mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Hyzmatdaşlyk

news-photo

17.07.2024

total-veiw

3557

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 18-nji mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 16-njy iýulynda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi.

news-photo

16.07.2024

total-veiw

2456

Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 15-nji iýulynda Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi.

news-photo

14.07.2024

total-veiw

2538

KHBS üçin maglumat

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigi barada habar berýär.

news-photo

12.07.2024

total-veiw

3624

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirdi

2024-nji ýylyň 11-nji iýulynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mekan Işangulyýew bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ýasin Ekrem Serimyň arasynda duşuşyk geçirildi.

news-photo

11.07.2024

total-veiw

3011

Abadan durmuşyň bähbidine hyzmatdaşlyk

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda her ýylyň 11-nji iýulynda bellenilýän halkara sene — Bütindünýä ilat güni mynasybetli 2024-nji ýylda dünýä ilaty hakynda ählumumy Hasabatyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

news-photo

11.07.2024

total-veiw

2803

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

2024-nji ýylyň 9-17-nji iýuly aralygynda Ženewada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugynyň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasyna (WIPO) agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisine gatnaşýar. Çäräniň çäginde WIPO-nyň düzüm birlikleriniň, ýörite komitetleriniň, sebitleýin toparlarynyň nobatdaky we adatdan daşary mejlisleri geçirilýär.

news-photo

06.07.2024

total-veiw

3159

Antoniu Guterriş BMG-niň Türkmenistandaky Merkezi wekilhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş BMG-niň Türkmenistandaky Merkezi wekilhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

news-photo

06.07.2024

total-veiw

2793

Adam hukuklary geňeşiniň 56-njy mejlisiniň çäginde çäre geçirildi

2024-nji ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň (UNOG) ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy, UNOG-yň ýanyndaky Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanalary bilen bilelikde Adam hukuklary boýunça Geňeşiň dowam edýän 56-njy mejlisiniň çäginde ugurdaş çäre guraldy.

news-photo

05.07.2024

total-veiw

2753

Tokio şäherinde «Merkezi Aziýa – Ýaponiýa» işewürler dialogy geçirildi

2024-nji ýylyň 4-nji iýulynda Tokio şäherinde Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda Ýaponiýanyň ROTOBO assosiasiýasy tarapyndan «Merkezi Aziýa – Ýaponiýa» işewürler dialogynyň ikinji duşuşygy geçirildi.

news-photo

04.07.2024

total-veiw

2149

Aşgabat ŞHG-niň işiniň esasyny düzýän düýpli ýörelgeleri doly paýlaşýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) Sammitiniň çäklerinde geçirilen wekiliýet baştutanlarynyň «ŞHG+» görnüşindäki duşuşygyndaky çykyşynda Türkmenistan ŞHG-niň işiniň esasyny düzýän parahatçylyk, özara hormat goýmak, deňhukuklylyk, hyzmatdaşlyk ýaly düýpli ýörelgeleri doly paýlaşýandygyny we olaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň üstünde işlemäge taýýardygyny nygtady.

...292