaşlar üçin «AI Challenge» halkara emeli aň bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyry başlandy.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

2034

Türkmenistanly talyp Buharestde geçirilen Umumy fizika boýunça XII halkara olimpiadasynda 1-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň kiber-fiziki ulgamlar fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Gowşut Akmyradow Rumyniýanyň paýtagtynda inženerçilik hünärinden bilim alýan talyplaryň arasynda umumy fizika boýunça «Ion I.Agarbiceanu» XII halkara olimpiadasynda 1-nji orny eýeledi. 

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1601

Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýen ada eýe boldy

Koreýa Respublikasynyň Milli maglumat jemgyýeti guramasy (MMG) Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa we maglumat merkezinde işleýän Maglumat elýeterliligi merkezini (MEM) geçen ýylda geçiren işleriniň netijeleri boýunça, dünýäniň 56 ýurdunda hereket edýän şunuň ýaly merkezleriň arasynda «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýip ykrar etdi.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

1482

Türkmen we özbek ýokary okuw mekdepleri GIS tehnologiýalary oba hojalygynda ulanmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Samarkandyň weterinar lukmançylyk, maldarçylyk we biotehnologiýalar döwlet uniwersiteti hem-de Türkmen oba hojalyk instituty «Suwarymly ýerleriň topraklarynyň kartasyny düzmekde GIS tehnologiýalaryň ulanylyşy» diýen tema boýunça bilelikdäki onlaýn okuw maslahatyny guradylar.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

1905

Kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenleri taýýarlamakda tagallalar birleşdirilýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Agentligi «Sanly Bilim» bilim merkezi bilen hyzmatdaşlykda IT pudagy hünärmenleri üçin kiberhowpsuzlyk okuwyny başlady.

...143