mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

28.01.2023

total-veiw

1347

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

25.01.2023

total-veiw

1932

Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak — döwlet syýasatynyň möhüm ugry

Şu gün hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, “Çoganly” ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky kottejler toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasy geçirildi. Munuň özi häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän täze şäher düzümini döretmek işiniň dowam etdirilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

news-photo

24.01.2023

total-veiw

1708

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl Saglygy goraýyş we sport ulgamy

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri» diýlip atlandyrylýan ösüşiň häzirki tapgyrynda mähriban halkymyz baradaky hemmetaraplaýyn alada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

news-photo

23.01.2023

total-veiw

1808

Halk demokratiýasynyň dabaralanmagy

Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi — döwlet Garaşsyzlygynyň, agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, halk demokratiýasynyň dabaralanmagy” atly dabaraly maslahat geçirildi.

news-photo

23.01.2023

total-veiw

1452

Ýurdumyzda boljak howa barada

Gijelerine – sowuk, gündizlerine – maýyl. Ýaňy başlanan hepdäniň dowamynda ine, şunuň ýaly howa bolar. «Gyşyň güni kyrk tüýsli, kyrkysy-da gylyksyz» diýleni. Şonuň üçin ýurdumyzyň aglaba böleginde howa ýagynsyz açyk bolsa-da, öňki ýaly sowuk bolar. Özi-de onuň iň ýokary temperaturasy +16 dereje belgä ýakynlaşyp biler.

news-photo

21.01.2023

total-veiw

1615

Watanymyzyň röwşen geljeginiň waspy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda dabaraly konsert geçirildi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow konserte hormatly tomaşaçy hökmünde gatnaşdy.

news-photo

21.01.2023

total-veiw

1483

Jemgyýetimiziň demokratik esaslaryny berkidip

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnalyň bu sanyndaky makalalar şanly senä — Watanymyzyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyna bagyşlandy.

news-photo

20.01.2023

total-veiw

2586

Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbi tutuldy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň barşynda sähetli günleriň birinde il içinde sylaglanýan ýaşulularyň gatnaşmagynda welaýatyň baş metjidiniň düýbüni tutmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýdyp, beren ak patasyndan ugur alnyp, sähetli anna gününde bu mukaddes işe girişildi.

news-photo

19.01.2023

total-veiw

1605

Ilata hyzmat edýän awtobuslar ruhlandyryjy toý şygarlar bilen bezeldi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatynyň jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda geçiriljek güni ýakynlaşyp gelýän şu günler paýtagtymyzyň ilatyna hyzmat edilişiniň hili we medeniýeti hem ýokarlanýar. 

news-photo

19.01.2023

total-veiw

1862

Kanunçylyk we demokratiya

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistanyň ösüşi ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny düýpli, mazmun taýdan täzelemäge, demokratik edaralaryň işine häzirki zaman ölçeglerini we kadalaryny ornaşdyrmaga, döwletiň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmäge, adamyň döredijilik mümkinçiliklerini açmak, raýatlyk hukuklaryny hem-de azatlyklaryny üpjün etmek we goramak üçin zerur şertleri döretmäge gönükdirilen öndebaryjy özgertmeler bilen häsiyetlendirilýär.

...244