Ï Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

view-icon 1713

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn.

Beýik Biribardan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna we ähli musulman ymmatyna bolsa rowaçlyk hem-de rysgal-bereket dileýärin.

Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Şeýh Mohammed bin Zaýed AL NAHAÝÝAN,

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Mübärek Gurban baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňizi, Türkmenistanyň Hökümetini we doganlyk türkmen halkyny tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu şatlykly baýramyň berekediniň musulman ymmatynyň arasynda agzybirligi, jebisligi mundan beýläk-de pugtalandyrjakdygyna hem-de Ýer ýüzünde parahatçylygyň, raýdaşlygyň, adalatlylygyň rowaçlanmagynyň şaýady boljakdygymyza umyt edýärin.

Beýik Allatagaladan Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, üstünlik, Türkmenistanyň Hökümetine we dostlukly halkyna bolsa bagtyýarlyk hem-de abadançylyk dileýärin.

Hormatlamak bilen,

Mohammad MOHBER,

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň wezipesini

wagtlaýyn ýerine ýetiriji.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz!

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu baýram rehimdarlygy we dost-doganlygy alamatlandyrmak bilen, Hindistanyň baý medeniýetli mirasynyň aýrylmaz bölegidir hem-de onuň musulman raýatlarynyň millionlarçasy tarapyndan ýurduň ähli künjeginde uly şatlyk bilen bellenilýär.

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Çuňňur hormatlamak bilen,

Narendra MODI,

Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn.

Beýik Biribardan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna we ähli musulman ymmatyna bolsa rowaçlyk hem-de rysgal-bereket dileýärin.

Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Şeýh Mohammed bin Raşid AL MAKTUM,

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti,

Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn.

Beýik Biribardan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna we ähli musulman ymmatyna bolsa rowaçlyk hem-de rysgal-bereket dileýärin.

Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Şeýh Mansur bin Zaýed AL NAHAÝÝAN,

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti,

Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri.