mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ylym

news-photo

24.05.2024

total-veiw

1122

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders olimpiadalarynyň netijelerini yglan etdi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçirilen Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty boýunça olimpiadalaryň ýeňijilerini yglan etdi.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1818

Paýtagtymyzda «Halkara gatnaşyklary: parahatçylykly gepleşikleriň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi başlandy

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guran «Halkara gatnaşyklary: parahatçylykly gepleşikleriň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi öz işine başlady.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1737

Türkmenistanly alymlar ýapon önümleri bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen «Tokio Boeki Eurasia» ýapon kompaniýasynyň arasynda hereket edýän Ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşygyň çäginde türkmen alymlarynyň Ylymlar akademiýasynyň baş alym kätibiniň wezipesini ýerine ýetiriji Çaryýar Amansähedowdan, Himiýa institutynyň müdiri Hallymyrat Ataýewden we Tehnologiýalar merkeziniň müdiriniň orunbasary Jeren Aşyrmuhammedowadan ybarat wekiliýeti Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda saparda boldy.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

480

Türkmenistanlylar «AI Challenge» emeli aň bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

Emeli aň pudagyndaky Alýans bilen bilelikde Russiýanyň süýşürintgiler banky tarapyndan guralan ýaşlar üçin «AI Challenge» halkara emeli aň bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyry başlandy.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

109

Türkmenistanly talyp Buharestde geçirilen Umumy fizika boýunça XII halkara olimpiadasynda 1-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň kiber-fiziki ulgamlar fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Gowşut Akmyradow Rumyniýanyň paýtagtynda inženerçilik hünärinden bilim alýan talyplaryň arasynda umumy fizika boýunça «Ion I.Agarbiceanu» XII halkara olimpiadasynda 1-nji orny eýeledi. 

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1279

Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýen ada eýe boldy

Koreýa Respublikasynyň Milli maglumat jemgyýeti guramasy (MMG) Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa we maglumat merkezinde işleýän Maglumat elýeterliligi merkezini (MEM) geçen ýylda geçiren işleriniň netijeleri boýunça, dünýäniň 56 ýurdunda hereket edýän şunuň ýaly merkezleriň arasynda «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýip ykrar etdi.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

620

Türkmen we özbek ýokary okuw mekdepleri GIS tehnologiýalary oba hojalygynda ulanmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Samarkandyň weterinar lukmançylyk, maldarçylyk we biotehnologiýalar döwlet uniwersiteti hem-de Türkmen oba hojalyk instituty «Suwarymly ýerleriň topraklarynyň kartasyny düzmekde GIS tehnologiýalaryň ulanylyşy» diýen tema boýunça bilelikdäki onlaýn okuw maslahatyny guradylar.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

1530

Kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenleri taýýarlamakda tagallalar birleşdirilýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Agentligi «Sanly Bilim» bilim merkezi bilen hyzmatdaşlykda IT pudagy hünärmenleri üçin kiberhowpsuzlyk okuwyny başlady.

news-photo

20.05.2024

total-veiw

2043

Aşgabatda geçiriljek «Halkara gatnaşyklary: parahatçylykly gepleşikleriň medeniýeti» atly halkara bäsleşikde 250 talyp çykyş ederler

22-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Hazarýaka döwletleriniň, Türkiýäniň we Hytaýyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda «Halkara gatnaşyklary: parahatçylykly gepleşikleriň medeniýeti» atly halkara bäsleşigi badalga alar. Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan bilelikde guralýar.

news-photo

17.05.2024

total-veiw

1768

Ylymlar güni mynasybetli halkara ylmy maslahat geçiriler

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda «XXI asyrda ylym we bilim» atly halkara ylmy onlaýn-maslahaty geçiriler.

...141