mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

05.06.2023

total-veiw

351

Türkmenistanda yssy howa garaşylýar

Öňümizdäki günlerde Türkmenistanda yssy howa bolar. Howanyň ortaça temperaturasy +40... gradusa ýeter. Hepdäniň ahyrynda birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar.

news-photo

05.06.2023

total-veiw

220

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi

Bahar bilen tomsuň erňeginde okyjylar «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň bäşinji sany bilen tanyşmak, ondaky täsirli makalalary, çeper eserleri okamak mümkinçiligine eýe boldular. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanynda döredilen elektron neşiriň täze sany «Türkmenmetbugat» web-saýty arkaly okyjylara ýetirildi.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

955

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe Kanunlaryň taslamalaryna garaldy hem-de kabul edildi. Maslahata degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

164

Daşky gurşawyň abadançylygy bagtyýar durmuşyň kepilidir

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komiteti we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi guramagynda Daşoguz şäherinde maslahat geçirildi.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

968

Saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi

Arkadag şäheri möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä — Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Geňeş agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görýär. Ol 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriler.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

1004

Çagalar sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsümi başlandy

Şu gün ýurdumyzyň ähli sebitlerinden gelen mekdep okuwçylary tomusky dynç alyş möwsüminde Köpetdagyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän tebigy şypahana zolagy bolan Gökderä ugramak üçin paýtagtymyzyň Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdançada ýygnandylar. 

news-photo

02.06.2023

total-veiw

949

«Awaza» şypahanasy – jana şypaly melhemler mekany

Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna gelýänleriň sany günsaýyn artýar.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

1026

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

Şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde baýramçylyk dabarasy geçirildi. Onuň dowamynda bu ýerde terbiýelenýän çagalara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan, şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalaryndan sowgatlar gowşuryldy.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

975

Balkanabat şäherinde welaýat adalat bölüminiň täze edara binasynyň dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi

Ýurdumyzyň Günbatar sebitiniň Balkanabat şäherinde welaýat adalat bölüminiň täze edara binasynyň dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berilmegi Balkan welaýat merkeziniň binagärlik gözelliginiň üstüni ýetirdi.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

470

Türkmenistan gümrük işini has-da kämilleşdirýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gümrük amallaryny awtomatlaşdyrma bölüminiň işgärlerinden ybarat topar sebitleýin seminara gatnaşdy. Bu barada ýurdumyzyň gümrük edarasynyň web-saýtynda habar berilýär.

...257