mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

24.02.2024

total-veiw

1836

Eksport we import amallary boýunça pudagara okuw-maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan eksport-import amallaryna dahylly edaralar kärhanalaryň hünärmenleriniň, hususy telekeçileriň gatnaşmagynda okuw maslahatlaryny yzygiderli geçirmek asylly ýörelgä öwrüldi.

news-photo

23.02.2024

total-veiw

1792

Daşoguz we Ahal welaýatlarynyň oba hojalykçylary FAO-dan suw sorujy enjamlary aldylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň sebitleýin taslamasynyň, «Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň guraklaşýan hem şorlaşýan oba hojalyk ýerlerinde tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak» atly sebitleýin taslamanyň esasy maksatlarynyň biri-de tebigy baýlyklary daşky gurşawa zyýan ýetirmän, netijeli dolandyrmagyň üstünlikli tejribesini ýaýratmakdyr.

news-photo

22.02.2024

total-veiw

1411

«Balkan» gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynyň inženerleri tehniki howpsuzlyk okuwlaryny tamamladylar

«Balkan» gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynyň 20-den gowrak inženeri tehniki howpsuzlyk we deňiz işleri boýunça gysga möhletli okuwlary tamamladylar.

news-photo

21.02.2024

total-veiw

1415

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» taslamasynyň möhleti uzaldyldy

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli uzaldyldy.

news-photo

20.02.2024

total-veiw

1299

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda ýaşlar üçin hünär okuwlary guralýar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýaş gämi gurluşykçylary üçin gysga möhletli 2 aýlyk hünär okuwlaryny guraýar.

news-photo

20.02.2024

total-veiw

1128

Magtymguly etrabynda tikin we aýakgap önümleriniň öndürilişi artýar

Berkarar döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň dokma senagaty pudagynda öndürijilikli zähmet çekip, öňde goýlan belent maksatlara abraý bilen hötde gelýän kärhanalaryň biri-de Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumydyr.

news-photo

19.02.2024

total-veiw

1712

Esengulynyň çeper elli halyçylary ýokary ösüşleri gazanýarlar

Asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan, halkymyzyň gadymdan gelýän milli senedi bolan halyçylygy ösdürmäge döwletimiz tarapyndan hemişe aýratyn üns berilýär.

news-photo

19.02.2024

total-veiw

1622

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işgärleri deňiz gatnawynyň aýratynlyklaryny öwrenýärler

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işgärleri deňiz gatnawynyň aýratynlyklary boýunça okuw kursuna başladylar.

news-photo

19.02.2024

total-veiw

2013

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 44 million 563 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.

news-photo

17.02.2024

total-veiw

1783

2024-nji ýylyň ilkinji aýynda ýurdumyzyň jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterime barabar boldy

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edilip, ol 6,3 göterim artdy. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer H.Geldimyradow hasabat berdi.

...297