mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

20.03.2023

total-veiw

1455

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. 

news-photo

18.03.2023

total-veiw

1864

Derde derman önümleriň öndürilişi artdyrylýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň sebitlerdäki kärhanalarynda şypaly melhemleri taýýarlamakda netijeli işler alnyp barylýar. Şolaryň biri-de Balkan welaýat merkezi Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesindäki Bejeriş palçyklaryny we deňiz duzuny gaplaýan kärhanasydyr.

news-photo

17.03.2023

total-veiw

1801

Aşgabatda senagatçylaryň hem-de telekeçileriň sergisi we maslahaty geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady. Şeýle-de bu waka mynasybetli maslahatyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

news-photo

17.03.2023

total-veiw

1549

Türkmenistana täze ýük göteriji uçar gelip gowuşdy

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ulag ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar. Hususan-da, milli raýat awiasiýasynyň uçar tehnikalarynyň täzeleri satyn alnyp, olaryň üsti ýetirilýär. Paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gelip gowşan ýük göteriji uçar ulgamyň tehniki binýadyny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

news-photo

17.03.2023

total-veiw

1559

“Ýigit” hojalyk jemgyýeti “GLOBAL G.A.P SERT” güwänamasyna eýe boldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Ýigit» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ilkinji bolup «GLOBAL G.A.P.» (Good Agricultural Practice — GAP) güwänamasyna eýe boldy. Bu öndürilýän oba hojalyk önümleriniň howpsuzlygyny üpjün edýän, şeýle hem hil taýdan we tehniki talaplara laýyk gelýändigini tassyklaýan bütin dünýä boýunça ykrar edilen standartlar ulgamydyr. 

news-photo

16.03.2023

total-veiw

1321

Türkmen telekeçiliginiň ösüş tapgyrlary

Mart aýynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi özüniň döredilmeginiň 15 ýyllygyny belleýär. Geçen döwürde döwletiň hemmetaraplaýyn goldawy bilen netijeli döwlet-hususy hyzmatdaşlygy ýola goýuldy. Türkmen telekeçiliginiň gerimi giňäp, ol hil taýdan ösdi, telekeçileriň sany barha artýar. Hususy pudagyň ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň, innowasiýa ösüşi, ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak we sanlylaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurdumyzda öndürmek we eksportyň ösüşini ýokarlandyrmak, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de täze iş ýerlerini döretmek ýaly milli ileri tutulýan ugurlary durmuşa geçirmäge goşýan goşandy ep-esli artdy.

news-photo

15.03.2023

total-veiw

1205

Türkmen-tatar işewürlik maslahaty

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahaty Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde nobatdaky ähmiýetli çäre boldy.

news-photo

14.03.2023

total-veiw

2095

Kämil tehnologiýalar, ýokary netijeler

Ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemeklige niýetlenen, häzirkizaman tehnologiýalary bilen üpjün edilen fabrikleriň ençemesiniň gurlup ulanylmaga berilmegi Berkarar döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalanmagynda aýratyn ähmiýete eýedir.

news-photo

13.03.2023

total-veiw

1811

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.

news-photo

11.03.2023

total-veiw

2461

Tehnikalaryň abat işlemekleri – suw üpjünçiliginiň kepili

Häzirki wagtda ýurdumyzyň suw hojalyk ulgamynyň işini kämilleşdirmek, derýalarda, akabalarda yzygiderli arassaçylyk we çuňlaşdyryş işlerini geçirmek, suwdan tygşytly peýdalanmak, şonuň bilen birlikde zeý suw akabalaryny gazmak boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar.

...255