Ï Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

view-icon 2904
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň on bir aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol şu ýylyň on bir aýynda milli parlament tarapyndan ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe 5 maslahat geçirildi. Olaryň barşynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 49-sy, Mejlisiň kararlarynyň 51-si kabul edildi. Şolaryň hatarynda Konstitusion kanunlaryň 3-si, şeýle hem “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda”, “Arkadag şäheri hakynda”, “Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda”, “Integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň hukuk goragy hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary hem-de halkara konwensiýalara goşulmak we Türkmenistanyň käbir kanunlaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunlar bar. Mejlisde döredilen iş toparlary tarapyndan birnäçe kanunlaryň taslamalaryny, hususan-da, Raýat kodeksiniň täze beýanynyň, energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak, gidrometeorologiýa işi hakyndaky hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak işi dowam etdirilýär.

Halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG we onuň düzümleýin edaralary bilen gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Hasabat döwründe Mejlisde ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak meseleleri boýunça duşuşyklaryň 83-si geçirildi, şol sanda daşary ýurtlaryň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden ynanç hatlarynyň 27-si kabul edildi. Dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek maksady bilen, milli parlamentiň wekilleri iş saparlarynyň 36-syny amala aşyrdylar, ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan halkara guramalar bilen bilelikde kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek we döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek meseleleri boýunça guralan okuw maslahatlarynyň 110-syna gatnaşdylar. Mejlisiň deputatlary döwlet syýasatyny, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň, gazanylýan üstünlikleriň, hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň taryhy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek we kabul edilen kanunlaryň many-mazmunyny halkymyza düşündirmek boýunça degişli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň kanunçylygyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu işleri ýerine ýetirmekde öňdebaryjy halkara tejribelerden ugur almagyň wajypdygyna aýratyn üns çekildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow 2023-nji ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda milli ykdysadyýetimiziň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda we ýurdumyzyň sebitlerinde durnukly ösüş üpjün edilýär, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlanýar. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň 6,3 göterim artmagy hem munuň aýdyň güwäsidir. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önümiň möçberi 6,6 göterim artdy. Şu ýylyň on bir aýynyň netijeleri boýunça bölek satuw haryt dolanyşygy, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,9 göterim köpeldi. Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary ykdysady strategiýanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 96 göterim boldy.

2023-nji ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 109,8 göterim, çykdajy bölegi 98 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,9 göterim ýokarlandy. Aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Geçen on bir aýda Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 52-siniň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 34-siniň, ýaşaýyş jaýlarynyň 491,1 müň inedördül metriniň, inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýagdaýyny seljermegi dowam etdirmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Döwlet býujetiniň girdejileriniň möçberini artdyrmaga we maýa goýumlary has köp çekmek boýunça zerur işleri geçirmäge aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebit we gaz kondensatyny çykarmak ulgamynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler, şol sanda “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan gazanylan netijeler, nebit we nebit önümleri bilen üpjün etmek, polipropileniň öndürilişi barada aýdyldy.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe benzin öndürmegiň meýilnamasy 103 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 102,8 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 104,5 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasy 116,1 göterim ýerine ýetirildi. On bir aýyň netijeleri boýunça tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 107,6 göterim, “mawy ýangyjy” eksport etmegiň meýilnamasy 113,8 göterim berjaý edildi.

Soňra wise-premýer Halkara Bitaraplyk güni hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli geçiriljek dabaralara taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Bu hünär baýramçylygy mynasybetli paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda birnäçe çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, toplumda zerur işleri alyp barmagyň wajypdygyny nygtady. Nebitgaz ýataklaryny düýpli özleşdirmäge aýratyn üns bermek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we nebitiň hem-de gazyň çykarylýan möçberini artdyrmak boýunça degişli işleri durmuşa geçirmegiň wajypdygyny nygtady. Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi bellemäge düýpli taýýarlyk görmek, hünär baýramy mynasybetli bellenen ähli çäreleri ýokary derejede geçirmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, oba hojalyk toplumynda önümçiligiň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 102,6 göterime barabar boldy. Bu görkeziji Oba hojalyk ministrligi boýunça 102,7 göterime, Daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 100,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 102 göterime hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101,9 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 227 göterim ýerine ýetirildi.

Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Diýarymyzda azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak üçin ähli tagallalar edilýär. Häzirki wagtda bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek işleri alnyp barylýar. Ähli sebitlerde pagta hasylyny ýygnamak, Mary welaýatynda bolsa ýetişdirilen gant şugundyrynyň hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, geljek ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, sürüm işleri geçirilýär, oba hojalyk tehnikalary we gurallary abatlanylýar. Maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak, olary dok we ýyly gyşlatmak boýunça degişli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, bellenen möhletlerde geçirmegiň wajypdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz geljek ýylyň hasylyna taýýarlyk işlerini berk gözegçilikde saklamagyň, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça zerur çäreleri alyp barmagyň möhümdigini belledi. Arkadagly Gahryman Serdarymyz wise-premýere maldarçylygy ösdürmäge, mallaryň baş sanyny artdyrmaga, mallary dok we ýyly gyşlatmaga aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän gurluşyk we senagat toplumy, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi, Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan 2023-nji ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça işleriň meýilnamasy 111,9 göterime deň boldy. Şu ýylyň on bir aýynyň netijeleri boýunça Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyny 110,1 göterim berjaý etdi.

Hasabat döwründe Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri we hyzmatlary amala aşyrmagyň meýilnamasy 112,6 göterim ýerine ýetirildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 102,7 göterime deň boldy. Şu ýylyň başyndan bäri “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan 2 milliard 176 million manatlyk önüm öndürildi we hyzmatlar ýerine ýetirildi. Geçen on bir aýda Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça meýilnama 103,7 göterim, Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan 122,3 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda binalaryň we desgalaryň ýokary hilli gurlup, bellenen möhletde ulanmaga berilmegi üçin degişli işleri alyp barmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz senagat önümleriniň öndürilişini artdyrmaga aýratyn üns bermegiň, ýollaryň gurluşygyna we saklanyşyna gözegçiligi güýçlendirmegiň, gurluşyk, energetika, senagat pudaklaryna maýa goýumlary çekmegi dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady. Bu pudaklara öňdebaryjy usullary hem-de täze tehnologiýalary ornaşdyrmaga aýratyn üns bermek wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 100,7 göterime, önüm öndürmegiň ösüş depgini 100,7 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah matalaryň öndürilişi 107,1 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň öndürilişi 104,5 göterime, gön önümleriniň öndürilişi 100 göterime deň boldy. Şu ýylyň on bir aýynda 444 million 974 müň manatlyk maýa goýumlar özleşdirildi. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 103,9 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan ýylyň başyndan bäri 275 sany birža söwdasy geçirilip, 27 müň 762 sany şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 109,9 göterime barabar boldy. Şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda 26 sergi we 78 maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça hasabat döwründe oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depgini 109 göterime, senagat önümleriniň ösüş depgini bolsa 109,4 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, halkymyzyň uly isleg bildirýän harytlarynyň möçberini artdyrmagy dowam etdirmegiň, ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde, aýratyn-da, baýramçylyk günlerinde dürli önümleriň, harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe ýurdumyzda dürli çäreler, şol sanda festiwallar, döredijilik bäsleşikleri, mediaforumlar, sergiler, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy, 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilmegi hem-de milli senenamamyzyň şanly seneleri mynasybetli maslahatlar geçirildi.

Bellenilişi ýaly, 14 — 16-njy noýabrda “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly IV halkara teatr festiwaly üstünlikli geçirildi. Şeýle hem ýurdumyzda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri, Ýewropa medeniýetiniň günleri, Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Medeniýet günleri guraldy.

Türkmen hünärmenleriniň daşary ýurtlaryň onlarçasynda geçirilen dürli medeni çärelere gatnaşandyklary barada hem aýdyldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň döredijilik toparlary Baku şäherinde geçirilen “TÜRKSOÝ” atly I halkara teatr festiwalynda, Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen GDA-nyň Ýaşlar simfoniki orkestriniň konsertinde üstünlikli çykyş etdiler. Şunuň bilen birlikde, Italiýanyň Wenesiýa şäherinde Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň italýan dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasynyň geçirilendigi barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklar we şanly seneler bilen baglanyşykly guralýan çäreleri giňden beýan etmek üçin ähli zerur işleri geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere Halkara Bitaraplyk güni, Täze ýyl baýramy mynasybetli baýramçylyk çärelerini ýokary derejede guramaga girişmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe bilim işiniň hilini ýokarlandyrmak, okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmek, kitaplary neşir etmek, bilim işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak ugrunda meýilnamalaýyn işler alnyp baryldy. Okuwçylar, talyp ýaşlar halkara ders, internet bäsleşiklerine işjeň gatnaşyp, ýokary netijeleri görkezdiler. Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda, daşary ýurtlarda halkara ylmy maslahatlar, sergiler, tanyşdyrylyş dabaralary we beýleki çäreler guramaçylykly geçirildi.

Wise-premýer milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada aýdyp, hasabat döwründe keselleriň öňüni almagyň hem-de bejermegiň öňdebaryjy usullaryny amaly lukmançylyga ornaşdyrmakda oňyn tejribeleriň gazanylandygyny belledi. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsag çagalara operasiýalar we bejergiler geçirildi.

Hasabat döwründe bedenterbiýäni, sporty, Olimpiýa hereketini ösdürmek, ussat türgenleri taýýarlamak boýunça işler dowam etdirildi. 23 — 28-nji noýabrda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty hem-de ugurdaş çäreler ýokary derejede guramaçylykly geçirilip, halkara sport giňişliginde uly seslenme döretdi. Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň türgenleri dürli halkara sport ýaryşlaryna gatnaşyp, jemi 739 medal gazandylar we ýurdumyzyň sport abraýyny täze derejelere göterdiler.

Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalary hem döwletimiziň okgunly ösmegine saldamly goşant goşýarlar. Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (CAREC) ministrler derejesindäki 22-nji maslahatynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşine gender deňligini ilerletmek boýunça alyp barýan işleri üçin bu maksatnamanyň medaly we degişli güwänamasy gowşuryldy. Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatyna, şanly senelere bagyşlanan wagyz-nesihat işleri, ylmy-amaly maslahatlar geçirilip, halkara hyzmatdaşlygyň has-da işjeňleşdirilmegine uly orun berildi. Şu ýylyň 16 — 18-nji noýabrynda Mary şäherinde “Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy” atly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň forumy hem-de ugurdaş çäreler guramaçylykly geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere gözegçilik edýän ulgamlarynyň işini kämilleşdirmegi dowam etdirmegi tabşyrdy. Ähli pudaklar üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan we onuň düzümleýin edaralaryndan, şol sanda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasyndan (ÝUNESKO) gelip gowşan hoş habarlar barada aýtdy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň teklip eden “Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri” atly hödürnamasy ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Bu çözgüt 5-nji dekabrda ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça hökümetara komitetiniň Botswana Respublikasynyň Kasan şäherinde geçirilen 18-nji mejlisinde kabul edildi. Mundan başga-da, BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň dowamynda ýurdumyz bu düzümiň Ilat we ösüş boýunça komissiýasyna 2024 — 2028-nji ýyllar üçin biragyzdan agzalyga saýlanyldy.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimizi we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy eziz Watanymyzyň halkara abraýynyň barha artýandygyna, onuň baý taryhy-medeni mirasynyň dünýä derejesinde ykrar edilýändigine şaýatlyk edýän bu şanly wakalar bilen tüýs ýürekden gutlap, Arkadagly Gahryman Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Daşary işler ministrliginiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini we ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça degişli işler amala aşyryldy.

Ýylyň başyndan bäri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna, Bahreýn Patyşalygyna, Azerbaýjan Respublikasyna, Katar Döwletine, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasyna, Täjigistan Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna, Wengriýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Gyrgyz Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, Birleşen Arap Emirliklerine döwlet, resmi we iş saparlaryny amala aşyrdy. Hasabat döwründe döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň işine, sanly ulgam arkaly Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky sammitine gatnaşdy.

Şu ýyl türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine, Türkiýe Respublikasyna, Germaniýa Federatiw Respublikasyna, Eýran Yslam Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna, Täjigistan Respublikasyna, Hytaý Halk Respublikasyna we Gazagystan Respublikasyna saparlary amala aşyrdy.

Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň, Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň, Wengriýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza saparlary boldy. Hormatly Prezidentimiz birnäçe döwletiň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirdi.

Şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda daşary ýurt wekiliýetleriniň Türkmenistana saparlary, şeýle hem ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlara bolan saparlary hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň yzygiderli häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär. Hasabat döwründe dürli derejede, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklar we gepleşikler geçirildi. Resminamalaryň 250-sine gol çekildi. Olar Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi. Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça duşuşyklar yzygiderli geçirilýär. Ýanwar — noýabr aýlarynda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeleriň birnäçesi guraldy. Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen, bilelikdäki hökümetara toparlaryň nobatdaky mejlisleri, işewürlik maslahatlary we duşuşyklar guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli bellenen çäreleri ýokary derejede, guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz ýylyň ahyryna çenli göz öňünde tutulan beýleki halkara çärelere hem düýpli taýýarlyk görmegiň möhümdigini belläp, wise-premýer, daşary işler ministrine degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 121,3 göterime deň boldy. Şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýükleri daşamagyň ösüş depgini 103,9 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 105,1 göterime deň boldy. Hasabat döwründe “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 106,5 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 117 göterime, “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça 199 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 105,2 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça hem 111,5 göterime barabar boldy.

Hasabatyň dowamynda “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada-da aýdyldy. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulag-kommunikasiýa toplumy üçin niýetlenen önümçilik, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň barşy barada hasabat berildi. Hasabatyň dowamynda daşary ýurtlar bilen ulag-logistika hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleleri boýunça bilelikdäki iş toparlarynyň mejlisleriniň netijeleri barada aýdyldy. Şeýle hem agentligiň ýolbaşçysy hasabat döwründe ulag-kommunikasiýa toplumyny ösdürmäge bagyşlanyp geçirilen sergiler, forumlar we beýleki çäreler barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, agentligiň ýolbaşçysyna gözegçilik edýän edara-kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň uly üstünliklere eýe bolýandygyny aýdyň görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. Ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar, medeni-durmuş, senagat, önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Şolaryň hatarynda täze şäherçeleri, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny, mekdepleri, çagalar baglaryny, saglyk we dynç alyş merkezlerini, beýleki ençeme desgalary görkezmek bolar. Bilim, ylym, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Önümçilik pudaklarynda öňdebaryjy usullar, döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça zerur işler durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýdylanlary jemläp, indi ýylyň tamamlanmagyna az wagtyň galandygyny belledi. Şoňa görä-de, şu ýyly gowy netijeler bilen jemläp, täze — 2024-nji ýyly mynasyp garşylamak üçin degişli işleri alyp barmak zerurdyr.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna we watandaşlarymyza ýüzlenip, ýakynda ýurdumyza ýene-de bir hoş habaryň gelip gowşandygyna ünsi çekdi. ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça hökümetara komitetiniň Botswana Respublikasynyň Kasan şäherinde geçirilen 18-nji mejlisinde ahalteke atçylyk sungatyny we atlary bezemek däplerini ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek baradaky çözgüt biragyzdan kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz gelip gowşan ýene-de bir hoş habara ünsi çekdi. BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň mejlisinde Türkmenistan bu guramanyň Ilat we ösüş boýunça komissiýasynyň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin agzalygyna saýlanyldy. Munuň özi Watanymyzyň her bir raýatyny abadan, bagtyýar, bolelin durmuşda ýaşatmak ugrunda edilýän taýsyz tagallalaryň bütin dünýäde ykrar edilýändiginiň aýdyň güwäsidir.

Şeýle hem bu her bir güni ösüşlere beslenýän Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň ynsanperwer ugurly durmuş syýasatynyň dünýäde uly goldaw tapýandygynyň ýene-de bir nyşanydyr.

Döwlet Baştutanymyz geljekde-de mähriban halkymyzyň abadan, bagtyýar, asuda durmuşyny üpjün etmek ugrunda ähli zerur işleriň amala aşyryljakdygyny belläp, watandaşlarymyzy bu waka bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.