mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

23.05.2023

total-veiw

1577

Gadymy Şährylamda dikeldiş işleri tamamlanyldy

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýän Şähryslam taryhy ýadygärliginiň çäginde Medeni mirasy goramak boýunça ilçiler gaznasynyň (AFCP) 27-nji taslamasynyň ýapylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

23.05.2023

total-veiw

2469

Retro aýdym saz-konserti taýýarlanylýar

26-njy maýda sagat 18:30-da Konserwatoriýanyň uly zalynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi wokal bölümini uçurymlarynyň konserti geçiriler.

news-photo

23.05.2023

total-veiw

1293

Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde täze ekspozisiýa

Žanr, görnüş we usul (stil) taýdan tapawutlanýan şekillendiriş eserleri we heýkeller Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň täze sergisiniň esasyny düzmek bilen, bu ýere gelýänleriň arasynda uly gyzyklanma döretdi. 

news-photo

22.05.2023

total-veiw

301

Selim Gurbansähedowyň ýekelikdäki konserti geçirildi

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Selim Gurbansähedowyň ýekelikdäki konserti geçirildi.

news-photo

21.05.2023

total-veiw

1161

Kümüş çaýmak gruzin halkynyň zergärlikçilik sungatynyň bir görnüşidir

Ýurdumyzyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Gruziýanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli minankari usulyny ulanýan gruzin zergärleriniň işleriniň sergisi açyldy. Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamyradow we Gruziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Konstantin Sabiaşwili gatnaşdy.

news-photo

19.05.2023

total-veiw

1484

Paýtagtymyzyň dynç gunlerinde: sergiler, konsertler we teatrlaryň sahnalarynda görkeziljek oýunlar

Dynç günlerinde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin dürli medeni çäreler garaşýar.

news-photo

18.05.2023

total-veiw

1433

Şanly sene mynasybetli aýdym-sazly dabaralar

Şu gün paýtagtymyzdaky Mejlisler merkezinde geçirilen sungat ussatlarynyň konserti Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guralan baýramçylyk çäreleriniň iň şowhunlylarynyň biri boldy.

news-photo

18.05.2023

total-veiw

1445

Ýurdumyzyň Konstitusiýa we Döwlet baýdagy gününe bagyşlanan sergi

Paýtagtymyzyň Sergi merkezinde ýurdumyzyň Konstitusiýa we Döwlet baýdagy gününe bagyşlanyp žiwopis işleriniň sergisi açyldy.

news-photo

18.05.2023

total-veiw

821

«Mukam» skripkaçylar ansamblynyň Garold Neýmarkyň 85 ýaşynyň dolmagy mynasybetli konserti

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň halk artisti Garold Neýmarkyň 85 ýaşynyň dolmagy mynasybetli onuň ýolbaşçylyk edýän «Mukam» skripkaçylar ansamblynyň konserti geçirildi.

news-photo

17.05.2023

total-veiw

1092

Çeperçilik akademiýasynyň galereýasynda ýaş suratkeşleriň sergisi açyldy

Bäşim Nuraly adyndaky Çagalar çeperçilik mekdebiniň 2023 ýylyň uçurymlary Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň galereýasynda açylan sergä gatnaşdylar.

...209