mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Gözleg
Netijede : 20211 makala tapyldy
news-photo

07.02.2023

total-veiw

313

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitde ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk, gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň hem-de beýleki käbir ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň sebitlerini mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

486

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndysyny 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryna täze baş tälimçi taýýarlar

34 ýaşly Mergen Orazow Futbol boýunça Türkmenistanyň ýygyndysyny 2026-njy ýylyň dünýä çempionatyna saýlama oýunlara taýýarlar. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň ýerine ýetiriji komiteti şeýle karara geldi

news-photo

07.02.2023

total-veiw

440

Ýurdumyzyň talyplary ýokary matematika we nazary mehanikanyň boýunça olimpiadalarda çykyş ederler

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary ýokary matematika we nazary mehanika boýunça olimpiadalara gatnaşmaga çagyrylýar.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

439

Bu günki zähmet – geljekki hasyl

Daşoguz welaýatynda oba hojalyk öndürijileriniň ýokary hilli pagta tohumy bilen üpjün edilmegine aýratyn üns berilýär.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

313

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşligiň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

330

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä hem-de ýurduň ähli doganlyk halkyna tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

364

Türkmenistan Türkiýäniň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen, Türkiýe Respublikasynda bolan güýçli ýertitremäniň netijesinde ejir çeken dostlukly döwletiň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegi ugradyldy. Ynsanperwerlik ýüki derman hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdelerden we dokma önümlerinden ybaratdyr. Şeýle-de Türkiýä lukmanlar ugradyldy. Olar ejir çekenlere kömek berýän kärdeşlerine zerur bolan ýardamy bererler.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

334

Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak ugrunda

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda goňşy ýurtlar bilen ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça syýasat üstünlikli dowam etdirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýakynda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna degişli möçberde suwuklandyrylan gazyň muzdsuz ugradylmagy munuň subutnamasydyr.

news-photo

07.02.2023

total-veiw

389

Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işinde halkara hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça brifing geçirildi

2023-nji ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi «Muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işi: dünýä tejribesi we ýetilen sepgitler» atly brifing-maslahatyny gurnady. Bu çäräni Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory Çaryýew Meretgeldi alyp bardy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

07.02.2023

total-veiw

311

Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegini iberer

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklaryndan we ynsanperwer däp-dessurlaryndan ugur alyp hem-de Türkiýe Respublikasynda bolup geçen tebigy betbagtçylyklaryň köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere we uly möçberli weýrançylyklara getirendigini nazara alyp, 2023-nji ýylyň fewral aýynda dostlukly türk halkyna ynsanperwerlik kömegini bermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine hem-de Dokma senagaty ministrligine derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri hem-de harydy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Türkiýe Respublikasyna muzdsuz bermek tabşyryldy.

...2054