mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

01.10.2022

total-veiw

638

Dabaraly çäre geçirildi

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 1-ine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ynsanperwerlik gatnaşyklaryny, nesilleriň arasyndaky agzybirlik ýörelgelerini alamatlandyrýan Ýaşulylaryň halkara güni mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.

news-photo

29.09.2022

total-veiw

2859

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde täze taslama

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýaş mugallymlaryň şeýle hem talyplaryň taýýarlan «zSpace 3D» atly ölçegli görnüşde ýasalan kopmýuter enjamy işlenilip düzüldi.

news-photo

28.09.2022

total-veiw

2628

Ýörite kafedralar himiýa ylmynyň ösüşini çaltlandyrarlar

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň professor-mugallymlarynyň we ýurdumyzyň esasy ylmy-barlag institutlarynyň alymlarynyň gatnaşmagynda ýörite okuw-ylmy kafedralary döredildi.

news-photo

27.09.2022

total-veiw

2264

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen talyplar bäsleşiginiň jemleri jemlendi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary boýunça talyplar bäsleşiginiň jemleri jemlendi.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

2865

Eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň baýramy mynasybetli bäsleşik

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda bäsleşik geçirilýär.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2837

Ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli ylmy taslamalaryň sergisi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we informatika institutynyň Ýaş alymlar geňeşiniň ylmy taslamalarynyň ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk sergisi geçdi.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2910

Ýöriteleşdirilen mekdepleriň sany artýar

Täze – 2022-2023-nji okuw ýylynyň başlanmagy bilen Daşoguz welaýatynda daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen umumy bilim berýän orta mekdepleriň sany artdy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

2487

Biologlar hapalanma garşy göreşýärler

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýa merkeziniň biotehnologiýa barlaghanasynda uglewodorody täsirli ýok ediji mikroorganizmler toplumyny emele getirmek boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar, ýerli mikroorganizmlerden uglewodorod-oksidleýji bakteriýalar bölünip çykýar, ýok ediji mikroorganizmleriň dürli uglewodorodlar babatyndaky täsirlilik häsiýetleri öwrenilýär.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

2059

Goşa baýrama bagyşlanan çäre

Ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Uzak gündogar dilleri kafedrasynyň mugallymlarynyň we hytaý dili hünäriniň talyplarynyň gatnaşmagynda Hytaý Halk Respublikasynda bellenilýän Mugallymlar güni we beýik akyldar Konfusiniň doglan güni mynasybetli çäre geçirildi.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

1413

Ýaşlar – geljegiň eýesi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna çagyrylan myhmanlaryň we talyplaryň arasynda bilim duşuşygy geçirildi.

...93