mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

07.02.2024

total-veiw

2162

«Oskar ýa-da bir gün üçin gaty köp» sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda fransuz dramaturgy Klod Manýeniň «Oskar ýa-da bir gün üçin gaty köp» komediýasynyň ilkinji görkezilişi boldy.

news-photo

07.02.2024

total-veiw

2093

Türkmen döwlet çeperçilik mekdebiniň mugallymlarynyň eserleriniň sergisi açyldy

Nakgaşlar birleşiginiň Sergi merkezinde Türkmen döwlet çeperçilik mekdebiniň mugallymlarynyň eserleriniň sergisi açyldy. Bu döredijilik okuw mekdebinde nakgaşlyk hünärini saýlan zehinli ýaşlarymyz kär başarnygyny özleşdirýärler. Şonuň üçinem türkmen şekillendiriş sungatynyň geljegi, esasan, olaryň mugallymlaryna baglydyr.

news-photo

05.02.2024

total-veiw

1779

Hytaýyň Türkmenistandaky Medeniýet ýyly tamamlandy

Şu gün paýtagtymyzda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçirildi. Bu waka mynasybetli dostlukly döwletiň wekilçilikli topary ýurdumyza geldi. Onuň düzüminde ugurdaş edaralaryň ýolbaşçylary we işgärleri, aýdym-saz, tans sungatynyň ussatlary, akrobatlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri — “Ženmin Žibao” gazetiniň, “Sinhua” habarlar agentliginiň žurnalistleri bar.

news-photo

31.01.2024

total-veiw

3203

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Dynç günlerinde paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary üçin gyzykly medeni çäreler garaşýar.

news-photo

31.01.2024

total-veiw

3401

Aýhan Hajyýewiň 100 ýyllygy şekillendiriş sungaty muzeýinde bellener

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň aprel aýyna meýilleşdirilýän 100 ýyllygy mynasybetli açyljak sergä taýýarlanýar.

news-photo

30.01.2024

total-veiw

3206

Halkara aýdym-saz bäsleşiginde ýurdumyzyň ýaş gobonisti üçünji orny eýeledi

Türkmenistandan ýaş gobonist Eziz Garýagdyýew çagalar sazçylyk mekdepleriniň we «Sazly marafon» çagalar sungat mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçirilen IX Bütinrus saz gurallary bäsleşiginde üçünji orny eýeledi.

news-photo

30.01.2024

total-veiw

2506

«Ylym» neşirýatynda «Änew şahyrlary we halk döredijiligi» atly täze kitap çap edildi

«Ylym» neşirýaty änewli şahyrlaryň uzak ýyllaryň dowamynda öwrenilen edebi mirasynyň we halk döredijiliginiň täze golýazma çeşmeleriniň öwrenilmegi esasynda 120 sahypalyk kitap neşir etdi.

news-photo

26.01.2024

total-veiw

3141

Türkmenistanda Hindistan Respublikasynyň güni bellenildi

Şu gün türkmen paýtagtynda milli baýram – Hindistan Respublikasynyň güni mynasybetli konsert geçirildi. Bu döredijilik çäresi türkmenistanlylary hindi halkynyň köp görnüşli sungaty, özboluşly däp-dessurlary we medeniýetdäki üstünlikleri bilen tanyşdyrmaga niýetlenendir.

news-photo

25.01.2024

total-veiw

4171

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Dynç günlerinde paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary üçin gyzykly medeni çäreler garaşýar.

news-photo

25.01.2024

total-veiw

2962

Bagşy gyzlaryň topary milli dutarçylar mekdebiniň däplerini dowam edýär

Türkmen halk aýdym-sazlary äleminde ýerine ýetirijilik zehini we dutar çalmakda ussat zenan bagşylar az däldir.

...239