mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Türkmenistanyň demirgazyk welaýatynda arpa ekiş dowam edýär

view-icon 3906

Daşoguz welaýatynda arpa üçin müň gektar ýer bölünip berlipdir. Bu sebitiň daýhanlarynyň arpa ösdürip ýetişdirmekde köpýyllyk tejribesi bar we her ýyl arpanyň bol hasylyny alýarlar. Olaryň ussatlygyndan başga-da, muňa köp babatda galla ekininiň kabul ederlikli ösüş döwri, kesellere durnuklylygy we ideg dannamaýanlygy-da ýardam edýär. Arpanyň artykmaçlyklaryna onuň ir ýetişmegi, toprakdaky çyg ätiýaçlyklaryny gowy ulanmagy we guraklyga çydamlylygyny-da goşýarlar. Ýerli daýhanlar arpanyň birnäçe ýerli we daşary ýurt görnüşlerini ösdürip ýetişdirýärler. Gymmatly konsentrirlenen mal iýmit bolan arpanyň şor ýerleriň hasyllylygynyň dikeldilmegine hem goşant goşýandygyny-da bellemelidiris. Bu ekini öndürýän sebitiň iň iri hojalygy 250 gektar ýer bölünip berlen S. Türkmenbaşy etrabydyr. Arpa Köneürgenç we Akdepe etraplarynda 150 gektar meýdana ekiler.

Daşoguz welaýatynda maldarçylyk oba hojalygynyň esasy pudaklaryndan biridir. Onuň zerurlyklary üçin her ýyl on müňlerçe tonna dürli iýmit, şol sanda arpa-da taýýarlanýar. Onuň ekilýän ösümlikleriň sanawynda möhüm orny eýeleýändigini ýerli tohum saýlaýjylarynyň arpanyň täze, has kämil görnüşlerini, şol sanda demirgazyk sebitiň agyr howa şertlerinde ösmäge uýgunlaşdyrylan görnüşlerini oýlap tapmak üçin, yzygiderli işleýändikleri-de subut edýär.

Batyr Uraýew