Ï Türkmen kinoçylary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli resminamalaýyn täze filmleri surata düşürýärler
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmen kinoçylary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli resminamalaýyn täze filmleri surata düşürýärler

view-icon 2484
Türkmen kinoçylary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli resminamalaýyn täze filmleri surata düşürýärler

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi nusgawy akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan resmi filmleri surata düşürmegini dowam etdirýär. Ýakynda kinoçylar bilen bir hatarda ylym, sungat we telewideniýe wekillerinden ybarat döredijilik topary Gazagystan Respublikasyna iş saparyndan gaýdyp geldi.

Goňşy ýurtda surata düşürilen materiallar çeper filmleriň elementleri bolan resmi filme goşular, onuň edebi esasyny ssenariçi Rahymberdi Annagulyýew ýazypdyr. Režissýor Maksat Gylyjowyň filminde Magtymguly Pyragynyň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Batyr Çaryýew ekranda janlandyrýar, alyp baryjy hökmünde «Ýaşlyk» teleradioýaýlymynyň işgäri Atageldi Rejepgulyýew çykyş edýär. Filmiň döredilmegine Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ylmy işgäri Ýusup Lallakow hem gatnaşdy.

Filmiň dürli bölümleriniň arasynda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet we maglumat ministrliginiň Milli golýazmalar we seýrek kitaplar merkezinde geçirilen söhbetdeşlik, Astanada işlemäge hukuk berlen diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň, ylmy we döredijilik intelligensiýasynyň, Astanadaky ýokary okuw jaýlarynda okaýan türkmen we gazak talyplarynyň, türkmen sungat ussatlarynyň we metbugat wekilleriniň gatnaşmagynda bolup geçen döredijilikli duşuşyklar bar.

Beýleki bir döredijilik topary 25-nji fewral bilen 4-nji mart aralygynda Gyrgyzystanda Magtymguly Pyragy hakda resmi filmi surata düşürýär. Režissýor Pälwan Geldiýewiň bu filmi Magtymguly Pyragynyň keşbini janlandyrýan Türkmenistanyň halk artisti Döwletmyrat Hanmämmedowyň, Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň bilermen alymy Çary Kulyýewiň we resminamalaýyn film hekaýatyny alyp baryjy hökmünde Nowruz Güýjowyň gatnaşmagynda «Türkmenfilmiň» işgäri Baýmyrat Musaýew tarapyndan ýazylan edebi esasda surata düşürilýär.

Bu döredijilik toparynyň agzalary Magtymguly Pyragynyň eserlerini gyrgyz diline terjime edenler barada materiallary surata düşürmegi, Bişkekdäki «Manas» Gyrgyz-Türk uniwersitetiniň, Gyrgyzystanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň Ç.Aýtmatow adyndaky Dil we edebiýat institutynyň, Gyrgyz milli uniwersitetiniň we Gyrgyzystanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň işgärleri, şeýle hem Gyrgyzystanda Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi barada teatr oýunlaryny döredenler bilen söhbetdeşlik geçirmegi meýilleşdirýärler.

Mundan öň türkmen kinoçylary akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan resmi filmleri Özbegistanda, Azerbaýjanda, Eýranda, Türkiýede we Russiýanyň Astrahan welaýatynda surata düşürdiler.