Ï Ahal welaýatynda täze suw arassalaýjy desga açyldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ahal welaýatynda täze suw arassalaýjy desga açyldy

view-icon 2206
Ahal welaýatynda täze suw arassalaýjy desga açyldy

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde häzirki zaman lagym-suw arassalaýjy desga işe girizildi. Täze ýokary tehnologiýaly enjam bir gije-gündizde 20 müň kub metr lagym suwuny arassalamaga mümkinçilik berýär.

Ony «Sport ýyldyzy» hususy kärhanasy gurdy. Kompaniýanyň hünärmenleriniň belleýşi ýaly, desga zeýkeş-kollektor suwlaryny arassalap, ekin dolanyşygy üçin ulanylýan suw çeşmelerini artdyrmakda uly ähmiýete eýedir. Desga 4,2 gektar umumy meýdany tutýar. Bu ýerde suwlary tapgyrlaýyn doly derejeli arassalaýan ýokary öndürijilikli enjamlar oturdylan.

Önümçilik dünýä derejesindäki suw sorujy, süzgüç enjamlary, uzeller, agregatlar we dünýä derejesindäki ölçeg gurallary toplumy bilen enjamlaşdyrylandyr. Arassalanan suw howdanlara we kollektorlara daşky gurşawa zyýan bermezden berler we ykdysady maksatlar üçin ulanylyp bilner.

Köp basgançakly arassalaýyş tehnologiýasy ösen häzirki zaman galyndysyz önümçilikdir. Arassalanan we zyýansyzlandyrylan suw suwaryş üçin suwsuzlandyrylan palçyk bolsa toprak-ösümlik gatlagy ýa-da dökün hökmünde ulanylyp bilner.

Binanyň açylyş dabarasyna Mejlisiň deputatlary, Ahal welaýatynyň häkimliginiň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Çärede ýurduň döredijilik toparlary çykyş etdiler. Tapawutlanan gurluşykçylara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmatly sowgatlar gowşuryldy.