mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

09.05.2024

total-veiw

2305

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestri 10-njy maýda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Aşgabadyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny «Frontdan gelen hatlar» atly konserte çagyrýar.

news-photo

08.05.2024

total-veiw

2370

Ýeňiş güni mynasybetli baýramçylyk konserti

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli geçirilen uly konsert «Men seni söýýärin, durmuş» atly aýdym bilen açyldy. Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň sahnasynda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfonik orkestriniň ýerine ýetirmeginde Eduard Kolmanowskiniň sazy ýaňlandy.

news-photo

07.05.2024

total-veiw

1778

Aşgabatda «Türkmen-Türk doganlygy» sergisi geçirildi

Geçen dynç günleri Bilelikdäki türkmen-türk mekdebinde türkmen palawyny we türk usulynda bişirilen noýba datmaga, şeýle hem Türkiýäniň hem-de Türkmenistanyň medeni däp-dessurlary bilen tanyşmaga mümkinçilik döredi.

news-photo

06.05.2024

total-veiw

2256

Magtymguly Pyragynyň şygryýeti nusgawy sazyň gözelliginde

«Watan» kinokonsert merkezinde «Kamerata Aşgabat» orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen nusgawy saz muşdaklary üçin konsert uly üstünlik bilen geçdi.

news-photo

06.05.2024

total-veiw

1955

Yslam Babaýewiň dolan gününiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş gitaraçylaryň konserti geçirildi

Yslam Babaýewiň ady türkmen saz sungatynyň taryhyna ymykly girdi. Ol Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet sazçylyk ýörite orta hünär mekdebinde we konserwatoriýada gitara ugruny açyp, milli gitara mekdebiniň kemala gelmegine we ösmegine saldamly goşant goşdy.

news-photo

04.05.2024

total-veiw

2346

Türkmen filmleri Türkiýede geçirilen halkara kinofestiwalynyň baýraklaryna eýe boldy

2024-nji ýylyň 2-3-nji maýynda Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde «Turan» atly halkara kinofestiwaly geçirildi, döredijilik çäresini guraýjylar hökmünde Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) we Türkiýäniň Medeniýet we Syýahatçylyk ministrligi çykyş etdiler.

news-photo

03.05.2024

total-veiw

2297

Türkmen gurjak teatrynyň indi öz saýty bar

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň resmi saýty synag görnüşinde başlady.

news-photo

03.05.2024

total-veiw

2406

Balkanabatdaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda «Türkmen halysy – milli buýsanjymyz» atly sergi-bäsleşigi geçirildi

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Türkmen halysy – milli buýsanjymyz» atly haly we haly önümleriniň sergi-bäsleşiginiň welaýat tapgyrlary dowam edýär. 

news-photo

02.05.2024

total-veiw

1759

Dünýä gözelliginiň kämil röwüşleri»: suratkeş Kämil Weliahmedowyň sergisi

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy şekillendiriş sungatynyň muşdaklaryny türkmen tebigatynyň täsin künjeklerine bagyşlanan suratlar sergisi bilen begendirdi. Bu gezek «Dünýä gözelliginiň kämil röwüşleri» sergisiniň awtory Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri tanymal suratkeş Kämil Weliahmedow boldy.

news-photo

02.05.2024

total-veiw

2215

Dünýäde dogduk obaňdan owadan ýer ýok

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde şu ýyl 75 ýaşyny dolduran Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedowyň şahsy sergisi geçirildi.

...252