mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

01.12.2023

total-veiw

1218

Arkadagly Gahryman Serdarymyz: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýandygyny aýtdy.

news-photo

01.12.2023

total-veiw

1256

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak barada başlangyjy tassyklady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak barada başlangyjy tassyklady.

news-photo

30.11.2023

total-veiw

1326

Türkmen obasynyň täze keşbi boýunça döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

29-njy noýabrda Jemgyýetçilik guramalary merkezinde Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşiniň «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde geçiren türkmen obasynyň täze keşbi boýunça döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlemek we ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

news-photo

29.11.2023

total-veiw

1451

Glisirrizin turşusyny öndürýän kärhana gurulýar

Amyderýanyň kenarynda bitýän buýanyň köki türkmen topragynda önýän milli baýlyklarymyzyň biridir. Mälim bolşy ýaly, buýan köki gadymyýetden bäri halk lukmançylygynda hem-de häzirki zaman saglygy goraýyş ulgamynda bejeriji serişde hökmünde, şeýle hem konditer we kosmetika önümçiliginde giňden ulanylýar. 

news-photo

28.11.2023

total-veiw

1597

Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça 18-nji Ýaşlar konferensiýasynda wekilçilik etdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde (COY18) geçirilen BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça 18-nji Ýaşlar maslahatyna Türkmenistandan Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri gatnaşdy.

news-photo

27.11.2023

total-veiw

2138

Ýurdumyzda gijelerine howa sowar

Senenama laýyklykda gyşyň başlanmagy bilen ýurdumyzda aram salkyn howa bolar. Howanyň ortaça temperaturasy gündizlerine +12 gradus bolar. Hepdäniň dowamynda gijelerine howa sowar. Daşoguz welaýatynda gijelerine howanyň temperaturasy -2 gradusa ýeter diýlip çak edilýär. Mundan başga-da, käbir ýerlerde ýagyş ýagmagy mümkin.

news-photo

25.11.2023

total-veiw

1925

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň dördünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe möhüm kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryna garaldy.

news-photo

23.11.2023

total-veiw

2074

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň dördünji maslahaty 2023-nji ýylyň 25-nji noýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň binasynda geçirilýär.

news-photo

23.11.2023

total-veiw

1716

Aşgabatda Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynyň kabul edilmeginiň 75 ýyllygy mynasybetli çäreler geçirildi

BMG-niň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň müdirliginiň çarçuwasynda Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynyň şu ýylyň 10-njy dekabrynda bellenjek 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin adam hukuklary, aýry tutmazlyk, gorag, hasabata degişlilik we BMG-niň adam hukuklary boýunça beýleki halkara ülňülerine degişli meseleler boýunça maslahat geçirildi.

news-photo

20.11.2023

total-veiw

2025

Ýurdumyzda maýyl howanyň dowam etmegine garaşylýar

Şu hepdede güneşli, salkyn howa bolar. Gündizlerine howanyň ortaça temperaturasy +27 gradus töwereklerinde saklanar. Käbir sebitlerde az-owlak ýagyş ýagmagy mümkin.

...275