mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Gözleg
Netijede : 24983 makala tapyldy
news-photo

26.05.2024

total-veiw

187

Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli Gruziýanyň Prezidenti hanym Salome Zurabişwilä tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

26.05.2024

total-veiw

152

«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny aýawly saklamak, kämilleşdirmek hem-de geljekki nesillerimize ýetirmek ugrunda ýurdumyzda alnyp barylýan netijeli işler adamzadyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan gadymy halyçylyk sungatymyzy ösdürmekde uly ähmiýete eýedir. Biz dünýä meşhur halylary dokaýan çeper elli halyçylarymyzyň yhlasly zähmetine ýokary baha berýäris.

26.05.2024

total-veiw

150

Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy tassyklanyldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilim bermegiň hilini dünýä standartlaryna laýyk getirmek, okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek, bu ugurda innowasion usullary okuw işine giňden ornaşdyrmak, mugallymlaryň döredijilik başarnyklaryny hem-de ussatlygyny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

171

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Sizi milli buýsanjymyz bolan Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, ata Watanymyzy gülledip ösdürmek, halkymyzyň milli gymmatlyklaryny gorap saklamak ugrunda alyp barýan döwletli işleriňizde mundan beýläk-de rowaçlyklary arzuw edýärin.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

202

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkara duşuşyklaryň we forumlaryň mekanyna öwrülen paýtagtymyzda üstünlikli geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Aşgabat şäherini «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýip yglan etmek hakyndaky Çözgüdiň biragyzdan kabul edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli ýörelgelerini halkara giňişlikde ilerletmek, eziz Watanymyzyň sport abraýyny beýgeltmek ugrunda alyp barýan tutumly işleriňiziň mundan beýläk-de rowaçlyga beslenmegini arzuw edýärin.

26.05.2024

total-veiw

99

Ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy ilerledip

Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň döwrüň talaplaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrylmagy, ählumumy maksatlaryň bähbidine netijeli halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmeleriň esasy maksatlary bolup durýar.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

102

Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri

Şu gün paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli haly we haly önümleriniň sergisi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçirildi. Halkymyzyň ajaýyp milli sungatynyň ykrar edilmeginiň we oňa hormat goýmagyň nyşany hökmünde geçirilýän bu baýram çeper elli halyçylaryň zähmetine berilýän ýokary bahadyr.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

103

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

80

«Hazar Ätiýaçlandyryş» APJ ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny hödürleýär

«Ak şäherim – Aşgabat» XXIII Halkara köpugurly sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň esasy ätiýaçlandyryş kompaniýasy «Hazar Ätiýaçlandyryş» APJ https://hazar.com.tm/ raýatlaryň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen hyzmatlarynyň ugurlary barada gürrüň berýän diwarçasy bilen tanyşdyrýar.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

777

Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi

Şu gün Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň “Çoganly” ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýynyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.

...2499