mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

10.03.2023

total-veiw

1973

Täsirli geçen duşuşyk

Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynyň 5-nji orta mekdebinde Türkmen döwlet gurjak teatrynyň artistleri bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

news-photo

09.03.2023

total-veiw

1843

Lebap welaýatynyň sazly-drama teatrynyň artistleri Aşgabatda çykyş ederler

11-nji martdan 18-nji mart aralygynda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet sazly-drama teatry Aşgabatda çykyş eder.

news-photo

07.03.2023

total-veiw

2401

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk konserti

Şu gün Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda Watanymyzyň gelin-gyzlaryna bagyşlanan konsert boldy.

news-photo

07.03.2023

total-veiw

2156

Baýramçylyk mynasybetli guralan sergi

Daşoguz welaýatynyň taryhy-ülkäni öwreniş muzeýinde ýerleşdirilen çagalar suratlarynyň täze sergisinde dürli ugurlardan suratlar görkezildi. 

news-photo

07.03.2023

total-veiw

1711

Nakgaş zenanlaryň işleriniň sergisi

Paýtagtymyzyň Sergi merkezinde 8-nji mart – Halkara zenanlar güni mynasybetli her ýyl zenan suratkeşleriň sergisi guralýar. Indi bu çäre yzygiderli geçirilip, meşhurlyga eýe bolýar: şu ýylky sergä diňe bir Aşgabat şäherinden däl, eýsem welaýatlardan hem 200 suratkeş gatnaşdy.

news-photo

06.03.2023

total-veiw

1988

Täze spektaklyň ilkinji görkezilişi boldy

A.S. Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynyň sahnasynda Semýon Zlotnikowyň «Erkek kişi geldi bir jenanyň ýanyna» diýen spektaklyň ilkinji görkezilişi boldy. 

news-photo

06.03.2023

total-veiw

1915

Resul Gylyjowyň orkestriniň sazandalary: iň gowy ähli çykyşymyz – zenanlar üçin!

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Halkara Aýal-gyzlar gününe bagyşlanan konsert boldy. Teatryň sahnasynda – Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri. Orkestriň sazandalary baýramçylyk konsertini Andreý Petrowyň «Oduň söndürilişi» filmine ýazan uwertýurasy bilen açdylar.

news-photo

03.03.2023

total-veiw

2060

Konserwatoriýa: zenanlara söýgi bilen

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti boldy.

news-photo

01.03.2023

total-veiw

2793

Berdisähet Gurbansähedowyň zehininiň köptaraplylygy

Suratkeş Berdisähet Gurbansähedowyň 65 ýaşy mynasybetli paýtagtymyzyň Sergi merkezinde onuň 80-e golaý işini özünde jemleýän şahsy sergisi açyldy.

news-photo

01.03.2023

total-veiw

2725

«ArtEast» teatrynda Ostrowskiniň «Girdejili ýer» pýesasy sahnalaşdyryldy

Bu ýyl döredijiligi teatr sahnasy bilen gönüden-göni baglanyşykly rus dramaturgy Aleksandr Nikolaýewiç Ostrowskiniň dünýä inmeginiň 200 ýyllygy bellenilýär.

...201