Ï Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna

view-icon 3187
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!

Eziz watandaşlar!

Sizi umumadamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrýan hem-de ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrýan ajaýyp baýram — Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşuly nesillerimiziň mertebesiniň, hormat-sarpasynyň has-da belentdigini alamatlandyrýan bu halkara baýramyň il sylagly ýaşulularymyzyň, mähriban enelerimiziň, ähli watandaşlarymyzyň ruhuny has-da belende göterip, gülläp ösüşlere gönükdirilen belent maksatlarymyzyň töwereginde mäkäm jebisleşdirjekdigine berk ynanýaryn.

Biziň alyp barýan içeri we daşary syýasatymyz belent maksada — mähriban halkymyzy we geljek nesillerimizi bagtyýar, parahat, asuda durmuşda ýaşatmaga, döwletimiziň mizemezligini hem-de kuwwatyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň watansöýüjilik, agzybirlik baradaky gymmatly taglymatlaryna, şeýle-de «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgesine, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş şygarymyza laýyklykda, ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we hemişelik Bitaraplygyny berkitmek ugrunda toplan tejribelerimizden ugur alyp, bu gün eziz Watanymyzy ösüşiň, abadançylygyň belentliklerine tarap ynamly öňe alyp barýarys. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýan maksatnamalarymyzy hem-de özgertmelerimizi üstünlikli amala aşyryp, uly ösüşleri gazanýarys.

Döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy hasaplanýan adamyň abadançylygy barada hemmetaraplaýyn alada etmek biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň esasy, ileri tutulýan ugrudyr. Bu ugurda her bir raýatyň, aýratyn-da, durmuş mekdebini geçen pähim-paýhasly ýaşuly nesillerimiziň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga uly orun berýäris. Şu maksat bilen, ýaşuly nesillerimiziň durmuş taýdan goraglylygynyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady esaslaryny yzygiderli pugtalandyrýarys.

Geçmişi, şu güni we geljegi baglanyşdyrýan, her bir şahsyýeti adamkärçilige, päk ahlaklylyga ugrukdyrýan, maşgala agzybirligini pugtalandyrýan, manyly ömür menzilleri, öwüt-ündewleri bilen bizi belent maksatlara, täze üstünliklere ruhlandyrýan ýaşuly nesilleriň mertebesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe has-da belende göterilýär. Täze döwrümiziň her bir güni şanly wakalar bilen şöhratlandyrylýan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ýanynda Ýaşulular geňeşini döretdik. Bitarap döwletimiziň Garaşsyzlyk gününiň 32 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýaşulularymyzyň döwletli maslahatlarydyr teklipleri esasynda ýurdumyzy we jemgyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmek boýunça möhüm çözgütleri kabul etdik.

Agzybirligimizi pugtalandyrmakda, ýaş nesilleri watansöýüjiligiň, ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelemekde, olarda dostluk, birek-birege hormat goýmak, arassa ahlaklylyk, halallyk, mertlik, zähmetsöýerlik ýaly asylly häsiýetleri kemala getirmekde aýratyn hyzmatlary bitirýän, durmuşda ýagşy görelde görkezýän ýaşuly nesliň wekillerine «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakdyk, «Zenan kalby» ordenine mynasyp bolan hormatly enelerimize sylaglary gowşurdyk. Bularyň ählisi ýaşuly nesillerimize ýokary derejede sylag-hormat goýýandygymyzyň hem-de döwürleriň arabaglanyşygyny, nesilleriň arasyndaky sazlaşygy üpjün edýän milli ýörelgelerimiziň mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Merdana halkymyzyň döredijilikli we tutanýerli zähmeti, ýaşuly nesillerimiziň watansöýüjilik, ynsanperwerlik hakyndaky pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary gazanýan guwandyryjy üstünliklerimiziň, agzybirligimiziň we jebisligimiziň berk binýadydyr.

Eziz watandaşlar!

Dilleri senaly ýaşulularymyzyň makullamagynda we goldamagynda başy başlanýan ýurdumyzyň durmuş-ykdysady hem-de medeni özgertmelerine höwesli gatnaşýan bagtyýar ýaşlarymyz bilimdir ylym-hünär derejeleri, ukyp-başarnyklary, Watanyň, il-günüň, adamzadyň öňündäki jogapkärçilik duýgulary bilen özleriniň tutanýerliligini görkezýärler. Her bir işde ýaşululara — atalarymyzdyr enelerimize sala salýan, pederlerimiziň baý durmuş tejribesini, çuňňur mazmunly öwüt-ündewlerini goldanýan ýaşlarymyz bu gün durmuş-ykdysady, medeni-sport, jemgyýetçilik-syýasy we ynsanperwer-döredijilik ulgamlarynda gazanýan üstünlikleri bilen ýurdumyzyň at-abraýynyň has-da ýokarlanmagyna goşant goşýarlar. Beýik taryhymyzdan we baý medeniýetimizden gözbaş alyp gaýdýan ýaşulularymyzyň göreldesi nesiller üçin ebedi ýörelgedir.

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!

Eziz watandaşlar!

Sizi Ýaşulularyň halkara güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, bagtyýar we abadan durmuş, berkarar Watanymyzda bagtyýar durmuşyň hözirini görüp, uzak ýyllar ömür sürmegi arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.