Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda

view-icon 16247

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyz mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyny uly dabaralara besläp, buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylaýar. Geçen 31 ýylyň dowamynda ata Watanymyzda asyrlara ýaň saljak beýik işler bitirildi. Bitarap döwletimiz dünýäde ýokary depginler bilen ösýän, öz halkynyň abadan, bagtyýar we bolelin durmuşda ýaşamagyny üpjün edýän ýurtlaryň hataryna ynamly goşuldy. 

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda belent sepgitlere ýetildi. Demokratik, hukuk we dünýewi döwleti ösdürmekde, raýat jemgyýetini kämilleşdirmekde, Bitarap döwletimiziň halkara abraýyny artdyrmakda, Ýer ýüzüniň ýurtlarydyr halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda, özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmekde we berkitmekde buýsandyryjy netijeler gazanyldy.

Ata Watanymyzy ýokary depginler bilen ösdürmekde, kabul edilen milli we döwlet maksatnamalaryny üstünlikli amala aşyrmakda, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda, Bitarap döwletimiziň dünýädäki abraýyny has-da belende götermekde ýurdumyzyň her bir raýatynyň uly goşandy bardyr. Şoňa görä-de, Garaşsyz Watanymyzyň ýokary sepgitlere ýetmegine önjeýli goşant goşýan watandaşlarymyz hormat-sylaga mynasypdyr. 

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny, milli kanunçylygy we hukuk tertibini pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara abraýyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň nebitgaz, gurluşyk, senagat, ulag we kommunikasiýa, oba we suw hojalyk pudaklaryny hem-de beýleki pudaklaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, maliýe we ykdysady işiň derejesini kämilleşdirmekde, hukuk işini, önümçiligiň netijeliligini, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda, önümiň täze görnüşlerini işläp taýýarlamakda, has täze tehnikalary, tehnologiýalary, öňdebaryjy usullary we tejribeleri önümçilige giňden ornaşdyrmakda, ulag serişdelerini netijeli peýdalanmakda, ilata edilýän hyzmatlaryň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmekde, uçarlary we dikuçarlary sürmekde has öňdebaryjy usullary ulanmakda, aýdym-sazy ökdelik bilen ýerine ýetirmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işlerinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna, ylmyň we tehnikanyň, bedenterbiýäniň hem-de sportuň, bilim, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary ulgamynyň, milli medeniýetiň, edebiýatyň, teatr, kino, aýdym-saz sungatynyň, žurnalistikanyň we medeni aň-bilim edaralarynyň çalt depginler bilen ösmegine, bütin halkyň sylag-hormatyna mynasyp bolan çeperçilik taýdan gymmatly edebi eserleri döretmäge, ýaşlary okatmaga we ata Watanymyza çäksiz söýgi, hormat goýmak we wepalylyk, mertlik hem-de halallyk ruhunda terbiýelemäge, ýokary hünärli işgärleri, döredijilik toparlaryny taýýarlamaga önjeýli goşant goşandyklary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini, gazanan ýokary netijelerini, hünär ussatlygyny, joşgunly zehinini we ezberligini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli, karar edýärin:


Ýurdumyzyň şu raýatlaryny 

Türkmenistanyň ordeni we medallary bilen sylaglamaly:


Türkmenistanyň «Garaşsyz 

Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» ordeni bilen:


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň umumy bölüminiň terjime bölümçesiniň müdiri Orazgeldi Hummedowy,


Türkmenistanyň «Gaýrat» medaly bilen:


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň umumy bölüminiň terjime bölümçesiniň terjimeçisi Taňryguly Gulmyradowiç Myratlyýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň bilermen-maslahat beriş bölüminiň hukuk meseleleri boýunça bilermen-maslahat berijisi Myrat Baýmuhammedowiç Garryýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy Baýly Toýlyýewiç Seýilowy, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Gurbangül Geldiýewna Baýramowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň epidemiolog lukmany, Daşoguz welaýatynyň Saýlaw toparynyň başlygynyň orunbasary Otuz Seýdmedowiç Hojamedowy, 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşi we maliýesi müdirliginiň başlygy Baýramgeldi Öwezmyradowiç Hajiýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Gazna müdirliginiň býujet amallary bölüminiň başlygy Maýa Halykberdiýewna Garýagdyýewany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Ahal welaýatynyň gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Bahargül Ramazanowany,

Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň Merkezi barlaghanasynyň gurluşyk we nebit önümleriniň synag bölüminiň hünärmeni Meretgeldi Goşjanowiç Halmyradowy,

Aşgabat şäheriniň döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktory Polat Gurbannazarowiç Goçowy,

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabaty müdirliginiň başlygy — baş hasapçysy Ogulşeker Ataýewna Sarjaýewany,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň Nebit we gaz ýataklaryny işläp geçmek meseleleri we taslamalaşdyryş barlaghanasynyň müdiri Gülnara Anna-Durdyýewna Begjanowany,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň geologiýa, nebitgaz ýataklaryny işläp geçmek bölüminiň başlygynyň orunbasary Meretguly Pirgulyýewiç Atagaraýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirliginiň sürüjisi Anna Baýramowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabat tilsimat ulaglary müdirliginiň sürüjisi Tawutmämmet Miriýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebitdag buraw işleri müdirliginiň Merkezi inžener-tehnologiýa gullugynyň burawlaýjysy Nurmuhammet Gurbanmämmedowy, 

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň operatory Remetulla Seýdullaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Gökdepe kän müdirliginiň başlygy Annamyrat Akmyradowiç Myratlyýewi,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynyň apparatçysy Rozykuly Ýaşuzakowiç Isakowy,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 16-njy şahamçasynyň ätiýaç şaýlar sehiniň ussasy-gural ýasaýjysy Nurmämmet Durdyýewiç Amandurdyýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 30-njy şahamçasynyň teplowoz maşinisti Baýramali Töreýewiç Nursähetowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň elektrik ussasy Pahretdin Umarowiç Hudaýberdyýewi, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň elektrik mehanigi Atabaý Amanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Aerowokzal toplumynyň ulanyş we tehniki abatlaýyş gullugynyň halkara howa menzilini abatlamak boýunça meýdançanyň başlygy Margarita Geldiýewna Pankewiçi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň howa menziliniň tehniki ulanylyşy we abatlanylyşy gullugynyň başlygy Lýudmila Wladislawowna Kapitonowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň ýangyç-çalgy serişdeleri gullugynyň esasy inženeri Rowşan Jumakulyýewiç Işankuliýewi,

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň awiasiýa tehniki bazasynyň awiatehnigi Amangeldi Jumaýewi, 

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň uçujylar toparynyň 1-nji awiaeskadrilýasynyň howa gämisiniň serkerdesi Orazmyrat Rejepowiç Taganowy,

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň uçujylar toparynyň 2-nji awiaeskadrilýasynyň şturmany Jumaniýaz Meretgulyýewiç Şirmämmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegçilik administrasiýasynyň deňiz port kapitany gullugynyň gözegçisi Annamämmet Dawutowiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzwelaýatýüpek» önümçilik birleşiginiň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndaky 9-njy pile kabul ediş we guradyş bölümçesiniň başlygy Mehribon Uralbaýewna Ýakupowany, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ösümlikleri goramak gullugynyň Mary welaýat bölüminiň müdiri Hojamyrat Myradowiç Suwhanowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Daşoguzsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Türkmenderýasuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň başlygy Teke Mätiýewiç Arazgeldiýewi, 

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň molekulýar-genetiki barlaghanasynyň ylmy işgäri Parahat Dörtgulyýewiç Hydyrowy,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň senagat we himiýa önümçiligi bölüminiň baş hünärmeni Babamyrat Jumamyradowy,

«Aktab» hususy kärhanasynyň utgaşdyryjysy Döwletgeldi Ýazmuhammedowiç Mommadowy,

«Altyn jüýje» hojalyk jemgyýetiniň direktory Röwşen Amansähedowy,

«Ak hünji» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik, gurluşyk we maldarçylyk boýunça baş hünärmeni-esaslandyryjysy Begmuhammet Gullyýewiç Çaryýewi,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň dil bilimi kafedrasynyň uly mugallymy Tagandurdy Tagandurdyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndaky 7-nji «Aýterek» çagalar bagynyň müdiri Maýa Salamatowany,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygynyň maliýe-hojalyk işleri boýunça orunbasary Batyr Mämmedowiç Badaýewi,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň başlygy Bibiaýşa Rejepowna Saparowany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň teleoperatory Esenmyrat Haklyýewiç Çaryýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar müdirliginiň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçylar toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Jumamyrat Geldimyradowiç Glyjowy,

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredijilik toparynyň ýokary derejeli artisti Mihail Wladimirowiç Rogowy,

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň I derejeli drama artisti Täzegül Gurbangeldiýewany,

Ahal welaýat häkimliginiň «Ahalgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň başlygy Annadurdy Myradowy, 

Ahal welaýat häkimliginiň «Ahalgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň sürüjisi Ýazdurdy Kakabaýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimliginiň baş hasapçysy Hudaýberdi Dolaýewi,

Lebap welaýat jemagat hojalygy birleşiginiň Türkmenabat Jemagat hojalygy müdirliginiň işçisi Mekandurdy Garýagdyýewiç Joraýewi;


Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary Seýdi Aşyrgeldiýewiç Jumaýewi, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Maral Amangeldiýewna Ataklyçewany, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň agzasy Wepaberdi Annaberdiýewiç Goýunlyýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy Aýgözel Baýramgeldiýewna Nurlyýewany, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Atageldi Amangeldiýewiç Musaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Umida Babahanowna Saparowany, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň agzasy Gülnaz Allabergenowna Rejepowany, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň agzasy Aýgözel Täçmyradowna Öwezowany, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Orazdurdy Abdyýewiç Abdyýewi, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Halymberdi Gurbanberdiýewiç Hajyýewi, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Halkara meseleler baradaky komitetiniň agzasy Enejan Meredowna Ataýewany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy Merdan Babakulowy, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy Nury Babaýewiç Kömekowy, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy Serdar Gulmuhammedowiç Durdyýewi, 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy Jeren Ýazdurdyýewna Ýegenowany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň iş dolandyryş bölüminiň işgärler we ýörite iş bölümçesiniň baş hünärmeni Gözel Muhammedowna Akmämmedowany,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Maglumat-seljeriş departamentiniň başlygy Myrat Ýagmyrbaýewiç Özbekbaýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Şertnama-hukuk departamentiniň başlygy Eziz Rejepaliýewiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara guramalary departamentiniň geňeşçisi Magtymguly Kyýasowiç Akmyradowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Balkan welaýaty (Türkmenbaşy şäheri) boýunça wekilhanasynyň üçünji sekretary Bahargül Gylyçmämmedowna Berdiýewany,

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) ilçihanasynyň ikinji sekretary Kakageldi Myradowiç Çasowy, 

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) ilçihanasynyň geňeşçisi Döwletmyrat Seýitmämmedowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň başlygy, Lebap welaýatynyň Saýlaw toparynyň başlygy Murat Pirkuliýewiç Kullyýewi, 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet býujeti müdirliginiň başlygy Ahmet Täçmyradowiç Uwdiýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň durmuş-medeni ulgamynyň ösüşi we maliýeleşdirilişi bölüminiň başlygy Göwher Arazmedowna Şyhyýewany, 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan bellige almak bölüminiň ýuridik şahslary bellige almak bölümçesiniň başlygy Myratnazar Geldinazarowiç Ýagşynazarowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygy Atajan Akmämmedowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň başlygy Dörtguly Gurbangulyýewiç Süleýmanowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň strategiki çaklaýyş we seljeriş bölüminiň baş hünärmeni Elita Wladimirowna Şumskaýany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň jemleýji býujet bölüminiň başlygy Maksat Azatowiç Nepesowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Balkan welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Nurmuhammet Amannazarowiç Dänäýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Mary welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň maliýe hasabatyny seljeriş we jemleýji bölüminiň baş hünärmeni Natalýa Wladimirowna Safarowany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygy Amanberdi Meredowiç Nurberdiýewi,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň 1-nji derejeli sosial işçisi Irada Mamed kyzy Fatalyýewany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň gartaşan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň 2-nji derejeli sosial işçisi Bibinýaz Mämmedowna Sopyýewany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň başlygy Ogulgurban Orakowna Orazmyradowany,

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň metrologiýa bölüminiň uly döwlet gözegçisi Maýsa Jurabaýewna Berdiýewany,

Mary welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň zähmeti we ýerasty baýlyklary goramak bölüminiň başlygynyň orunbasary Gurbanmuhommet Ýazmuhommedowiç Ylýasowy,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy müdirliginiň söwdanyň statistikasy bölüminiň başlygy Ruslana Wladimirowna Mustafaýewany, 

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat şäheriniň statistikasy müdirliginiň maliýäniň statistikasy bölüminiň başlygy Çaryguly Çariklyçowiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ahal welaýatynyň statistika müdirliginiň Sarahs etrap statistika bölüminiň hünärmeni Annamyrat Oranyýazowiç Baýryýewi,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Daşoguz welaýatynyň statistika müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap statistika bölüminiň esasy hünärmeni Almagül Tirkeşowna Ýazgylyjowany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Lebap welaýatynyň statistika müdirliginiň zähmet, iş haky, durmuş we öý hojalyklarynyň statistikasy bölüminiň başlygy Saida Abdugafurowna Babakulyýewany,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş buhgalteri Maral Jumagulyýewna Keşikowany,

Balkan welaýatynyň döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň ätiýaçlandyryş amallary we ykdysady seljeriş bölüminiň baş hünärmeni Hojabibi Garajaýewna Arazowany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Buhgalter hasaby we hasabatlar müdirliginiň başlygy — baş hasapçysy Guwanç Isgenderowiç Seýidowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Pul dolanyşygy we emissiýa-kassa amallary müdirliginiň başlygynyň orunbasary Begenç Çaryýewiç Saparowy, 

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki şahamçasynyň karz bermek bölüminiň başlygy Ogulşirin Şirjanowany,

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndaky şahamçasynyň oba hojalyk önümçiligini karzlaşdyryş bölüminiň hünärmeni Baýram Gurbandurdyýewiç Nazarowy, 

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabatlar müdirliginiň bankyň içerki amallaryny hasaba alyş bölüminiň baş hünärmeni Bibijemal Gurbannazarowna Mämmetnazarowany,

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Amallar müdirliginiň elektron tölegleri bölüminiň başlygy Maýsa Myradowna Bazarbaýewany, 

Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabatlar müdirliginiň başlygynyň orunbasary Ýelena Ýaroslawowna Ýaremenkony, 

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň müşderi hyzmatlar dolandyrmasynyň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji Orazberdi Abdullaýewiç Saparowy,

«Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň Maglumat tehnologiýalary müdirliginiň tehniki üpjünçilik we maglumat tehnologiýalarynyň howpsuzlygy bölüminiň müdiri Öwezmyrat Muhammetorazowy,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Döwlet maliýe, tebigy we maddy serişdelerine gözegçilik müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Şöhrat Meretgeldiýewiç Hojaýewi,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Maksatnamalaryň, maýa goýumlaryň we gurluşyklaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Yhlas Allaberdiýewiç Sultanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tamponaž müdirliginiň motorçysy Nurgylyç Rejepmuhammedowiç Rejepowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň merkezi ussahanasynyň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Öwezgeldi Ataýewiç Agaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Ymam-Baba toparynyň esasy geofizigi Töre Saparmyradowiç Jepbarowy, 

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmenýöritenebitgazgurnama» ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 2-nji ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň maşinisti Rejepberdi Babaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň kömekçi gullugynyň sürüjisi Kakadurdy Bäşimowiç Gurdowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň Döwletabatdaky 6-njy önümhanasynyň ussasy Muhammetylýas Myradowiç Atajanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazawtomatika» müdirliginiň Döwletabatdaky 7-nji önümhanasynyň başlygynyň orunbasary Allamyrat Agamyradowiç Jummyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Harbylaşdyrylan «Nebitgazhowpsuzlyk» müdirliginiň baş hasapçysy Maral Amanowna Orazowany,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Akbugdaýetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň dispetçeri Şamämmet Nurberdiýewiç Nurmämmedowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň içeri öý gaz enjamlaryny bejeriş gullugynyň ussasy Meretdurdy Kulyýewi, 

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň baş gazgeçirijiniň ugrundaky «Çöllük» önümçilik edarasynyň gazgysyjy gullugynyň ussasy Hamza Ibragimowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň tabşyryklary ýerine ýetirmek boýunça esasy hünärmeni Baýramkuly Ýaňybaýewiç Beşimowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik» müdirliginiň Naýybyň suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasynyň maşinisti Şanazar Baýgeldyýewiç Kurbanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Lebap meýdançasyndaky esasy geofizigi Begenç Gurbangeldyýewiç Ýazdurdyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Çärjewetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň öý içeri ulgamlary we enjamlary gullugynyň ussasy Şöhrat Beşimowiç Alymowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazaragatnaşyk» müdirliginiň Gazojak aragatnaşyk gullugynyň kabelçisi-sepleýjisi Jumamyrat Ýusupowiç Kurbanbaýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň çüwdürime garşy enjamlaşdyryş gullugynyň kebşirleýjisi Baýmyrat Öwezmyradowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň «Kerwen» gazkondensat käniniň burawlaýjysy Gurban Hallyýewiç Pürliýewi, 

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň operatory Aşyrmyrat Gylyjowiç Gibirowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň 1-nji gazy we kondensaty çykaryş, taýýarlaýyş we ugradyş önümhanasynyň maşinisti Altymuhammet Hommilowiç Babaýewi, 

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň 4-nji tehnologik ulaglar kärhanasynyň mehaniki abatlaýyş ussahanasynyň bejerijisi Annaguly Akgulyýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käni boýunça tebigy gazy kükürtden, kömürturşy gazyndan we gaz kondensatyndan arassalaýjy 1-nji zawodynyň operatory Çaryýar Atajanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käni boýunça tebigy gazy kükürtden, kömürturşy gazyndan we gaz kondensatyndan arassalaýjy 2-nji zawodynyň uly operatory Babajan Kössekowiç Weliýewi,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gaz guýularyny düýpli bejeriş önümhanasynyň burawlaýjysynyň kömekçisi Toýly Amanowy,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmenýöritenebitgazgurnama» ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 3-nji ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň gaz bilen kesijisi Ýazguly Aşyrowiç Allyýewi, 

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gaz paýlaýjy beketler — 1 gullugynyň (Şatlyk bölümi) operatory Altymuhammet Çerkezowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirliginiň kömekçi hojalyk bazasynyň ýükçüsi Tuwakgeldi Hajygeldiýewiç Annageldiýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Aýna Amanowna Mämmedowany,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Ekerem buraw işleri müdirliginiň Demirgazyk Goturdepe meýdançasynyň 367-nji buraw toparynyň başlygy Gurbandurdy Amangeldiýewiç Amandurdyýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Goturdepenebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň Merkezi inžener-tehnologiýa gullugynyň önümçilik dispetçeri Ahmet Melejäýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdag» tilsimat ulaglar müdirliginiň 2-nji awtotoplumynyň sürüjisi Amantagan Amekowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Baýramnazar Ilamanowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Esasy nebit geçirijiler müdirliginiň Belek nebit akdyryjy stansiýasynyň elektrik ussasy Tuwakgylyç Toýlyýewiç Amangylyjowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gamyşlyjanebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň 1-nji nebit we gaz çykaryş önümhanasynyň maşinisti Nurtuwak Akyýewiç Terekowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Körpeje» gaz çykaryş müdirliginiň gaz taýýarlaýyş we daşaýyş önümhanasynyň operatory Gurbanýaz Hojanyýazowiç Gurbanýazowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň 2-nji nebitgaz çykaryş önümhanasynyň operatory Seýdela Arazgulyýewiç Hajygeldiýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň nebit önümleriniň peýdalanylyşyna gözegçilik gullugynyň baş hünärmeni Nowruz Ataýewiç Durdyýewi,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynyň turba geçirijisi (nobatçysy) Atahan Ruzmetowiç Matýakubowy,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň operatory Gaýgysyz Babakulyýewi,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hasapçylyk hasaba alşy we maliýeleşdiriş bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Oguljemal Gaýypdurdyýewna Kakajanowany,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Merkezi önümçilik barlaghanasynyň litologiýa-stratigrafiýa barlaghanasynyň başlygy Aknabat Artykmyradowna Agageldiýewany,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Döwlet geologiýa-gözegçilik gullugynyň geologiýa-gözegçilik we barlag bölüminiň esasy geology Bäşim Berdimuhammedowy,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Balkannebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň buraw desgalarynyň maşinisti Jumamämmet Hanmämmedowiç Kürräýewi,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Lebap geofizika ekspedisiýasynyň 61-nji geofiziki partiýasynyň işçisi Allaberdi Täjibaýewi,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Marynebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň önümçilik-tehniki tilsimatlar bölüminiň başlygy Durdymyrat Agajumaýewiç Saparowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Döwlet ygtyýarlylandyryş we hile gözegçilik merkeziniň töwerekdäki çäkleri abadanlaşdyrmak boýunça işçisi Çarymuhammet Öwezgeldiýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň 1-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk dolandyryş edarasynyň ussasy-gurnamaçysy Merdan Atamämedowiç Gazakowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň awtoulaglar kärhanasynyň sürüjisi Gurbannazar Hangeldiýewi, 

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölüminiň başlygy Alek Jumanazarowiç Seýidowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Gurluşyk önümçiligi müdirliginiň başlygy Seitmuhammet Setdarowiç Jepbarowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Kaka kän müdirliginiň barlaghana bölüminiň uly barlagçysy Annamyrat Akmyradowiç Atdaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Balkan» sement zawodynyň sement gaplaýjysy Toýmyrat Taganmyradowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Bereket kän hojalygynyň Purnuwar önümçilik meýdançasynyň 4-nji owradyjy-saýlaýjy fabriginiň işçisi Täçmyrat Şadurdyýewiç Tüýliýewi, 

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawodynyň zähmet hasabaty we arhiw boýunça baş hünärmeni Zamira Bazarbaýewna Allaberganowany, 

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Polimer önümleri» zawodynyň işçisi Bahtyýar Saparbaýewiç Kurambaýewi, 

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň demir mehaniki kärhanasynyň frezerçisi Şamuhammet Akmuhammedowiç Daýhanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» kärhanasynyň krançysy Jumakuly Ereşowiç Sultanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Lebap» sement zawodynyň enjamlary bejeriş, ulanyş sehiniň we mehaniki ussahanasynyň ussasy Ahmed Joraýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Mary «Demirbetonönümleri» kärhanasynyň Baýramaly şäherindäki «Demirbeton» önümçilik bölüminiň galyplaýjysy Ýakup Şagylyjowiç Saparlyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Daşary ykdysady aragatnaşyklar müdirliginiň baş hünärmeni Gözel Kakajanowna Ataýewany,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Energoüpjünçilik» kärhanasynyň esasy hünärmeni Döwletmyrat Myratgeldiýewiç Nurmyradowy, 

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergogurluşyk» konserniniň «Türkmenelektrogurnama» ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň awtoulag bazasynyň awtokran sürüjisi Jumanepes Hojanepesowiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Döwletenergogözegçilik» kärhanasynyň tehniki howpsuzlyk we zähmeti goramak baradaky bölüminiň başlygy Ýazmyrat Gullyýewiç Çonanowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Döwletenergogözegçilik» kärhanasynyň Aşgabat bölüminiň barlaýjysy Nurmyrat Durdyýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Ahalenergo» önümçilik birleşiginiň Bäherden etrap elektrik ulgamynyň elektrik bejerijisi Çarymämmet Kakabaýewiç Patyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň Türkmenbaşy elektrik ulgamy kärhanasynyň Türkmenbaşy etrap elektrik gullugynyň Gyzylgaýa ugry boýunça elektrik bejerijisi Begnepes Gazakbaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň Serdar elektrik ulgamlary kärhanasynyň inženeri Gaýypmyrat Poranowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkeziniň elektrik ussasy Oranyýaz Berdiýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergogurluşyk» konserniniň «Daşoguzenergogurluşyk» kärhanasynyň uly iş öndürijisi Täçsapar Ýollyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergogurluşyk» konserniniň «Daşoguzenergogurluşyk» kärhanasynyň awtokran maşinisti Aýmyrat Täçdurdyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň Kerki etrap elektrik ulgamynyň elektrik bejerijisi Seýitmurat Jepbarowiç Şaimowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergogurluşyk» konserniniň «Lebapenergogurluşyk» kärhanasynyň elektroulgamçysy Begmyrat Sapargulyýewiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň tehniki ulgamlaryň awtomatikasy kafedrasynyň uly mugallymy Döwletmyrat Gylyçmyradowiç Şamyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Maryenergo» önümçilik birleşiginiň Murgap etrap elektrik ulgamynyň elektrik bejerijisi Şaguly Muhommetorazowiç Berdiliýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Maryenergo» önümçilik birleşiginiň Garagum etrap elektrik ulgamynyň ussasy Hangeldi Amanmuhammedowiç Nurmuhammedowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň baş ýuristi Annageldi Nuryýewi,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Tejenkarbamid» zawodynyň baş mehanik gullugynyň kadalaşdyryjysy Merdan Ilamanowiç Ataýewi,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Tejenkarbamid» zawodynyň suwy himiki usulda taýýarlaýan önümhanasynyň operatory Halnazar Çaryberdiýewi,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Guwlyduz» kombinatynyň duz gazyp çykaryjy önümhanasynyň işçisi Peýşem Jumataýewiç Esenowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Garabogazkarbamid» zawodynyň merkezi barlaghanasynyň uly barlagçysy Irina Aleksandrowna Mamedowany, 

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň uly ussasy Baýmurat Baýpulatowiç Rahmataliýewi, 

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Maryazot» önümçilik birleşiginiň düýpli gurluşyklar we taslama-konstruktorçylyk bölüminiň esasy inženeri, konstruktory Gylyçmyrat Gurbanýazowy,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Maryazot» önümçilik birleşiginiň ýöriteleşdirilen abatlaýjy önümhanasynyň betonlaýjysy Meretgeldi Aýdogdyýewiç Nunnaýewi, 

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodynyň kompressor desgalarynyň maşinisti Şöhrat Töräýewiç Gurbanmuhammedowy, 

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň 3-nji ýol gurluşyk kärhanasynyň awtoulag sürüjisi Toýly Niýazguliýewi,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň Ahal awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň 1-nji ýol bölüminiň işçisi Döwletgeldi Isgenderowiç Saparowy,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň Balkan awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň Jebel şäherçesindäki 1-nji ýol bejeriş we gurluşyk bölümçesiniň mehanizatory Aýmämmet Gulanowiç Keltegeýewi,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň Daşoguz awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň mehanizatory Akmyrat Baýramgeldiýewiç Orazgeldiýewi,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň Daşoguz ýol gurluşyk müdirliginiň ýol işçisi Batyr Koşenowiç Babaýewi,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň Mary ýol gurluşyk müdirliginiň sürüjisi Hudaýberdi Patdyýewi,

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň Mary awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň Mary etrap ýol bölüminiň işçisi Begençmuhammet Taganowiç Akmyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Demirýol ulaglarynda gatnawlar, tehniki we hereket howpsuzlygy bölüminiň başlygy Serdar Öwezdurdyýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň raýat desgalary bölüminiň başlygy Seýitmämmet Geldiýewiç Kulowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň buhgalteriýa hasabaty bölüminiň baş hünärmeni Aýgül Armanowna Zaidini,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Bereket ýol we desgalar edarasynyň ýol ussasy Orsguly Baýmyradowiç Orazjanowy, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Türkmenabat rels kebşirleýiş otlusynyň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Semender Narmamedowiç Joraýewi, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Serhetabat ýol we desgalar edarasynyň demir ýollarynyň bejerijisi Baba Gammarberdiýewiç Jumalyýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Aşgabat elektrik üpjünçiligi böleginiň elektrik ussasy Amanmuhammet Berdigulyýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 21-nji şahamçasynyň Kelif tehniki barlag we gözden geçiriş nokadynyň wagonlara seredijisi-abatlaýjysy Kadyr Akramdenowiç Halbaýewi,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Duşak stansiýasynyň otlulary düzüjisi Annagurban Çaryýewiç Atajanowy,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 4-nji şahamçasynyň Kaka elektrik ulgamlar toparynyň uly elektrik mehanigi Güýçgeldi Çarymuhammedowiç Mansudowy,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 5-nji şahamçasynyň bejergi-tehnologiki böleginiň elektrik mehanigi Nailýa Azizowna Bagirowany, 

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 3-nji şahamçasynyň Bamy tehniki barlag we gözden geçiriş bölüminiň wagonlara seredijisi-abatlaýjysy Gurbangeldi Amanowy,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 27-nji şahamçasynyň Mollanepes stansiýasyndaky tehniki gözegçilik nokadynyň wagon seredijisi Kakabaý Aşyrowiç Gurbanowy,

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 26-njy şahamçasynyň teplowozyň maşinisti Narbaý Meňliýewi, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Balkantelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň baş hasapçysy Swetlana Anatolýewna Malýutany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň liniýa gurnamaçysy Gaýly Patdyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Dänew etrap aragatnaşyk bölüminiň Garaşsyzlyk aragatnaşyk bölüminiň başlygy Atamurat Akmuradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň sürüjisi Alym Rahmanowiç Matyýewi, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Türkmengala etrap bölüminiň liniýa elektrik ussasy Babajan Ýagmyrowiç Gulamowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň şäherara telefon-telegraf aragatnaşyk bölüminiň hat gatnadyjysy Saduwahas Aritbaýewiç Nurjanowy, 

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş hasapçysynyň orunbasary Arzygül Çaryýewna Sähetowany, 

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 5-nji tehniki aragatnaşyk bekediniň hünärmeni Suleýman Garaýewi, 

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 8-nji tehniki aragatnaşyk bekediniň kabel kebşirleýjisi Gurbanberdi Hanaýewiç Karryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Huseýn Baýramowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynynyň sürüjisi Ali Mamedowy, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Allaberdi Allanurowiç Annaorazowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Amanmyrat Maujaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Türkmenbaşydaky awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Abelfas Amidowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Balkanawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Rejep Nurgeldiýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşiginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap awtotoplumynyň sürüjisi Arazbaý Gurbanbaýewiç Garaýewi, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Ýazmyrat Tomaşaýewiç Hümmedowy, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň abatlaýyş işgäri Baýramguly Haýytgulyýewi, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Maryawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Akmuhammet Gurbangeldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Maryawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Suwhankuly Igliýewi, 

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň sürüjisi Baýmuhammet Orazmuhammedowiç Owekowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Jemagat-hojalyk kärhanasynyň bag ekiş we abadanlaşdyryş gullugynyň işçisi Gylyçdurdy Gylyçmyradowy, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň ýöriteleşdirilen ulaglar gullugynyň sürüjisi Ory Etrekowy, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Mary Halkara howa menziliniň ýöriteleşdirilen ulaglar gullugynyň mehanigi Muhametjan Polatowiç Hakimowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň elektrik ussasy Durdy Satlykowy, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Polipropilen terminalynyň elektrik mehanigi Nikolaý Ýewgenýewiç Sawçenkony,

«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Alaja» gämisiniň aşpezi Alua Ýusupowany,

«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Etrek» gämisiniň matrosy Rejepgeldy Ilýasowiç Arazowy,

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gämi gurluşyk we abatlaýyş toplumynyň gämi gabarasyny abatlaýjysy Nurmyrat Agöýliýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşary ykdysady aragatnaşyk we marketing müdirliginiň başlygy Maksat Kowusowiç Annanepesowy, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Hyzmat ediş boýunça hojalyk hasaplaşykly merkeziniň standartlaşdyrmak we resminamalary taýýarlaýyş bölüminiň baş hünärmeni Sülgünjamal Soltanmyradowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň ylmy-tehniki maglumatlar we taslamalar bölüminiň müdiri Nury Akmyradowiç Atamyradowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Ekologiýa gözegçilik gullugynyň tehnigi Mardžana Gazratinowna Magomedowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabadyň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabriginiň gaplaýjysy Enegül Öwezhanowna Öwezmyradowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabadyň galla önümleri kärhanasynyň çalşyk ussasy Esenmuhammet Gurbanowiç Atabaýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabadyň galla önümleri kärhanasynyň uly ussasy Şaberdi Myratgeldiýewiç Jalykowy, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Aşgabatçörek» önümçilik birleşiginiň «Petir» çörek kärhanasynyň «Jennet» bölüminiň çörek bişirijisi Saparbibi Aşyrowna Baýramowany, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumynyň çalşyk ussasy Sapargeldi Baýramdurdyýewiç Saryýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahal welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Babadaýhan etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Öwezmyrat Durdymyradowiç Ataýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Ahalgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Tejen galla önümleri kärhanasynyň traktor sürüjisi Orazmyrat Ilamanowiç Ataýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Ahalpagta» önümçilik birleşiginiň Bäherden pagta arassalaýjy kärhanasynyň sürüjisi Gurbangeldi Geldiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Ahalpagta» önümçilik birleşiginiň Tejen pagta arassalaýjy kärhanasynyň elektrik bejerijisi Bäşim Şamuhammedowiç Kakabaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň Balkan welaýatynyň Garabogaz awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki ösümlikleriň karantin gullugynyň müdiri Şirmuhammet Nurmuhammedowiç Aýlakowy, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Balkangallaönümleri» önümçilik birleşiginiň işçisi Amandurdy Gurbandurdyýewiç Ýollyýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Balkangallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Bereket çörek kärhanasynyň işçisi Sapargylyç Söýünjowy, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguz welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Aşyrdurdy Galpakowy, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň Gubadag etrap pagta arassalaýjy kärhanasynyň ýanyndaky pagta kabul ediş harmanhanasynyň kiçi mehaniki ussasy Tirkeşbaý Aşyrowiç Babaýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň «Nowruz» pagta arassalaýjy kärhanasynyň «Aýböwür» pagta kabul ediş harmanhanasynyň baýry pagta sortlaýjysy Akmät Öwezowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Daşoguz çörek kärhanasynyň maşinisti Zulaýha Saburowna Abdullaýewany, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Halaç etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Taýly Agamyradowiç Orazowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat «Azyk» önümçilik birleşiginiň ýükçüsi Baýmurat Jorakulyýewiç Pirliýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Saýat etrabyndaky «Jeýhun» maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Begenç Hudaýberdiýewiç Berdiýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Lebappagta» önümçilik birleşiginiň Halaç pagta arassalaýjy kärhanasynyň Esenmeňli pagta kabul ediş harmanhanasynyň sazlaýjysy Hoşnazar Döwranowiç Hudaýberenowy, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Lebappagta» önümçilik birleşiginiň Kerki pagta arassalaýjy kärhanasynyň bejerijisi Ergeş Jumaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Kerki çörek kärhanasynyň nobatçy ussasy Bekdurdy Ýagşygeldyýewiç Wellekowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Türkmenabat 1-nji çörek kärhanasynyň çörek önümleriniň bişirijisi Manzurahan Jorakulyýewna Öwliýakulyýewany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň «Türkmenýertaslama» döwlet taslama institutynyň Mary ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasynyň inženeri Kakageldi Geldiýewiç Atageldiýewi, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Marywelaýatýüpek» önümçilik birleşiginiň Gurçuk tohum zawodynyň alyp baryjy inženeri Hoşgeldi Orazowiç Annamyradowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Marypagta» önümçilik birleşiginiň Ýolöten pagta arassalaýjy kärhanasynyň ýük awtoulagynyň sürüjisi Amannazar Aganowiç Aganowy, 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Marypagta» önümçilik birleşiginiň Türkmengala pagta arassalaýjy kärhanasynyň süýüm ýükleýjisi Maksatmurat Nurmuradowiç Orazowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Serhetabat etrabyndaky «Ýeňiş» maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Maksatmyrat Çarygulyýewiç Bekmedowy, 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Ahalsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Suwabzalulanyş» önümçilik dolanyşygynyň 9-njy suw göteriji bekediniň nobatçy-maşinisti Ýazguly Mätigulyýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Balkansuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Serdarsuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň mehanizatory Tuwakmyrat Berdiýewiç Berdiýewi, 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Daşoguzsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Daşoguz Altyn Asyr Türkmen köl gurluşyk» dolanyşygynyň mehanizmleşdirilen 1-nji bölüminiň ussasy Dawlat Amatowy, 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Daşoguzsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Göroglysuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň kömekçi miraby Meretguly Arazgulyýewiç Annakowy, 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Lebapsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Halaçsuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň suw göterijiniň maşinisti Nepes Kadyrowiç Gylyjowy, 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýasuwhojalyk» birleşiginiň 9-njy «Garagumsuwhojalyk» dolanyşygynyň 1-nji suw uçastogynyň esasy gidrometri Guldurdy Handurdyýewiç Gylyçdurdyýewi, 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýagurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Başhowdangurluşyk» önümçilik dolanyşygynyň 2-nji gurluşyk bölüminiň topar ýolbaşçysy Rüsdem Söýünowiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Garagumderýagurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Garagum Altyn asyr Türkmen köl gurluşyk» önümçilik dolanyşygynyň buldozer sürüjisi Annageldi Amangeldiýewiç Garryýewi, 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Marysuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Murgap Altyn Asyr Türkmen köl gurluşyk» önümçilik dolanyşygynyň ekskawatorçysy Baýramgeldi Jumamyradowiç Garýagdyýewi,

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň maliýe-ykdysady bölüminiň müdiri — baş hasapçysy Rahym Işanowiç Owlakowy,

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Atçylyk pudagynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we daşary aragatnaşyklar bölüminiň sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölümçesiniň müdiri Enwer Saparmuhammedowiç Abalakowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň iş dolandyryş bölüminiň hojalyk müdiri Meretguly Amanmyradowiç Hydyrowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Buhgalteriýa hasabaty we maliýe müdirliginiň merkezleşdirilen buhgalteriýa hasabaty bölüminiň baş hünärmeni Natalýa Ýurýewna Miroşnikowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ykdysady seljeriş we baha bölüminiň baş hünärmeni Maýýa Kakajanowna Hemraýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tilsimaty merkeziniň esasy inžener-programmisti Swetlana Dmitriýewna Kuznesowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň enjamlara we sowadyjylara hyzmat etmek bölüminiň maşinisti Aleksandr Arkadýewiç Golowlewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Bazarlar birleşiginiň 2-nji Teke bazarynyň gözegçisi Aýli Muhomowiç Halmyradowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenistan» döwlet söwda merkeziniň baş ykdysatçysy Antonina Berdimyradowna Öwezmyradowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Aşgabat» döwlet söwda firmasynyň 9-njy dükanynyň satyjysy Kakageldi Aýnazarowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Abadan» önümçilik kärhanasynyň işçisi Bahargül Gurbangulyýewna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň buhgalteriýa hasabaty we hasabat bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Haýtbaý Hallyýewiç Ýegenowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Daşoguzdaky söwda bazasynyň ykdysatçysy Sapargül Saryýewna Klyçewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Lebap» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň 17-nji dükanynyň satyjysy Raisat Ibragimhalilowna Ahmedowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Tagtabazar etrap alyjylar jemgyýetiniň çörek zawodynyň bişirijisi Aganazar Kondykowiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Merw» döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň 60-njy dükanynyň satyjysy Amandurdy Jumaýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabadyň S.A.Nyýazow adyndaky nah mata kombinatynyň dokma önümçiliginiň ussasynyň kömekçisi Aşyrbaý Kemalbaýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Ruhabat dokma toplumynyň Boýag fabriginiň işçisi Oguljan Jumageldiýewna Iljanowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabadyň «Ahal» tikinçilik birleşiginiň tikinçisi Sapargül Mütdäýewna Goýaýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Gökdepe pagta egriji fabriginiň operatory Nartäç Nurberdiýewna Öwezowany,

«Gap-Türkmen» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tikin fabriginiň işçisi Gülsoltan Nurýagdyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginiň enjam bejerijisi Pirmyrat Nurlyýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz «Çeper» tikin fabriginiň işçisi Gyrmyzy Gurbanglyjowna Nizamedinowany, 

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki pagta egriji fabriginiň işçisi Tahir Kurbanbaýewiç Haýtbaýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň ýüňi ilkinji işleýän kärhanasynyň işçisi Orazgül Bekiriýewna Ylýasowany, 

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmengala etrabynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky pagta egirme fabriginiň ussasynyň kömekçisi Şamyrat Seýitmyradowiç Gurbandurdyýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Tagtabazar pagta egirme fabriginiň operatory Meretjuma Esenowiç Sapbyýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Sakarçäge etrabyndaky Gurbansoltan Atamyradowa adyndaky pagta egirme fabriginiň gaplaýjysy Sylapberdi Hojaýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Baýramaly şäherindäki Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumynyň dokmaçysy Laçyn Akmuhammedowna Gurbanowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň «Ýeňiş» tikin fabriginiň tikinçisi Oguljeren Nurýagdyýewna Oratdyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň dokma fabriginiň operatory Bilbil Jepbarberdiýewna Nuryýewany,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Oguljennet Sähetmyradowna Begliýewany,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Serdar çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Laçyn Kakaýewna Oraznepesowany,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Bereket çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Baýramtäç Şaýlyýewany,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň Köneürgenç önümhanasynyň gözegçi ussasy Bossan Agamuratowna Akbaýewany,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Begsoltan Jumakulyýewany,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Seljeriş we täze tehnologiýalar müdirliginiň başlygynyň orunbasary — täze tehnologiýalar bölüminiň başlygy Serdar Nowruzowiç Amandurdyýewi, 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Buhgalter hasabaty bölüminiň baş hünärmeni Nurjemal Gurbangulyýewna Akmyradowany, 

«Altyn» toý mekany hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Şadurdy Akmyradowiç Sähedowy, 

«Polat gaýa» hojalyk jemgyýetiniň direktory Jumamuhammet Dädebaýewiç Abdyllaýewi, 

«Saýaly menzil» hojalyk jemgyýetiniň direktory Şyhmyrat Idrisowiç Agaýewi,

«Abadan haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Begenç Izbastyýewiç Çäşemowy,

Aşgabat şäherinden telekeçi Muhammetberdi Taňryberdiýewiç Diniýewi,

Aşgabat şäherinden telekeçi Hojamyrat Halnazarowiç Hojanyýazowy,

«Täç hil» hususy kärhanasynyň başlygy Täçmyrat Welmyradowiç Gurdowy,

«Tibet-Türkmen» hojalyk jemgyýetiniň direktory Kakamyrat Gökleňowiç Baýjanowy, 

«Nurdan dag» hojalyk jemgyýetiniň direktory Azat Rüstemjanowiç Ýusupowy,

Mary welaýatyndan telekeçi Nury Orazgeldiýewiç Annaöwezowy, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň okuw kitaplaryny taýýarlamak we neşir işleri bölüminiň baş hünärmeni Akçagül Çaryýewany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň buhgalteriýasynyň baş hasapçysy Şemşat Ataýewna Tekäýewany,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematiki analiz kafedrasynyň uly mugallymy Balkan Imamberdiýewiç Imamberdiýewi,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň kartografiýa kafedrasynyň uly mugallymy Myrat Allakowy,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň pediatriýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň müdiri Maýýa Bekmyradowna Annanurowany, 

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň iç keselleri boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň müdiri Maral Rejepowna Täçmyradowany, 

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň iç keselleriniň propedewtikasy kafedrasynyň müdiri Gözel Kummanowna Öwezowany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň lukmançylyk fizikasy we informatikasy kafedrasynyň müdiri Saparmyrat Nuryýewi, 

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň dil öwreniş bölüminiň mugallymy Ogulşat Hydyrowna Berdiýewany, 

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň takyk we tebigy ylymlar kafedrasynyň mugallymy Gunça Oregeldyýewna Seýilbaýewany,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus diliniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy Natalýa Alekseýewna Titowany, 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň önümçiligi awtomatlaşdyrmak kafedrasynyň dosenti Ahmet Myradowiç Penjiýewi,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň kino we teleradio sungatlary kafedrasynyň mugallymy Handurdy Gurbanowy,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň türkmen sazy kafedrasynyň uly mugallymy Annaoraz Ilamanowiç Rejepowy,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň umumy fortepiano kafedrasynyň uly mugallymy Zahrahanum Ismailowna Gadžiýewany,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň fizika we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň uly mugallymy Babakuli Hudaýkulyýewiç Rustemowy,

Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebiniň direktory Jeren Toýlyýewna Ataýewany, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki takyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 6-njy orta mekdebiniň mugallymy Lidiýa Fýodorowna Monstakowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 39-njy orta mekdebiniň müdiri Maýsa Jumaýewna Isaýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 56-njy orta mekdebiniň mugallymy Ogulnur Atababaýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 83-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Gyzylgül Igdirowany, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 1-nji orta mekdebiniň mugallymy Oguldursun Bagşyýewna Ataýewany, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 6-njy orta mekdebiniň mugallymy Amangeldi Pürmyradowy, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 7-nji orta mekdebiniň mugallymy Gurbanmuhammet Nazarowiç Baýjaýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky 6-njy orta mekdebiniň mugallymy Gülnur Allaberenowany, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki 12-nji orta mekdebiniň mugallymy Gýulzar Setrakowna Kornilowany, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 15-nji orta mekdebiniň mugallymy Lýudmila Leonidowna Turbinany, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Bugdaýly geňeşliginiň T.Nepesow adyndaky 8-nji orta mekdebiniň mugallymy Arbat Meretdurdyýewiç Nepesowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 29-njy orta mekdebiniň mugallymy Akmyrat Tekäýewiç Sopyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky 27-nji orta mekdebiniň mugallymy Annamät Rejepowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 48-nji orta mekdebiniň mugallymy Oguljemal Kakyşowna Mämedowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 46-njy çagalar bagynyň müdiri Aýna Ahmedowna Dolyýewany, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndaky 14-nji orta mekdebiniň mugallymy Mahym Pirkulyýewna Mämetkulyýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndaky 30-njy orta mekdebiniň müdiri Agamyrat Myradowy, 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Mary etrabyndaky 4-nji orta mekdebiniň mugallymy Nurjemal Agaýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Murgap etrabyndaky 18-nji orta mekdebiniň mugallymy Ogulsona Ataýewna Begmyradowany,

S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy Täjigözel Ýagmyrowna Akmyradowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň 1-nji çagalar hirurgiýa ylmy-kliniki bölüminiň müdiri Döwletmyrat Öwezowiç Abaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň lukmany Güljahan Jumamyradowna Annamyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara iç keselleri merkeziniň reabilitasiýa bölüminiň müdiri Serdar Orazgeldiýewiç Çaryýewi, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara newrologiýa merkeziniň funksional we endoskopiýa barlaglary bölüminiň müdiri Zuleýha Ibragimowna Guseýnowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň endokrinologiýa toplumynyň tireoidologiýa bölüminiň müdiri Altyntäç Haljykowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň hirurgiýa toplumynyň kliniki barlaghana bölüminiň lukmany Ýazgül Nurberdyýewna Niýazmyradowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkeziniň ultrases barlag lukmany Maral Niýazmyradowna Gurbanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Inçekeseli bejeriş-öňüni alyş merkeziniň çagalar dispanser bölüminiň müdiri Gülnara Hudaýgulyýewna Rahmanowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň uly şepagat uýasy Aýna Dädebaýewna Çüriýewany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň iç keselleri we maýyplaryň saglygyny dikeldiş bölüminiň müdiri Güljemile Muhammetgeldiýewna Ýarowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň rentgen we funksional anyklaýyş bölüminiň rentgenolog lukmany Azat Muhammetmyradowiç Çaryýewi, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministirliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň gastroenterolog lukmany Olga Konstantinowna Bondary,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek bölüminiň başlygy Saçly Amansähedowna Nuryýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aýratyn howply ýokanç keselleriň öňüni alyş merkeziniň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek, seljeriş we çaklama bölüminiň müdiri Nurnabat Aýmuhammedowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň tiz kömek feldşeri Omar Işonkulowiç Hadyrowy, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň sürüjisi Geldi Öwezowy, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 1-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany Nurjemal Kakajanowna Bekowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 4-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany Ogulbibi Agamyradowna Hojatowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 9-njy saglyk öýüniň maşgala lukmany Liliýa Ahmedowna Frolowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 10-njy saglyk öýüniň maşgala bölüminiň müdiri Sapargül Tirkeşowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 13-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany Maýa Hommadowna Öküzowany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 13-nji saglyk öýüniň Akdaşaýak şahamçasynyň maşgala lukmany Gül Amangeldiýewna Agaýewany, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ahal welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Ak bugdaý etrap hassahanasynyň maşgala lukmanlary bölüminiň müdiri Durdymyrat Atdaýewi, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenbaşy etrap hassahanasynyň Goýmat oba saglyk öýüniň maşgala feldşer müdiri Guwanç Hydyrowiç Tagyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Esenguly etrap hassahanasynyň Garadegiş oba saglyk merkeziniň maşgala feldşer müdiri Gurbangylyç Ödegylyjowiç Annadurdyýewi, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Daşoguz welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň epidemiolog lukmanynyň kömekçisi Anna Ýazmetowiç Annaýewi, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat köpugurly hassahanasynyň anesteziologiýa reanimasiýa bölüminiň müdiri Atamyrat Hudaýberdiýewiç Berdiýewi, 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Mary etrap hassahanasynyň Babasary geňeşligindäki Babasary oba saglyk merkeziniň maşgala lukmany Bäşimguly Çaryýargulyýewi, 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň agyr atletika boýunça tälimçi-mugallymy Gurbandurdy Alladurdyýewiç Amanowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Olimp» orta sport mekdebiniň dzýudo boýunça tälimçisi Sähetguly Myratgulyýewiç Annagulyýewi, 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 5-nji sport mekdebiniň erkin göreş boýunça tälimçi-mugallymy Amangeldi Annarejepowy,

Türkmenistanyň Awtomobil federasiýasynyň türgeni, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň sürüjisi Gurbanberdi Amanberdiýewiç Daňatarowy, 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ahal welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Sarahs etrabynyň sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Senuber Orazgeldiýewiç Kulyýewi, 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň 1-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Zeripbaý Kerimbaýewi, 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Daşoguz welaýat Bazaly sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Dädebaý Kakaýewiç Geldinazarowy, 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Mary welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Mary şäher 8-nji sport mekdebiniň direktory Eziz Atajanowiç Annadurdyýewi, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Kerki şäher döwlet arhiwiniň direktory Agamyrat Muratowiç Klyçewi, 

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň işgärler bölüminiň başlygy Aýna Täçmuhammedowna Nuryýewany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň täze we garaşsyzlyk döwürleriniň taryhy bölüminiň müdiri Kakabaý Amanmyradowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Transfer merkeziniň müdiri Mähri Poladowna Annameredowany, 

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň maglumatlaryň üstünde işlemek boýunça toparynyň esasy hünärmeni Bäşim Taçowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň halk döredijiligi bölüminiň uly ylmy işgäri Gülälek Kasymowna Hangeldiýewany, 

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Büzmeýin etrap komitetiniň başlygy Wepageldi Meretdurdyýewiç Gyşykowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň başlygy Merdan Çaryýewiç Meredowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygy Merdan Hudaýberenowiç Dosmedowy, 

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy Ogulbahar Allanazarowany, 

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap birleşmesiniň başlygy Garly Amanberdiýewiç Garlyýewi,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň umumy bölüminiň esasy hünärmeni Orazgül Çarýargeldiýewna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Garagum etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň sanly ulgam boýunça esasy hünärmeni Ogulbagt Ýazmämmedowna Amanmyradowany,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Mary welaýatynyň Oguz han etrap komitetiniň başlygy Şageldi Orazgulyýewiç Orazgulyýewi, 

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri Sultan Babaliýewna Atakişiýewany, 

Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň esasy hünärmeni Döwletgeldi Garajaýewiç Bagşyýewi, 

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň gepleşikleri utgaşdyryjy bölüminiň baş režissýory-utgaşdyryjysy Wepa Emirgulyýewiç Işangulyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň «Watan» habarlar bölüminiň jogapkär kätibi Begenç Sapargeldiýewiç Çaryýewi, 

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň «Watan» habarlar bölüminiň gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy Batyr Ýazmuhammedowiç Açylowy,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň «Watan» habarlar bölüminiň alyp baryjysy Annagül Täçmyradowna Ataýewany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň «Watan» habarlar bölüminiň alyp baryjysy Resul Mämmedsähedowiç Gaýypsähedowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Miras» teleradioýaýlymynyň baş redaktory Kuwwatberdi Hezziýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Ýaşlyk» teleradioýaýlymynyň «Çar tarapdan» radioýaýlymynyň habarlar bölüminiň müdiri Altyn Orazalyýewna Ataýewany, 

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Teleradiomerkezi» döwlet kärhanasynyň uly tehnigi Gülşirin Berdiýewna Soltanowany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Daşoguz welaýat teleradio studiýasynyň gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy Dädebaý Mätjanowiç Nartyýewi,

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň bölüm redaktory Aşyrmät Garlyýewi,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň mehanika bölüminiň başlygy Abdulla Ybadullaýewi,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Hojalyk hasaplaşygyndaky redaksion birleşiginiň buhgalteriýa hasabaty we hasaplaşygy bölüminiň baş hünärmeni Güljahan Sapargeldiýewna Çaryýewany, 

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň sahaplaýjysy Mährijemal Amanowany,

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habarçylar bölüminiň müdiriniň orunbasary Ýelena Wasilýewna Kany,

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň Halkara maglumat we metbugat departamentiniň esasy habarçysy Nurmämmet Kakabaýewi, 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň kostýumeri Ýelena Petrowna Gurniskaýany, 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň «Altyn asyr» estrada orkestriniň ýokary derejeli artisti-solisti, instrumentalisti Döwletmyrat Agamyradowiç Öwezmyradowy,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň saz mugallymy kafedrasynyň esasy konsertmeýsteri Bahram Abbasowiç Nadžafowy,

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, erkin suratkeş Şazada Kakageldiýewiç Orazberdiýewi, 

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner, şahyr Meret Bakyýewi, 

Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabattaslama» taslama institutynyň taslama-çenlik resminamalary taýýarlaýyş we arhiw bölüminiň müdiri Gurbannazar Annaýewiç Abaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň «Türkmenbaşynyň ertekiler dünýäsi» şahamçasynyň tehniki ulanyş bölüminiň başlygy Geldibaý Ýegişowiç Ataýewi,

Aşgabat şäher hakimliginiň Düýpli gurluşygynyň dolandyryş müdirliginiň üpjünçilik bazasynyň ýükçüsi Nariman Abdulaliýewiç Lazimowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesini dolandyryş müdirliginiň tehniki howpsuzlyk boýunça inženeri Gurgen Aleksandrowiç Petrosýany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Janly tebigatyň milli muzeýiniň gorag bölüminiň garawuly Dürligözel Ýazlyýewna Täşlyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň işçisi Safaýa Amir kyzy Şadurdyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň «Ruhnama» suw çüwdüriminiň maşinisti Öwezdurdy Rejepowiç Çerkezowy, 

Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabatjaýhyzmat» kärhanasy hojalyk jemgyýetiniň bagbany Rejepmyrat Allamyradowiç Öwezowy, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Ilata däp-dessur hyzmatlaryny edýän müdirliginiň sürüjisi Jepbar Ataýewiç Amangeldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň «Aşgabatýylylyk» trestiniň ussasy Täşli Akmämmedowiç Orazmämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suw galdyryjy beketleri gullugynyň elektrik ussasy Aleksandr Wiktorowiç Turkini,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň «Suw üpjünçilik we lagym» abatlaýyş gurluşyk müdirliginiň sürüjisi Kowusguly Geldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkeziniň ýyladyjy we sowadyjy boýunça tehnigi Georgiý Artawazdowiç Grigorýany,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, binagärlik we ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bölüminiň baş hünärmeni Galina Nikolaýewna Owçinnikowany, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 2-nji ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň kebşirleýjisi Baýramberdi Annaýewiç Isaýewi, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň işçisi Orungül Kadyrowna Salyrowany, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň reňkleýjisi Tahyr Amangeldiýewiç Bäşimowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň sürüjisi Hudaýberdi Aklyýewi, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň «Bagtyýarlykagyzsuw» müdirliginiň sürüjisi Öwezmyrat Nazarowy, 

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň ekologiýa we abadanlaşdyryş bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Ogulbeg Setdarowna Nejepalyýewany,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň elektrigi Amanmyrat Myratgulyýewiç Geldimyradowy, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň gurluşyk gullugynyň agaç ussasy Kaka Abaýewi, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň gurluşyk gullugynyň üçek basyryjysy Ýagşymyrat Täžerowiç Babagulyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Tylla Myradowna Muhammedowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Aga Agaýewi, 

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Kakageldy Allaýarowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň «Büzmeýinagyzsuw» müdirliginiň suw üpjünçilik bölüminiň ussasy Işanmyrat Muhammetgulyýewiç Aýlyýewi, 

«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň «Gökdepeagyzsuw» müdirliginiň dik guýulary gurnaýjysy Gurbanmyrat Amangeldiýewiç Italmazowy,

«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň «Gökdepeagyzsuw» müdirliginiň ussasy Orazgeldi Annaniýazowy,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Babarap» daýhan birleşiginiň galla hünärmeni Nurýagdy Kakalyýewiç Ataýewi,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Şorgala geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Orazmuhammet Daňatarowy,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Yzgant» daýhan birleşiginiň galla agronomy Rejepnur Nurmuhammedowy,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň baş hünärmeni Orazmyrat Kakowowiç Orazdurdyýewi,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Gäwers» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Nurtäç Durdymyradowna Muhammetsähedowany,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň müdiri Salyhjan Rasulowiç Agaýewi,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Rejepmuhammet Ataýewiç Kürtowy,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Akdepe geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Ýazmämmet Ýazmyradowy,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Adalat geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Şöhrat Orazdurdyýewiç Joýtyýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Birleşik geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Orazberdi Kakabaýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň «Tejen» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Maksat Atabaýewiç Dönmezowy,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginiň başlygy Maksat Hommadowy,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Berdimuhommet Myratberdiýewi,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň sürüjisi Gurbangeldi Ataýewiç Garahanowy,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Tirkişgeldi Orazdurdyýewiç Baýramowy, 

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Şükür bagşy adyndaky geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Maýa Salarowany,

Ahal welaýatynyň Kaka etrap häkimliginiň işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Ýuriý Anatolýewiç Sosnini,

Ahal welaýatynyň Kaka etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň sürüjisi Begdurdy Orazdurdyýewiç Artykowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, binagärlik we ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bölüminiň esasy hünärmeni Eziz Aşyrdurdyýewiç Gylyçmyradowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamlary bölüminiň baş hünärmeni Gadam Daňatarowiç Saparowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Ýalawaç geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Meretgül Rejepowna Gurbanowany,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Aşyr Tekäýew adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Dörtguly Baýgeldiýewiç Akyýewi,

Balkan welaýat häkimliginiň Arhitektura we şäher gurluşygy boýunça baş dolandyryjy edarasynyň başlygy Maksatgeldi Gurbanowiç Hudaýberdiýewi, 

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň gurluşyk, abatlaýyş we önümçilik-tehniki bölüminiň baş hünärmeni Täzegül Orazdurdyýewna Geldiýewany,

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Awaza etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň bagçylyk hojalygy bölüminiň başlygy Sona Işanowna Annamämmedowany,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk we jemagat hojalygynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Saparberdi Berdiýewiç Berdiýewi,

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny dolandyrmak baradaky baş müdirliginiň gurluşyk we syýahatçylyk desgalarynyň ulanylyşyna gözegçilik bölüminiň başlygy Begdurdy Amandurdyýewiç Hydyrowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrap häkimliginiň işgärler boýunça baş hünärmeni Akjagül Aýmuhammedowna Öwezmuhammedowany,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrap häkimliginiň medeni-durmuş ulgamy we ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy bölüminiň müdiri Gylyç Gylyjowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher häkimliginiň «Ruhyýet» köşgüni dolandyryş edarasynyň direktory Guwanç Sopyýewi,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher häkimliginiň «Ruhyýet» köşgüni dolandyryş edarasynyň hojalyk müdiri Bibizüleýha Eminowany,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher häkimliginiň Bejeriş gurluşyk dolandyryş edarasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Orazmämmet Seýitgulyýewi,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimliginiň iş dolandyryş bölüminiň baş hünärmeni Durdymämmet Hojaýewi,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesiniň Geňeşiniň arçyny Abdylla Nurberdiýewi,

Balkan welaýatynyň Gumdag şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk we jemagat hojalygynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Mahym Baýnepesowna Nazarmämmedowany,

Balkan welaýatynyň Gumdag şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk we jemagat hojalygynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Hajynur Arjakowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap häkimliginiň iş dolandyryş bölüminiň baş hünärmeni Ogulnabat Annamämmedowany,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Oglanly şäherçesiniň Geňeşiniň arçyny Derýamyrat Amanjoliwiç Akjaýewi,

Balkan welaýatynyň Bereket etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag, aragatnaşyk we jemagat hojalygynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň hünärmeni Mämmetnazar Annamyradowiç Mämmetnazarowy,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň baş inžener-mehanigi Agoýli Mämmetgurbanowy,

Balkan welaýatynyň Etrek etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy Kerogly Esenowy, 

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Könekesir geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Rüstem Seýitmyradowiç Döwletgylyjowy, 

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrap häkimliginiň elektron hasaplaýyş maşynlarynyň operatory Guwanç Çarymuhammedowiç Nyýazmämmedowy, 

Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndan hususy önüm öndüriji Nepesmyrat Hojamyradowiç Pudakowy,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndan hususy önüm öndüriji Mergenmyrat Goçmyradowiç Baýramowy,

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Daşoguz şäher Arassalaýyş we abadanlaşdyryş trestiniň ulanyş boýunça inženeri Oktam Şaripowiç Pirimowy, 

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Daşoguz şäher Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň suwagçysy Nijimaddin Meňliýewiç Berdimuradowy, 

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher häkimliginiň garamagyndaky Daşoguz şäher yşyklandyryş kärhanasynyň elektrik bejerijisi Altybaý Golbaýewiç Režepowy,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň müdiri Serdar Hojamuradowiç Jumadurdyýewi, 

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, arhitektura we ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bölüminiň binagäri Bekmyrat Saryýewi, 

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap häkimliginiň Işleri dolandyryş müdirliginiň bölüm müdiri Gurtmyrat Gazakowiç Ataýewi, 

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Babamyrat Allaýewiç Galenderowy,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň I derejeli hünärmeni Dädebaý Jümmiýewiç Pälwanowy, 

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Allamyrat Rejepowiç Kulanowy, 

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň «Täze durmuş» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Dädebaý Öwezgeldiýewi,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň müdiri Muhammet Muratowiç Halowy, 

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Döwletli» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Dädebaý Baýramowy,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Baýdak» daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Annagylyç Aşyrgylyçowiç Nazarowy,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Baýdak» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Nurgeldi Babyşowy,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Gubadag» daýhan birleşiginiň mehanizatory Magsat Amangeldiýewiç Sapbyýewi, 

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň mehanizatory Ikram Rozumbaýewiç Jumaniýazowy,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň kärendeçisi Sanawar Tajibaýewna Genjaýewany,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Mamagul Amirowna Şakirowany, 

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Biruni adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Miýassar Bazarowna Salyhowany,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň baş hünärmeni Öregeldi Orazmetowiç Işankulyýewi,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, arhitektura we ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Şady Setdarowy,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Hudaýnazar Gutlyýewiç Nuryýewi, 

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Nowruz» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Arazgeldi Işangulyýewiç Motyýewi, 

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Hydyr Bagşyýewi, 

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş bölüminiň baş hünärmeni Setdar Muhammedowiç Aşyrowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Galkynyş» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Azat Baýramgeldiýewiç Nepesowy, 

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Galkynyş» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Döwran Saparowiç Ahmedowy,

Lebap welaýat häkimliginiň işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Dursun Baýramowna Ýagmyrowany,

Lebap welaýat häkimliginiň «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 18-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň sürüjisi Baýram Hasanowiç Ýusupowy,

Lebap welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň «Türkmenabatzeýsuw» müdirliginiň abatlaýjysy Babahan Hazratkulowiç Jumaýewi, 

Lebap welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Türkmenabat Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 1-nji ýaşaýyş jaý ulanyş bölüminiň agaç ussasy Atajan Ýagmyrowiç Hamraýewi,

Lebap welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Türkmenabat Arassaçylyk müdirliginiň ýükleýjisi Gafur Hudaýberdyýewiç Babaşewi,

Lebap welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Türkmenabat Arassaçylyk müdirliginiň sürüjisi Zafar Döwranowiç Durdyýewi,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň hyzmat ediş işgäri Akgül Semetowna Bahramowany,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Saýat şäher Jemagat hojalygy müdirliginiň sürüjisi Amangeldi Hudaýkulyýewiç Hydyrowy,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň esasy hünärmeni Batyr Egemberdyýewiç Kerimowy,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginiň biobarlaghanasynyň müdiri Muhtar Aýdogdyýewiç Gedaýewi,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, binagärlik we ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bölüminiň müdiri Gutlymyrat Sapargulyýewi,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Kyrköýli geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Hydyr Çaryýewi,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aýnabat Hatamowna Öwlýakulowany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň «Gyzylaýak» daýhan birleşiginiň biobarlaghanasynyň müdiri Gulbahar Törýewna Weliýewany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň «Mürzebeg gala» daýhan birleşiginiň agronom-entomology Taňyrguly Poladowiç Mehmetowy, 

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Ters geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Gulbadam Japbarowna Toraýewany,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan oba hojalyk önümlerini öndüriji Dowlat Jumaýewna Suýunowany,

Lebap welaýatynyň Halaç etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Soltanyýaz Rozyýewiç Joraýewi,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň «Pelwert» daýhan birleşiginiň mehanizatory Myrat Garlyýewi,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň «Daýhan» daýhan birleşiginiň mehanizatory Geldimyrat Joraýewi,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Baýramguly Hezziýewi,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginiň baş hasapçysy Hemrakuly Ömruzakowy,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň mehanizatory Ýangibaý Meýmankulyýewiç Çaryýewi,

Lebap welaýatynyň Dänew etrap häkimliginiň 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy Bagtyýar Ryzakulyýewiç Abdyreýimowy,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň işgärler boýunça hünärmeni Jorahal Jumakulyýewna Allakowany,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ruslan Muhtarowiç Babajanowy,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň baş hünärmeni Agageldi Gurbandurdyýewiç Ýaşuzagy,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Guşlyoba geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Nargül Saryýewna Çaryýewany, 

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Orazgeldi Halmyradowiç Bäşimowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň G.Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Merdan Baýramjumaýewiç Orazjumaýewi, 

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrap häkimliginiň 2-nji derejeli hünärmen-hasapçysy Nurgylyç Annaberdiýewiç Annadurdyýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ataberdi Ýagdyýewiç Orazowy,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň J.Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Begenç Atamyradowiç Annageldiýewi,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň A.Jumamyradow adyndaky daýhan birleşiginiň baş agronomy Orazdurdy Jumageldiýewiç Meredowy,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň «Görelde» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýeňiş Berdimuhammedowiç Täçmyradowy,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň «Aşgabat» daýhan birleşiginiň mehanizatory Muhammetmyrat Ýolamanowiç Kesaýewi, 

Mary welaýatynyň Garagum etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş bölüminiň baş hünärmeni Saparmuhammet Baýramowiç Jumanazarowy, 

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Täze oba geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Nurmyrat Gandymowiç Çopanowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Täze oba» daýhan birleşiginiň mehanizatory Rejepmyrat Allaberdiýewiç Hakberdiýewi, 

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Atamyrat Durdymyradowiç Çaryýewi, 

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň mehanizatory Orazmuhammet Jumaniýazowiç Hydyrowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Baýramaly» daýhan birleşiginiň mehanizatory Aýsenem Ýollyýewna Abdalowany, 

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň «Pendi» daýhan birleşiginiň mehanizatory Bazarjuma Seýitmyradowiç Bazarowy,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň «Daýhan» daýhan birleşiginiň mehanizatory Çary Agageldiýewiç Taganowy, 

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň «Marçak» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Bahargül Ýagşymyradowna Baýramowany, 

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň mehanizatory Alty Bäşimowiç Öwezdurdyýewi, 

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň «Soltanýap» daýhan birleşiginiň mehanizatory Wepaly Ilamanowiç Olalyýewi, 

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň baş hünärmeni Çaryýar Allaberdiýewi,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň «Agzybir» daýhan birleşiginiň başlygy Amangylyç Garaýewi,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň müdiri Agagurban Agageldiýewiç Alnyşowy, 

Mary welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Ýolöten etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň sürüjisi Hojageldi Ärsaryýewiç Şiriýewi, 

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Serhetabat şäher Geňeşiniň arçyny Gülälek Amanýazowna Gullyýewany,

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ýeňiş geňeşliginiň Geňeşiniň jogapkär kätibi Ogulsabyr Amangeldiýewna Aganyýazowany;


Ýurdumyzyň şu raýatlaryna 

Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly:


«Türkmenistanyň halk mugallymy» diýen 

hormatly ady:

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýokary matematika kafedrasynyň professory Öwez-Mämmet Hudaý-Werenowa;


«Türkmenistanyň halk artisti» diýen 

hormatly ady:

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň sahna ussady derejesi boýunça artist-wokalisti (solisti) Orazgül Ahmedowna Gurdowa,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň estrada sungaty kafedrasynyň mugallymy Gözel Gurbandurdyýewna Öwezowa;


«Türkmenistanyň halk ýazyjysy» diýen 

hormatly ady:

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň kitap saklamak bölüminiň GDA-nyň halklarynyň dilindäki kitap hazynasyny saklaýan bölümçesiniň kitaphanaçysy Döwletmyrat Nuryýewe;


«Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri» diýen hormatly ady:

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Goturdepenebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň 1-nji nebitgaz çykaryjy önümhanasynyň ussasy-abatlaýjysy Aba Nazarowa,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň 1-nji nebitgaz çykaryş önümhanasynyň operatory Baýrammämmet Annamämmedowa,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň merkezi inžener-tehnologiýa gullugynyň burawlaýjysy Döwletdurdy Tuwakmämmedowa,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň baş geology Sünnetbaý Jorakulyýewiç Hatamowa,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Aşgabat şäherindäki «Demirbetonönümleri» kärhanasynyň taýýar önümler ammarynyň krançysy Kulmyrat Ýazmyradowiç Meredowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergotaslama» institutynyň smetalar we gurluşygy guramagyň taslama bölüminiň başlygy Wera Petrowna Leşkowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Daşoguzenergo» önümçilik birleşiginiň dispetçeri Öre Orazmuhammetowiç Baýramowa;


«Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 8-nji gurluşyk-gurnama edarasynyň betonçysy Täçmyrat Saparowiç Söýegowa, 

Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabattaslama» taslama institutynyň topogeodeziýa bölüminiň müdiri Ýoldaş Ýangibaýewiç Orazowa;


«Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri» 

diýen hormatly ady:

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 3-nji şahamçasynyň ýolbeletler ätiýaçlygy bölüminiň ekipirleýjisi Çarymyrat Annamämmedowa,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň aragatnaşyk we radiotehniki enjamlaryny ulanmaklygyň esasy toplumynyň baş inženeri Pawel Aleksandrowiç Kirowa,

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýük göteriji tehnikalar we ulaglar bölüminiň sürüjisi Igor Islamowiç Mageramowa;


«Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk 

işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap aragatnaşyk bölüminiň başlygy Pirjan Annageldiýewiç Annageldiýewe;


«Türkmenistanyň at gazanan 

medeniýet işgäri» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Miras» teleradioýaýlymynyň «Miras» radioýaýlymynyň tolkuna goýberiş bölüminiň jogapkär kätibi-topar ýolbaşçysy Nurjahan Durdyýewna Saparowa,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kitaphanasynyň bölüm müdiri Begenç Italmazowiç Saparlyýewe;


«Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen 

hormatly ady:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň sahna ussady Batyr Rejepowiç Çaryýewe,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans toparynyň ýokary derejeli balet-artisti Merjen Baýramberdyýewna Nurmuhammedowa,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň «Estrada artistleri» toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Leýli Azadyýewna Okdirowa,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar müdirliginiň Medeni-işewürlik merkeziniň «Galkynyş» folklor toparynyň aýdym-saz toparynyň 1-nji derejeli artisti Mämmetgeldi Annamyradowiç Aşyrowa;

«Türkmenistanyň sungatda 

at gazanan işgäri» diýen hormatly ady:

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň mugallymy Ýazklyç Aşirowa,

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Nelli Mihaýlowna Gawrilowa;


«Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti» 

diýen hormatly ady:

«Neýtralnyý Turkmenistan» gazetiniň Balkan welaýaty boýunça öz habarçysy Mihail Fýodorowiç Bobkine;

«Türkmenistanyň durmuş 

hyzmaty çygrynyň 

at gazanan işgäri» diýen hormatly ady:

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň ýaşaýyş jaý ulanyş we jemagat hojalygy boýunça bölüminiň esasy hünärmeni Ýazly Allaberdiýewiç Seýitmyradowa,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Büzmeýin etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň heläkçilik gönükdiriji gullugynyň 2-nji bölüminiň başlygy Hojanepes Hojamuhammedowa;

«Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň bilermen-maslahat beriş bölüminiň hukuk meseleleri boýunça bilermen-maslahat berijisi Halykberdi Ataýewe;


«Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy» 

diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň başlygy Galina Iwanowna Romanowa,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň maliýe we ykdysadyýet bölüminiň oba hojalygyň we senagatyň ösüşi bölümçesiniň başlygy Seýitguly Setdarowa;


«Türkmenistanyň at gazanan uçarmany» 

diýen hormatly ady:

«Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň uçujylar toparynyň 1-nji awiaeskadrilýasynyň howa gämisiniň serkerdesi Alibeg Halbaýewiç Baýramowa.

Türkmenistanyň Prezidenti 

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabry.