mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

12.06.2024

total-veiw

2877

Oguz han adyndaky inžener-tehologiýalar uniwersitetiň mugallymlary Tunisde CDIO XX halkara maslahatyna gatnaşýarlar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary Tunisde 10–13-nji iýun aralygynda geçirilýän CDIO XX halkara maslahatyna gatnaşýarlar.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

1482

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynyň ikinji sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň saýtynda neşir edilen «Türkmenistanda ylym we tehnika» atly ylmy-nazary žurnalyň täze sanynda türkmen alymlarynyň ylmy garaýyşlarynyň giň toplumy barada düşünje berilýär. Ol taryh, etnografiýa, çeper edebiýat, dil bilimi, jemgyýeti öwreniş, kanun, biologiýa we lukmançylyk boýunça makalalary öz içine alýar.

news-photo

11.06.2024

total-veiw

1518

Ylym we innowasiýalar — ösüşiň esasy şerti

Şu gün paýtagtymyzda milli senenamamyzyň möhüm seneleriniň biri bolan Ylymlar gününe bagyşlanyp «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

news-photo

11.06.2024

total-veiw

1523

Türkmen wekiliýeti Kazanda XXXVII halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti 2–8-nji iýun aralygynda Kazan şäherinde köptaraply halkara ylmy-amaly maslahatyň çäklerinde geçirilen «Tehnikada we tehnologiýalarda matematiki usullar» atly XXXVII halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşdylar.

news-photo

11.06.2024

total-veiw

1394

Türkmen talyplary häzirki zaman dünýäsinde bilim migrasiýasynyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşdylar

Ýurdumyzyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary migrasiýa boýunça halkara gurama tarapyndan ýola goýlan maslahatda häzirki döwürde bilim migrasiýasynyň ähmiýetini we onuň ýurtlaryň durmuş-ykdysady ösüşine täsirini ara alyp maslahatlaşdylar.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

2380

Türkmenistanda ÝHHG-niň magistr derejesini almak üçin talyp hakly maksatnamasyna gatnaşjaklary saýlap almak işleri açyldy

ÝHHG Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýa boýunça magistr derejesini almak üçin talyp hakly maksatnamasyna gatnaşjaklary ikinji tapgyra alynýandygyny yglan etdi.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

1492

Alymlar azyk biotehnologiýasy esasynda täze önümleri işläp taýýarlaýarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 7-nji iýunda gol çeken Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek hem-de ony Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Halkara ylmy-tehnologiýa parky diýip atlandyrmak baradaky karary ýurduň ykdysadyýetinde tutýan ornuny has-da ýokarlandyrmaga, ylmyň gazananlarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmäge, ylmy-barlag işlerini toplumlaýyn esasda ösdürmäge, kiçi we orta telekeçiligiň innowasion taslamalara işjeň gatnaşmagyny gazanmak, innowasion önümleriň önümçiligini ýola goýmaga gönükdirilendir.

news-photo

08.06.2024

total-veiw

1960

Halkara ylmy maslahata gatnaşyjylaryň üns merkezinde — innowasion tehnologiýalar

Şu gün paýtagtymyzda «Ýaşyl» ykdysadyýetiň möhüm ugurlary: eko-, nano-, bio- we maglumat tehnologiýalary» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ylymlar gününe bagyşlanyp guralan maslahat türkmen alymlary bilen bir hatarda, 10-a golaý ýurtdan mugallymlary we ýaş alymlary bir ýere jemledi.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

2137

Türkmen wekiliýeti Kolumbiýada «UI GreenMetric» boýunça 10-njy Halkara workşopa gatnaşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti 4–7-nji iýun aralygynda Kolumbiýanyň paýtagty Bogota şäherinde geçirilýän «UI GreenMetric-iň institusionallaşdyrylmagy: öňe tarap ýol» diýen tema degişli uniwersitetleriň «UI GreenMetric» dünýä reýtingi boýunça (IWGM 2024) 10-njy Halkara workşopa gatnaşýar.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1726

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni ylmy maslahat bilen bellendi

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Önümçilik galyndylaryndan ekologiýa taýdan arassa täze önümleri almagyň tehnologiýalary» atly ylmy maslahaty geçirildi.

...146