mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

30.09.2022

total-veiw

614

“Syýasat we jemgyýet” žurnalynyň nobatdaky sany

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» atly ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

573

“Türkmen arhiwi” žurnalynyň nobatdaky sany

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi tarapyndan neşir edilýän «Türkmen arhiwi» atly taryhy-resminama, ylmy-taglymat we usulyýet žurnalynyň nobatdaky sany 2020-2021-nji ýyllarda ýurdumyzda kabul edilen resminamalaryň toplumy bilen açylýar.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

589

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym aý Milli jemgyýeti (TGÝAMJ) we BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) özara düşünişmek hakynda Ähtnama we adatdan daşary ýagdaýlarda hereketleriň maksatnamasy hakynda degişli resminama gol çekdiler.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

249

Aşgabatda «Ýeri bilelikde gorap saklalyň!» atly howa we ekologik festiwal geçiriler

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny bellemek babatyndaky çäreleriň çäginde Aşgabatda geçiriljek «Ýeri bilelikde gorap saklalyň!» atly ilkinji howa we ekologik festiwala çagyrýar.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

569

Ildeşlerimiz ýaşlaryň ekologik işjeňligi boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdylar

Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) ýaş ilçileri Leýli Ýagşyýewa we Döwran Şammyýew ýaşlaryň ekologik işjeňligi boýunça Stambulda geçirilen sebitleýin maslahata gatnaşdylar.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

1431

Täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy

Berkarar döwletimiziň Baş baýramy – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary ajaýyp toý sowgadyny aldylar.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

1459

Täze jaýlaryň toý şatlygy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramy mynasybetli guralýan dürli täsirli dabaralardyr Balkan welaýatynda hem ýokary derejede ýaýbaňlandyrylýar. 

news-photo

26.09.2022

total-veiw

1177

Watan goragçylary üçin

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Balkanabat şäherinde merdana Watan goragçylaryny buýsandyran ýene bir şanly waka – milli Ýaragly Güýçlerimiziň harby bölüminiň täze binalar hem-de desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

264

Ýurdumyzda güýz paslynyň salkyn günlerine we käbir ýerlerde ýagyş ýagmagyna garaşylýar

Sentýabryň soňky hepdesi şemally we ýagyşly boljaga meňzeýär. Türkmenistanda howanyň ortaça temperaturasy +33 gradus bolar.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

598

Täze ýaşaýyş jaýlarynyň dabarasy belentden tutuldy

Eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 31 ýyllyk baýramy ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem medeni-durmuş maksatly binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabaralary bilen utgaşdy.

...233