mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

25.05.2024

total-veiw

777

Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi

Şu gün Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň “Çoganly” ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýynyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

503

Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde «Soňky jaň» mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň ähli umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli baýramçylyk çäreleri geçirildi.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

1692

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

Şu gün paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Bu gözden geçiriliş şähergurluşyk, binagärlik we häzirki zaman şäher infrastrukturasyny döretmek babatda ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini, toplan tejribesini we mümkinçiliklerini görkezmäge gönükdirilendir.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

390

Türkmen halysynyň baýramy we Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli baýramçylyk çäresi

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy we Türkmenistanyň Inžener­tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň kitaphanasynyň guramagynda Türkmen halysynyň baýramy hem Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Türkmen nepis halysy – Ak şäherimiziň bezegi» ady bilen baýramçylyk çäresini geçirdi.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

213

Maglumat elýeterlilik merkeziniň internet saýty işe girizildi

2021-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Koreýa Respublikasynyň Ylym we maglumat tehnologiýalar ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň we Günorta Koreýanyň Milli maglumat agentligi bilen özara baglaşan Ähtnamanyň esasynda işleýän Maglumat elýeterlilik merkezi öz saýtyny döretdi. 

news-photo

24.05.2024

total-veiw

468

Daşoguzda çäge süýşmelerinden goramak meselesi çözülýär

Daşoguz şäherinden halkara howa menziline barýan awtoulag ýolunyň käbir bölümlerinde bu ýazda ýerleri abadanlaşdyrmak boýunça işleriň arasynda çäge berkitmek işleri hem geçirildi.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1557

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli sergi guraldy

Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýinde «Ak mermerli gözel şäher Aşgabat» atly sergi açyldy. Ol Döwlet nyşanlarynyň suratlary bilen açylýar.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1355

Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebinde «Gül diýaryň ýüregi Aşgabat» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1277

ÝUNISEF-iň gender deňligi boýunça geňeşçisi Aşgabatdaky DÖM merkezinde okuw sapagyny geçdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça gender deňligi boýunça geňeşçisi Şiba Harma Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary üçin bilim we usulyýet merkezinde okuw sapagyny geçdi.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1228

Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili

Şu gün Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi.

...302