mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Resmi

12.07.2024

total-veiw

1433

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.G.AŞYROW hakynda

Arslan Gurbanmämmedowiç Aşyrowy, saglyk ýagdaýy sebäpli, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

1393

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.B.REJEPOW hakynda

Meýlis Baýrammyradowiç Rejepowy Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Aşgabat» teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

1303

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany N.K.AMANNEPESOW hakynda

Nurmuhammet Kakabaýewiç Amannepesowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

1286

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.G.ÝUSUPOWA hakynda

Gülşat Geldiýewna Ýusupowany Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

1516

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany O.K.ÖWEZSÄHEDOW hakynda

Orazgeldi Kakabaýewiç Öwezsähedowy Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory wezipesine bellemeli.

12.07.2024

total-veiw

1316

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany ORAZOW P.O. hakynda

Orazow Parahat Orazmuhamedowiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

1279

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.M.MÄMMEDOW hakynda

Batyr Meretdurdyýewiç Mämmedowy Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň okuw işleri boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

1526

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen,

06.07.2024

total-veiw

2591

Türkmenistanyň Prezidentiniň permany

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişi Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

06.07.2024

total-veiw

2397

Paýtagtymyzdaky “Mirap” myhmanhanasy BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik wekilhanasyna berildi

Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de olaryň ýurdumyzyň çäginde işleri alyp barmagy üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň garamagyndaky önümçilik myhmanhanalar toplumynyň hasabynda duran “Mirap” myhmanhanasynyň binasy oňa ýanaşyk ýerler bilen bilelikde Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasyna berildi.

...455