mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar

view-icon 1362

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Siziň Alyhezretiňize özbek we türkmen halklarynyň taryhyndaky möhüm we şanly sene — ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Türkmenistan biziň köpasyrlyk ýakyn dostumyz we goňşymyz, wagtyň synagyndan geçen ygtybarly hyzmatdaşymyzdyr. Türkmenistan bilen bizi medeni däplerimiziň umumylygy, dilimiziň, däp-dessurlarymyzyň ýakynlygy baglanyşdyrýar. Iki ýurduň Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen ýoluna ser salsak, onda 30 ýylyň içinde bize ýurtlarymyzyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň berk syýasy-diplomatik we hukuk binýadyny döretmegiň başardandygyny aýratyn bellemek gerek.

Özara hormat goýmaga we goldaw bermäge esaslanýan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklary biziň umumy syýasy erkimiz netijesinde soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykaryldy, anyk many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Ýokary derejedäki syýasy dialog, şeýle-de parlamentara we sebitara gatnaşyklar işjeňleşdirilýär. Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk meseleleri, suw hojalygy meseleleri boýunça hökümetara toparlaryň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça bilelikdäki işleri durmuşa geçirýäris.

Siziň bilen 2022-nji ýylda Daşkentde, Samarkantda we Aşgabatda bolan dostlukly hem-de netijeli duşuşyklarymyzyň dowamynda biz köptaraplaýyn, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzy yzygiderli ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigimizi ýene-de bir gezek tassykladyk. Şunuň bilen baglylykda, Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy halklarymyzyň bähbidine ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellemek isleýärin hem-de özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmaga we önümleriň görnüşlerini giňeltmäge, senagat taýdan kooperirleşmegi mundan beýläk-de pugtalandyrmaga taýýardygymyzy tassyklamak isleýärin.

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýlan nusgalyk strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň biziň doganlyk ýurtlarymyzyň abadançylygynyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine berk ynanýaryn.

Pursatdan peýdalanyp, Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, jogapkärli işiňizde uly üstünlikleri, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş, abadançylyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Şawkat MIRZIÝOÝEW,

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti.