Ï Türkmenistanyň futbol çempionatynda «Köpetdag» «Nebitçini» ýeňdi we üçünji ýeri eýeledi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň futbol çempionatynda «Köpetdag» «Nebitçini» ýeňdi we üçünji ýeri eýeledi

view-icon 3987
Türkmenistanyň futbol çempionatynda «Köpetdag» «Nebitçini» ýeňdi we üçünji ýeri eýeledi

Toparlaryň arasyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 8-nji tapgyry Aşgabadyň «Köpetdag» bilen Balkanabadyň «Nebitçi» arasyndaky oýun bilen başlandy.

Paýtagtymyzyň «Köpetdag» stadionynda futbol tapgyry açan oýun ortaça depdinde geçdi. Oýunçylaryň hereketlerine gyzgyn howanyň täsir edendigi mümkin. Ýöne şeýle şertlerde hem her iki toparyň oýunçylary derwezä birnäçe gezek topy girizmäge mümkinlikleri bardy.

Duşuşygyň birinji ýarymynda ýer eýeleri howply hüjümi guradylar, güýçli urgydan soň derwezäniň sütüniň üstünden geçdi.

Arakesmeden soň myhmanlar hem hasap açyp bilerler. Emma Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň toparyny derwezäniň sütüni gorady.

Şeýle hem, 76-njy minutda oýna gelen birnäçe tomaşaçylary goly gördiler. Sag gapdaldan «Köpetdagyň» goragçysy Baýramgeldi Gulmaýew, öz ýoldaşy bilen sazlaşykly oýun geçirip, garşydaşyň jerime meýdançasyna girdi we derwezäniň iň uzak burçuna topy gönükdirmäne başlady. Pöki, derwezäniň ştangasyna degip, tora girdi – 1:0.

«Nebitçi» galan wagty gol geçirip bilmedi. Bu bolsa, «Köpetdagyň» futbol topary 14 utuk bilen üçünji ýeri eýelemäge mümkinçilik berdi. «Nebitçi» futbol topary bolsa 13 utuk bilen dördünji ýeri eýeledi.

«Altyn Asyr» futbol topary bolsa 14 utugy bilen ikinji orunda. «Arkadag» futbol topary bolsa 18 utugy bilen birinji orunda. Şol bir wagtyň özünde, «Altyn Asyr» we «Arkadag», tapawutlylykda bir oýun az oýnadylar.

8-nji tapgyry 24-nji maýda «Merw» - «Energetik», «Altyn asyr» - «Arkadag» we «Şagadam» - «Aşgabat» oýunlar bilen tamamlanýar.