mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Gözleg
Netijede : 21240 makala tapyldy
news-photo

05.06.2023

total-veiw

351

Türkmenistanda yssy howa garaşylýar

Öňümizdäki günlerde Türkmenistanda yssy howa bolar. Howanyň ortaça temperaturasy +40... gradusa ýeter. Hepdäniň ahyrynda birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar.

news-photo

05.06.2023

total-veiw

307

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 131 million 657 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.

news-photo

05.06.2023

total-veiw

220

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi

Bahar bilen tomsuň erňeginde okyjylar «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň bäşinji sany bilen tanyşmak, ondaky täsirli makalalary, çeper eserleri okamak mümkinçiligine eýe boldular. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanynda döredilen elektron neşiriň täze sany «Türkmenmetbugat» web-saýty arkaly okyjylara ýetirildi.

news-photo

05.06.2023

total-veiw

324

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi «THE Impact Rankings-2023» sanawyndan ýer aldy

THE «Impact Rankings-2023» bütindünýä ýyllyk täsir reýtinginiň bäşinji neşirinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň birbada sekizisine ýer berildi, olar «Times Higher Education (THE)» iňlis guramasynyň garaşsyz halkara hünärmenleriniň ýokary bahasyna mynasyp boldular.

news-photo

05.06.2023

total-veiw

1314

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe giňden bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri daşky gurşawa, tebigata aýawly çemeleşip, ony gözüniň göreji deýin gorap gelipdir. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem ekologik abadançylyga möhüm ähmiýet berlip, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde bellenen meýilnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Halkymyzyň arassa daşky gurşawda ýaşamagy ugrunda amala aşyrylýan taryhy özgertmeler gözel tebigatymyzy gorap saklamaga, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsini has-da baýlaşdyrmaga hem-de ylmy taýdan öwrenmäge uly mümkinçilikleri döredýär.

news-photo

04.06.2023

total-veiw

1326

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa we Premýer-ministri Narendra Modä ýurduň Odişa ştatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly otly heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi.

news-photo

04.06.2023

total-veiw

332

Juzeppe Werdiniň eserleri ýaňlandy

Meşhur italýan kompozitory Juzeppe Werdiniň dünýä inmeginiň 210 ýyllygy mynasybetli Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde Aşgabada gelen meşhur opera aýdymçysy Mariýa Pia Pişitelliniň gatnaşmagynda konsert gurady.

news-photo

04.06.2023

total-veiw

310

Tennis boýunça Merkezi Aziýa birinjiligi ugrundaky ýaryşa (U-12) gatnaşjaklar Aşgabada gelýärler

12 ýaşdan geçmedik oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa birinjiligine gatnaşjaklar Türkmenistanyň paýtagtyna gelýärler. Ýaryşlar 5-nji iýundan 10-njy iýuna çenli Olimpiýa şäherçesiniň tennis toplumynda geçiriler.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

955

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe Kanunlaryň taslamalaryna garaldy hem-de kabul edildi. Maslahata degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

news-photo

03.06.2023

total-veiw

1562

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy.

...2124