mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Täze köpri gurlar

view-icon 3065
Täze köpri gurlar

Ukrainanyň «Altkom» gurluşyk kompaniýasy meşhur Garabogaz kölüni Hazar deňzi bilen birleşdirýän bogazyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlar. Gol çekilen resminamalara laýyklykda Türkmenbaşydan Gazagystanyň serhedine çenli köpriniň gurluşygy 2022-nji ýylyň iýul aýynda başlanyp, 2024-nji ýylyň iýun aýynda doly tamamlanar. «Türkmenawtoýollary» döwlet konserniniň taslama institutynyň hünärmenleriniň taslamasy boýunça ol uzynlygy 354 metr, ini 17 metr we aýlagdan 7 metr beýiklikdäki dört zolakly (her tarapyna iki zolakly) Gazagystan serhedine çenli desga bolar. Mundan başga-da, kompaniýa oňa barýan iki müň metr uzynlykdaky ýollary-da gurar.

Täze inženerçilik desga iki zolakly, häzirki ulag gatnawyna laýyk gelmeýän köne köprä derek gurlar. Täze köpriniň ganatlary 110 we 64 metrlik demirden, şeýle hem köp ýük göterijilik we desganyň durnuklylygyny üpjün etjek demir-beton pürslerden ýerine ýetiriler. Köprüde pyýadalar üçin emeli yşykly we germewli ini iki metr zolak-da bolar.

Köpri Türkmenistan-Gazagystan ulag gatnawynda wajyp desga bolar. Ol Türkmenistanyň Günbatarynda döredilýän logistika ulgamynyň bir bölegidir. Onuň üstünden geçýän awtomobil ýoly Aşgabat-Türkmenbaşy multimodal ýolunyň dowamy bolup, Türkmenistan bilen Gazagystany birleşdirer, bu bolsa ulag akymyny we iki ýurduň arasynda haryt dolanşygynyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer.